Általános Eladási Feltételei

01.01.2023

1. Hatály

1. Az Általános Eladási Feltételek csak a vállalatokra az ipari vagy önálló szakmai tevékenységük gyakorlása közben és a közszolgálati jogi személyekre érvényesek. Ezek a Wiha Werkzeuge GmbH (a továbbiakban „Wiha“) és a megrendelő között a teljes üzleti forgalomra érvényesek, akkor is, ha a későbbi szerződésekben nem kerülnek említésre. Az üzemi szolgáltatásokra és szolgáltatásokra megfelelően érvényesek. A szállított áruk átvétele helyett az üzemi szolgáltatásokat megvásárolják, és a szolgáltatásokat elfogadják.

2. A megrendelő ellentétes, kiegészítő vagy a jelen Általános Eladási Feltételektől eltérő feltételei nem képezik a szerződés tartalmát, kivéve, ha a Wiha ezek érvényességét írásban engedélyezte. A jelen Általános Eladási Feltételek akkor is érvényesek, ha a Wiha egy szállítást a megrendelőnek az ellentétes, kiegészítő vagy eltérő feltételek tudatában fenntartás nélkül végrehajt.

3. A jelen Általános Eladási Feltételek olyan ellentétes, kiegészítő vagy eltérő feltételeit írásban kell rögzíteni, amelyekben a Wiha és a megrendelő a szerződés végrehajtásához állapodik meg. Ez az írásbeli formára vonatkozó kikötés feloldására is érvényes.

4. Ez nem érinti azon jogokat, amelyek a Wiha-t a törvényi előírások vagy egyéb megállapodások szerint a jelen Általános Eladási Feltételeken túl megilletik.


2. Szerződéskötés

1. A Wiha ajánlatai kötelezettség nélküliek és nem kötelezők.

2. Minden méretadat mm-ben és minden súlyra vonatkozó adat g-ban értendő.

3. A Wiha fenntartja magának a jogot minden dokumentumra, elsősorban az ajánlati iratokra, ill. minden tulajdon-, szerzői és egyéb oltalmi jogot. Az ajánlati iratokat tilos harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. A megrendelő a Wiha kérésére azonnal kiad minden ajánlati iratot, ha azokra a szabályos üzletmenetben már nincs szükség. Ugyanez érvényes elsősorban minden más dokumentumra, tervezetre, próbára, mintára és modellre.

4. A megrendelés csak akkor válik kötelező érvényűvé, ha azt a Wiha a megbízást két héten belül írásban visszaigazolta, vagy ha a Wiha a megrendelést teljesíti, elsősorban ha Wiha a megrendelést a termékek kiszállításával teljesíti. Az automatikus eszközök segítségével készített megbízás visszaigazolás, amelyen nincs aláírás és név feltüntetve, írásbelinek minősül. Amennyiben a megbízás visszaigazolás nyilvánvaló tévedéseket, helyesírási vagy számítási hibákat tartalmaz, akkor az a Wiha számára nem kötelező érvényű.

5. Amennyiben a Wiha nem válaszol a megrendelő ajánlataira, megrendeléseire, felszólításaira vagy más nyilatkozataira, akkor az csak akkor érvényes hozzájárulásként, ha ebben előzőleg írásban megállapodtak.

6. Amennyiben a megrendelő anyagi körülményei romlanak, vagy a megrendelő vagyonával szemben fizetésképtelenségi vagy ehhez hasonló eljárás indítására tett megalapozott igény vagyonállag hiányában elutasításra kerül, akkor a Wiha jogosult részben vagy teljesen visszalépni a szerződéstől.


3. A szállítás terjedelme

1. A szállítás terjedelmére a Wiha megbízás írásbeli visszaigazolása irányadó. Ahhoz, hogy a szállítás terjedelmének megrendelő általi módosítása érvényes legyen, a Wiha írásbeli visszaigazolása szükséges. A termékek szerkezeti és formai módosításának jogát fenntartjuk, amennyiben az ágazatban szokásos eltérésekről van szó, vagy amennyiben az eltérések a DIN-tűréseken belül vannak, vagy ha a módosítások nem jelentősek, és a megrendelő által feltételzehetők. Ugyanez érvényes a munkaanyag kiválasztására, a specifikációkra és a kivitelre.

2. A részekben történő szállítás engedélyezett.

3. A Wiha gyártástechnikai okokból fenntartja magának a jogot arra, hogy a szállítási terjedelem legfeljebb 3%-ával többet vagy kevesebbet szállítson. Egyedi gyártásoknál a Wiha fenntartja magának a jogot arra, hogy a szállítási terjedelem legfeljebb 10 %-ával többet vagy kevesebbet szállítson. A jótállási igények erre vonatkozólag kizártak. Ez a szállítási díjat nem érinti.

4. A Wiha fenntartja magának a jogot, hogy az olyan megrendeléseknél, amelyek nem felelnek meg a Wiha csomagolási egységeknek, a Wiha csomagolási egységek szerint vagy több csomagolási egységben hajtsa végre, vagy a megrendelést a csomagolási egység be nem tartása miatt elutasítsa.


4. Szállítási határidő

1. A szállítási határidő a szerződés megkötésével kezdődik, de csak azután, hogy a megrendelő csatolt minden beszerzendő dokumentumot, engedélyt és minden műszaki kérdés tisztázását, valamint azután, hogy a megállapodott fizetés beérkezett, vagy külföldi üzlet esetén a teljes fizetés beérkezése után. Szállítási határidő esetén a szállítási határidő megfelelő mértékben eltolódik, ha a megrendelő az általa beszerzendő dokumentumokat, engedélyeket nem csatolja be időben, az engedélyeket nem adja meg időben, nem tisztázott időben minden műszaki kérdést, vagy a megállapodott fizetés vagy külföldi üzlet esetén a teljes fizetés nem érkezett be a Wiha-hoz. A szállítási határidő betartása feltétele a megrendelő egyéb kötelezettségeinek időben történő és szabályszerű betartása.

2. A szállítási határidő akkor van betartva, ha a termékek a határidő lejárta előtt elhagyták a gyárat, vagy a Wiha kijelentette a szándékát, hogy elhozza vagy kiszállítja azokat. A szállítási határidő betartásának feltétele, hogy a Wiha beszállítók által történő szállítás szabályszerűen és elsősorban időben megtörténik, kivéve, ha a Wiha a nem szabályszerű beszállítók által történő szállítás a Wiha-nak róható fel. A Wiha a nem szabályszerű beszállítók által történő szállítás esetén jogosult visszalépni a szerződéstől. A Wiha haladéktalanul értesíti a megrendelőt, ha a Wiha él a visszalépési jogával, és visszaszolgáltatja a megrendelő általi előzetes teljesítéseket.

3. Szállítási késedelem esetén a megrendelő a Wiha-nak a szállítási késedelem bekövetkezése után megadott arányos póthatáridő eredménytelen letelte után jogosult visszalépni a szerződéstől.


5. Határon átnyúló szállítások

1. A határon átnyúló szállítások esetén a megrendelőnek az illetékes hatóságoknál időben be kell nyújtani minden, a Németországból való kivitelhez és behozatalhoz a rendeltetési országban szükséges nyilatkozatot, és meg kell tennie mindent a vámkezeléshez szükséges dokumentumok beszerzése érdekében, és azért, hogy az esetleges export ellenőrzéseknek vagy a forgalomba hozhatóság más korlátozásaira vonatkozó követelményeinek megfeleljen.

2. A szállítások feltétele, hogy a teljesítést nem akadályozzák nemzeti vagy nemzetközi előírások, elsősorban export ellenőrzési rendelkezések, valamint embargók vagy egyéb szankciók.

3. Az export ellenőrzés általi késedelmek a szállítási határidőt érvénytelenítik.

4. A szállítmány utólagos külföldre történő exportja esetén a megrendelő felelős a vonatkozó rendelkezések betartásáért (pl. embargó, megfelelés betartása, szankciók ellenőrzése és egyéb intézkedések). Ez magában foglalja a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok vagy más országok meglévő exportellenőrzési előírásait.

 

6. Megrendelések törlése, áruk visszavétele

1. Ha van érvényes megállapodás a Wiha vállalattal egy megrendelés törlésére, visszavesszük az általunk szállított árut olyan okokból, amelyekért nem mi vagyunk felelősek. Ilyenkor az áru tárolásáért az áruk értékének 25%-ának megfelelő összegű díjat számítunk fel. Visszaküldeni csak megfelelő szállítási igazolással rendelkező, eredeti csomagolásban lévő és újraértékesíthető árut lehetséges. Fenntartjuk a jogot, hogy jelentős károk esetén érvényesítsük ezeket a feltételeket.

2. A visszaküldésből alapvetően ki van zárva minden forgatónyomatékkal rendelkező, akciós, VDE és egyedileg az ügyfélre szabott árucikk és termék. Ez vonatkozik az összes két évnél régebben vásárolt árucikkre is.

 

7 Árak és fizetés

7.1 Az árak euróban vannak feltüntetve. Az árak - eltérő megállapodás hiányában - gyárilag érvényesek, és nem tartalmaznak szállítási vagy csomagolási költségeket, feldolgozási díjakat, biztosítást, törvényes adót, illetéket vagy egyéb díjakat. Minden felmerülő költség, különösen a termékek csomagolási és szállítási költségei külön kerülnek kiszámlázásra. A törvényes forgalmi adót a számla kiállításának napján érvényes, törvényes mérték szerint külön feltüntetjük. Nemzetközi szállítás esetén az árak tartalmazzák a csomagolás költségeit; a fenti 1. és 2. mondatban szereplő többi költség ilyen esetben is érvényes.

7.2 A szállítási költség kis megrendelések esetén nettó 300,00 EUR minimális rendelési értékig nettó 8,00 EUR, kivéve, ha írásban másként nem állapodtak meg. A német szigetekre történő szállítás esetén a Wiha szállításonként nettó 3,00 EUR szigetpótdíjat számít fel. A Németországon kívüli, különösen határ- vagy vámkezeléssel járó szállítások esetében a kiadásoktól függően országspecifikus fuvardíjak és szállítási költségek külön-külön kerülnek felszámításra.

7.3 A Wiha minimális rendelési értéke nettó 300,00 EUR. A 300,00 EUR minimális rendelési érték alatti kis rendelések esetén 40,00 EUR (nettó, ÁFA nélkül) minimális rendelési felárat kell felszámítani, kivéve, ha írásban másként nem állapodtak meg.

7.4 A listaárnak a megrendelés napján érvényes megrendelőlapon történő feltüntetése vagy a megrendelés visszaigazolásának kézhezvétele nem minősül fix árra vonatkozó megállapodásnak. 5%-ot meghaladó áremelkedés esetén a Megrendelő fél jogosult elállni a szerződéstől. A megrendelő fél köteles haladéktalanul nyilatkozni arról, hogy él-e elállási jogával, ha a Wiha erre felszólítja.

7.5. Eltérő megállapodás hiányában a nettó szállítási árat a számla keltétől számított 14 napon belül kell megfizetni. A fizetési határidőnek az a tényleges nap tekintendő, amikor a Wiha a szállítási ár kifizetése felett rendelkezik. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő köteles a vonatkozó éves alapkamatlábat 9 százalékponttal meghaladó mértékű késedelmi kamatot fizetni. Ez nem érinti a Wiha esetleges további követeléseit.

7.6 A 3. bekezdéstől eltérően a Németországon kívüli vállalatok esetében a fizetésnek a szállítás előtt kell megtörténnie, kivéve, ha írásban másként állapodtak meg.


8. Kárveszély átszállása

1. A véletlen megsemmisülés és a véletlen romlás veszélye a megrendelőre száll át, amint a termékeket átadták a szállítást végző személynek, vagy szállítás céljából elhagyta a Wiha raktárát. Amennyiben a megrendelő megy az áruért, akkor a veszély az elhozási szándék közlésétől a megrendelőre száll át. Az 1. és 2. pont akkor is érvényes, ha a szállítás részekben történik, vagy ha a Wiha további teljesítéseket vállalt, ilyenek a szállítási költségek vagy a termékek összeszerelése a megrendelőnél.

2. Amennyiben a megrendelő késedelmesen veszi át az árut, akkor a Wiha a keletkezett kár megtérítését követelheti az esetleges többletráfordításokkal együtt. A Wiha különösen jogosult a termékeket a késedelmes átvétel alatt a megrendelő költségére raktározni. A termékek raktározásának költségeire a számla nettó értékének 0,5%-át számítjuk fel átalányként minden megkezdett naptári hétre. A Wiha további igényei változatlanok maradnak. A megrendelő jogosult igazolni, hogy a Wiha számára nem vagy alacsonyabb költségek keletkeztek. Ugyanez érvényes, ha a megrendelő egyéb együttműködési kötelezettségeket szeg meg, kivéve, ha megrendelő az egyéb együttműködési kötelezettségeket önhibáján kívül szegi meg. A termékek véletlen megsemmisülésének vagy a véletlen romlásának veszélye legkésőbb abban az időpontban szállnak át a megrendelőre, amikor késedelembe esik az áru átvételével. A Wiha jogosult a Wiha által megadott megfelelő határidő eredménytelen letelte után egyéb módon rendelkezni a termékekről, és a megrendelőnek megfelelő mértékben meghosszabbított határidővel szállítani.

3. Amennyiben a szállítás a Wiha-nak fel nem róható körülmények miatt késedelmeskedik, akkor a veszély a küldési szándék közlésétől a megrendelőre száll át.

4. A kiszállított termékeket a megrendelőnek a jótállási igényeinek csorbítása nélkül akkor is át kell vennie, ha azokon jelentéktelen hiányosságok vannak.


9. Jótállási igények

1. A megrendelő jótállási igényeinek feltétele, hogy a szállított termékeket az átvételnél ellenőrizze, amennyiben lehetséges, kipróbálja, és a Wiha-t a nyitott hiányosságokról haladéktalanul, de a legkésőbb termékek átvételétől számított két héten belül írásban értesítette. A rejtett hiányosságokról a Wiha-t a felfedezésük után haladéktalanul írásban kell értesíteni. A megrendelőnek a hiányosságokat a köteleskor írásban le kell írnia. A megrendelő jótállási igényeinek további feltétele, hogy a termékek tervezésénél, gyártásánál, szerelésénél, csatlakoztatásánál, telepítésénél, üzembe helyezésénél, üzemeltetésénél és karbantartásánál az egyes termékek műszaki utasításaiban, szerelési, kezelési és üzemeltetési útmutatóiban és egyéb dokumentumaiban szereplő előírásokat, utasításokat, irányelveket és feltételeket betartják, elsősorban a karbantartásokat szabályszerűen hajtják vére, és a javasolt komponenseket használják.

2. A termékek hiányosságai esetén a Wiha saját választása szerint utólagos teljesítésre jogosult a hiányosság megszüntetése vagy egy hiánytalan termék szállítása révén. Utólagos teljesítés esetén a Wiha köteles viselni minden az utólagos teljesítéséhez szükséges ráfordítást, elsősorban a szállítási, úti, munka- és anyagköltségeket, amennyiben ezek nem azáltal növekedtek meg, hogy a termékeket a szállítási címtől eltérő helyre szállították. Az olyan személyi és dologi költségeket, amelyeket a megrendelő ezzel összefüggésben érvényesít, önköltséges alapon kell kiszámítani. A kicserélt alkatrészek a Wiha tulajdonában vannak, és a Wiha-nak vissza kell adni őket.

3. Amennyiben a Wiha nem hajlandó utólagos teljesítésre, vagy nincs abban a helyzetben, akkor a megrendelő az esetleges kártérítési vagy költségtérítési igényeinek csorbítása nélkül választása szerint visszaléphet a szerződéstől, vagy csökkentheti a szállítási díjat. Ugyanez érvényes, ha az utólagos teljesítés nem a megrendelő miatti okokból rosszul sikerül, vagy olyan okokból, amelyekért a Wiha felel, és a megfelelő határidőkön túl is késedelmes.

4. A megrendelő visszalépési joga kizárt, ha az átvett teljesítés visszaszolgáltatása nem áll módjában, és ennek nem az az oka, hogy a visszaszolgáltatás az átvett teljesítés természetéből fakadóan lehetetlen, a Wiha felelős érte, vagy a hiányosság csak a termékek megmunkálásánál vagy átalakításánál mutatkozott. A visszalépési jog továbbá ki van zárva, ha nem a Wiha felel a hiányosságért, és ha a megrendelőnek visszaszolgáltatás helyett kárpótlást kell felelnie.

5. A természetes elhasználódás következtében fellépő hiányosságok, elsősorban a kopóalkatrészek, szakszerűtlen kezelés, szerelés, használat, tárolás esetén, vagy a termékeken a megrendelő vagy harmadik fél által szakszerűtlenül végrehajtott módosítások vagy javítások miatt nem érvényes a jótállási igény. Ugyanez érvényes az olyan hiányosságokra, amelyek a megrendelőnek róhatók fel, vagy amelyek az eredeti hiányosságoktól eltérő műszaki okokra vezethetők vissza.

6. A megrendelő kiadások megtérítésére vonatkozó igényei kártérítés vagy teljesítés helyett kizártak, amennyiben egy ésszerű harmadik fél miatt is keletkeztek volna ráfordítások.

7. A Wiha nem vállal garanciát, elsősorban az összetételre és a felhasználhatósági időtartamra vonatkozó garanciát, amennyiben egyes esetekben írásban más megállapodás nem születik.

8. A megrendelő jótállási igényének elévülése egy év. Amennyiben a hiányos termékeket a megszokott felhasználási módnak megfelelően használták egy épülethez, és annak hiányosságát okozták, vagy az épület hiányosságáról van szó, akkor az elévülés öt év. Az elévülés egy évre való lerövidítése az olyan nem engedélyezett cselekvésből származó igényekre is érvényes, amelyek a termékek hiányosságán alapulnak. Az elévülés a termékek kiszállításával kezdődik. Az elévülés lerövidítése nem érvényes a Wiha korlátlan szavatosságára a garancia megszegéséből vagy az élet-, test-, egészségellenes tettekből eredő károkért, a szándékos és durva gondatlanságért és a termék hibáiért, vagy amennyiben a Wiha beszerzési kockázatot vállalt. A Wiha állásfoglalása egy a megrendelő által érvényesített jótállási igényről nem tekinthető az igényről vagy az igényt megalapozó körülményekről való tárgyalások megkezdésének, amennyiben a jótállási igényt a Wiha teljes mértékben visszautasítja.


10. A Wiha szavatossága

1. A garancia megszegéséből vagy az élet-, test-, egészségellenes tettekből eredő károkért a Wiha korlátlanul felel. Ugyanez érvényes a szándékos és durva gondatlanságra, amennyiben a Wiha beszerzési kockázatot vállalt. Az enyhe gondatlanságért a Wiha csak akkor felel, ha olyan jelentős kötelezettségeket szegett meg, amelyek a szerződés természetéből adódnak, és a szerződés céljának eléréséhez különösen fontosak. Az ilyen kötelezettségek megszegése, késedelem és lehetetlenülés esetén a Wiha szavatossága az olyan károkra korlátozódik, amelyek keletkezésével a szerződés keretén belül tipikusan számolni kell. A termék hibáért való kötelező törvényi szavatosság változatlan marad.

2. Amennyiben a Wiha szavatossága kizárt vagy korlátozott, akkor az a Wiha alkalmazottainak, munkavállalóinak, munkatársainak, képviselőinek és teljesítési segédeinek szavatosságára is érvényes.


11. Termékszavatosság

1. A megrendelő nem módosítja a termékeket, elsősorban a meglévő, a termékek szakszerűtlen használata esetén fellépő veszélyekre való figyelmeztetéseket nem módosítja, és nem távolítja el. Ezen kötelesség megszegése esetén a megrendelő felmenti a Wiha-t egyetemleges felelősségben harmadik fél termékszavatossági igényei alól, kivéve, ha a megrendelő nem felelős a szavatosságot kiváltó hibáért.

2. Amennyiben a Wiha a termékek hibája alapján visszahívja a terméket, vagy figyelmeztetést ad ki a termékkel kapcsolatban, akkor a megrendelő a legjobb tudása szerint közreműködik azon intézkedésekben, amelyeket a Wiha szükségesnek és ésszerűnek tart, és támogatja ebben a Wiha-t, elsősorban a szükséges ügyféladatok felkutatásában. A megrendelő köteles a termék visszahívásának vagy a kiadott figyelmeztetések költségeit viselni, kivéve, ha nem felelős a termék hibáért és a fellépő károkért a termékszavatossági alapelveik szerint. A Wiha további igényei változatlanok maradnak.

3. A megrendelő írásban haladéktalanul értesíti a Wiha-t a számára a termékek használata során ismertté vált kockázatokról és a termék lehetséges hibáiról.

 

12. Beszállítás fenntartása és vis major

1. Ha beszállítóinktól vagy alvállalkozóinktól rajtunk kívül álló okokból nem kapjuk meg a szállításokat vagy szolgáltatásokat,
· a megfelelő kongruens fedezet ellenére, azaz a megrendelővel kötött szerződés megkötését megelőzően az alvállalkozóval kötött szerződéses megállapodás ellenére is,
· vagy nem a megfelelő mennyiséggel vagy minőségben (nem megfelelő)
· vagy nem abban a teljesítési időszakban, amelyre vonatkozóan a megrendelő teljesítési igénye a szerződésnek megfelelően teljesíthető (nem időben)
· vagy ha vis major esemény történik, azaz a teljesítés önhibánkon kívüli, 14 naptári napot meghaladó időtartamú, nem csak átmenetileg akadályoztatott,
erről időben írásban tájékoztatjuk ügyfelünket.

2. Ebben az esetben jogosultak vagyunk a szállítást vagy szolgáltatást az akadályoztatás időtartamával elhalasztani, vagy a még nem teljesített rész miatt a szerződéstől részben vagy egészben elállni, feltéve, hogy a fent említett tájékoztatási kötelezettségünknek eleget tettünk, és nem vállaltuk a beszerzési vagy gyártási kockázatot.
A vis maiorral egyenértékűek az alábbiak:
· pandémiák
· sztrájk
· zárlat
· hatósági beavatkozások
· energia- és nyersanyaghiány
· önhibánkon kívüli szállítási akadályoztatás
· önhibánkon kívüli üzemi akadályoztatás, pl. tűzkár, vízkár és gépek károsodása
· minden egyéb olyan akadály, amely objektív módon megítélve nem a mi hibánkra vezethető vissza.

3. Ha a szállítási vagy teljesítési határidőt vagy a szállítási vagy teljesítési időszakot kötelezően megállapították, és ha a megállapított szállítási vagy teljesítési határidőt vagy a megállapított szállítási vagy teljesítési időszakot a fenti 1 bekezdés szerinti események következtében több mint négy héttel túllépik, vagy ha nem kötelező teljesítési határidő esetén a megrendelő számára objektíve ésszerűtlen a szerződés betartása, a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni a még nem teljesített rész tekintetében. Az ügyfél további jogai – különösen kártérítési igények – ebben az esetben nem állnak fenn.


13. ulajdonjog fenntartása

1. A kiszállított termékek a szállítási díj és valamennyi olyan követelés teljes kifizetéséig, amelyek a Wiha-nak az üzleti kapcsolatból a megrendelővel szemben járnak, a Wiha tulajdonában maradnak. A megrendelő köteles a tulajdonjog fenntartása alatt álló termékeket a tulajdonjog fenntartása idején gondosan kezelni.

2. A tulajdonjog fenntartása alatt álló termékek eladása a megrendelőnek csak a rendes üzletmenet keretén belül engedélyezett. Egyébként a megrendelő nem jogosult a tulajdonjog fenntartása alatt álló termékeket zálogba adni, biztosítékként átruházni, a Wiha tulajdonát veszélyeztető rendelkezéseket hozni. Harmadik fél általi lefoglalás vagy hasonló beavatkozások esetén a megrendelőnek haladéktalanul írásban értesítenie kell a Wiha-t, ée meg kell adnia minden szükséges felvilágosítást, a harmadik felet értesítenie kell a Wiha tulajdonjogairól, és a tulajdonjog fenntartása alatt álló termékek védelme érdekében együtt kell működnie a Wiha minden intézkedésében. Amennyiben a harmadik fél nincs abban a helyzetben, hogy megtérítse a Wiha-nak a tulajdonjog érvényesítésének peres és peren kívüli költségeit, akkor a megrendelő köteles megtéríteni a Wiha-nak az ebből adódó kiesést, kivéve, ha a kötelességszegést nem a megrendelő követte el.

3. A megrendelő már most átruházza a termékek továbbértékesítéséből származó követeléseket minden járulékos jogával együtt a Wiha-nak, méghozzá attól függetlenül, hogy a tulajdonjog fenntartása alatt álló termékek feldolgozás nélkül vagy utána továbbértékesítésre kerülnek-e. A Wiha már most elfogadja ezt az átruházást. Amennyiben az átruházás nem lenne engedélyezett, akkor a megrendelő ezennel meghagyja a harmadadósnak, hogy az esetleges kifizetéseket a Wiha felé teljesítse. A megrendelő visszavonhatatlanul felhatalmazást kap arra, hogy a Wiha-nak átruházott követeléseket meghatalmazott által a saját nevében behajtsa. A behajtott összegeket haladéktalanul át kell adni a Wiha-nak. A Wiha a megrendelő behajtási hozzájárulását, valamint a megrendelő továbbértékesítési jogosultságát fontos okból visszavonhatja, elsősorban ha a megrendelő a Wiha-val szembeni fizetési kötelezettségeit nem szabályszerűen teljesíti, késedelmes fizetésbe esik, a fizetéseket megszünteti, vagy ha a megrendelő a vagyonával szemben fizetésképtelenségi vagy ehhez hasonló eljárás indítását kérvényezi, vagy harmadik fél indokolt kérvénye az adósság rendezése céljából a vagyonával szemben fizetésképtelenségi vagy ehhez hasonló eljárás indítására vagyonállag hiányában elutasításra kerül. A megrendelő általi globális engedményezés esetén a Wiha-nak átengedett igényeket nyomatékosan ki kell venni.

4. A Wiha kérésére a megrendelő köteles a harmadadóst haladéktalanul tájékoztatni az átruházásról, és a Wiha-nak megadni minden a behajtáshoz szükséges felvilágosítást és dokumentumot.

5. Szerződésszegő magatartás, elsősorban a megrendelő késedelmes fizetése esetén a Wiha az egyéb jogainak csorbítása nélkül jogosult a Wiha által megadott megfelelő póthatáridő letelte után elállni a szerződéstől. A megrendelőnek a Wiha-nak vagy a megbízottjának haladéktalanul hozzáférést kell biztosítania a tulajdonjog fenntartása alatt álló termékekhez, és ezeket ki kell adnia. Megfelelő, időben történő értesítés után a Wiha a tulajdonjog fenntartása alatt álló termékeket a megrendelővel szemben fennálló esedékes követelések kielégítésére egyéb módon értékesítheti.

6. A tulajdonjog fenntartása alatt álló termékek megrendelő általi feldolgozását vagy átalakítását mindig a Wiha számára végzik el. A megrendelő a tulajdonjog fenntartása alatt álló termékekre vonatkozó jövőbeli jogosultsága a feldolgozott vagy átalakított dologra is érvényes. Amennyiben a termékeket más, nem Wiha-hoz tartozó dolgokkal dolgozzák fel vagy alakítják át, akkor a Wiha az új dologban társtulajdon jogot szerez a kiszállított termékeknek a feldolgozás vagy átalakítás időpontjában érvényes értékének arányában. Ugyanez érvényes, ha a termékeket más, nem Wiha-hoz tartozó dolgokkal úgy kapcsolják vagy keverik össze, hogy a Wiha elveszíti a teljes tulajdonjogát. A megrendelő tárolja az új dolgokat a Wiha számára. A feldolgozással vagy átalakítással, valamint az összekapcsolással vagy keveréssel keletkező dolgokra egyébként ugyanazok a rendelkezések érvényesek, mint a tulajdonjog fenntartása alatt álló termékekre.

7. A Wiha a megrendelő kérésére köteles a neki járó biztosítékokat szabaddá tenni, ha a biztosítékok realizálható értéke a banknál szokásos értékelési csökkentések figyelembe vételével a Wiha-nak a megrendelővel való üzleti kapcsolatából származó követeléseit 10%-kal meghaladja. Az értékelésnél a tulajdonjog fenntartása alatt álló termékek számlaértékéből és a követeléseknél a névleges értékből kell kiindulni. A felszabadítandó tárgyak kiválasztása minden esetben a Wiha kötelessége.

8. Az olyan jogrendszerekbe tölrténő szállításoknál, amelyekben a tulajdonjog fenntartás szabályozása nem ugyanazt a biztosítékot nyújtja, mint a Német Szövetségi Köztársaságban, a megrendelő ezennel megfelelő zálogjogot biztosít a Wiha számára. Amennyiben ehhez további intézkedések szükségesek, akkor a megrendelő megtesz mindent azért, hogy a Wiha-nak ilyen zálogjogot ad. A megrendelő minden olyan intézkedésben együttműködik, amely az ilyen jellegű biztosítékra való jogok hatályosságához és érvényesíthetőségéhez szükségesek és előnyösek.


14. Adatvédelem

1. Wiha személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi szabályok, különösen az EU adatvédelmi rendeletének ("GDPR") keretében dolgoz fel.

2. A vevővel kötött szerződés bonyolításához szükséges a vevő személyes adatainak feldolgozása. Wiha [oder Tochterunternehmen] ennek keretében a vevő kapcsolattartási, rendelési és fizetési információit dolgozza fel. A feldolgozás alapja a felek között kötött szerződés (GDPR 6. cikk 1 b) bekezdés). A kereskedelem- és adójogi megőrzési kötelezettségek alapján a vevő szerződéssel összefüggő adatait legfeljebb 10 évig tároljuk. Személyes adatok ezen túlmenő feldolgozására kizárólag a törvényes alapok, a vevő és a Wiha [oder Tochterunternehmen] között kötött egyéb szerződések vagy a vevő által adott beleegyezés keretében kerül sor.

3. A fenti szabályozásoktól függetlenül a Wiha-csoport vállalatai a konszernszintűen használt Shared Service szolgáltatások keretében átadják a vevő személyes adatait a Wiha Werkzeuge GmbH-nak, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, az IP-szolgáltatásoknak a Wiha-csoport jogos érdekében történő központi kezelésére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés).

4. A vevő személyes adatai feldolgozásának terjedelméről az általános adatvédelmi információban olvashatók részletek (GDPR 12.-14. cikk) weboldalunkon.

 

15. Záró rendelkezések

1. A megrendelő jogainak és kötelezettségeinek átruházása csak a Wiha előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

2. A megrendelő ellenigényei csak akkor jogosítják fel felszámításra, ha azok jogerősen megállapításra kerültek, vagy vitathatatlanok. A visszatartási jogot a megrendelő csak akkor érvényesítheti, ha az ellenigénye ugyanazon a szerződéses viszonyon alapul.

3. A megrendelő Wiha-val való jogviszonyaira a Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes az Egyesült Nemzetek nemzetközi áruvásárlási egyezményeinek (CISG) kizárásával.

4. Minden a Wiha és a megrendelő üzleti kapcsolatából eredő vitás ügyben a kizárólagosan illetékes bíróság a Wiha székhelyén működő bíróság. A Wiha a megrendelő székhelyén, továbbá minden más engedélyezett illetékes bíróságon is indíthat pert. A választott bírósági záradékok ellen tiltakozunk.

5. A megrendelő és a Wiha valamennyi teljesítésének helye a Wiha székhelye, amennyiben más megállapodás nem született.

6. A szerződés nyelve a német.