Algemene verkoopvoorwaarden

01.07.2021

1. Toepassingsgebied

1. Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor bedrijven bij de uitoefening van hun zakelijke of zelfstandige activiteiten en voor rechtspersonen naar openbaar recht. Ze gelden voor het volledige zakelijke verkeer tussen Wiha Werkzeuge GmbH (verder "Wiha" genoemd) en de besteller, ook wanneer ze bij latere overeenkomsten niet worden vermeld. Ze gelden overeenkomstig voor werkzaamheden en diensten. In de plaats van aanvaarding van geleverde producten treedt bij fabriekswerkzaamheden de afname en bij diensten de inontvangstneming van de dienst.

2. In tegenspraak zijnde, aanvullende of van deze algemene verkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de besteller worden geen inhoud van de overeenkomst, tenzij Wiha schriftelijk met de geldigheid daarvan heeft ingestemd. Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden ook dan, wanneer Wiha een levering aan de besteller, kennis hebbende van zijn in tegenspraak zijnde, aanvullende of afwijkende voorwaarden, zonder voorbehoud uitvoert.

3. In tegenspraak zijnde, aanvullende of afwijkende afspraken ten opzichte van deze algemene verkoopvoorwaarden, die tussen Wiha en de besteller voor uitvoering van een overeenkomst worden overeengekomen, dienen schriftelijk in de overeenkomst te worden vastgelegd. Dat geldt ook voor het opheffen van deze eis tot schriftelijke vastlegging.

4. Rechten, die Wiha conform wettelijke voorschriften of conform overige afspraken boven deze algemene verkoopvoorwaarden toekomen, blijven onaangetast.


2. Sluiten van de overeenkomst

1. Offertes van Wiha zijn vrijblijvend en niet bindend.

2. Alle maten gelden in mm en alle gewichten in g.

3. Wiha behoud zich voor alle documentatie, in het bijzonder de offertedocumentatie, alle eigendoms-, auteurs- en overige rechten voor. Offertedocumentatie mag niet aan derden beschikbaar worden gesteld. De besteller retourneert, op verzoek van Wiha, onmiddellijk alle offertedocumentatie aan Wiha, wanneer deze voor de normale bedrijfsgang niet meer nodig zijn. Overeenkomstig geldt dit in het bijzonder ook voor alle overige documentatie, ontwerpen, monsters, voorbeelden en modellen.

4. Een bestelling wordt pas bindend, wanneer deze door Wiha door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging binnen twee weken is bevestigd of Wiha de bestelling uitvoert, in het bijzonder wanneer Wiha de bestelling nakomt door toezending van de producten. Een met behulp van automatische voorzieningen aangemaakte opdrachtbevestiging, waarbij de handtekening en naam ontbreken, geldt als schriftelijk. Voor zover de opdrachtbevestiging klaarblijkelijke vergissingen, schrijf- of rekenfouten bevat, is deze voor Wiha niet bindend.

5. Het zwijgen van Wiha op offertes, bestellingen, verzoeken of overige verklaringen van de besteller geldt uitsluitend als instemming, voor zover dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.

6. Wanneer de financiële positie van de besteller wezenlijk verslechtert of een met redenen omklede aanvraag tot surseance van betaling of vergelijkbare procedure over het vermogen van de besteller wegens gebrek aan middelen is verworpen, is Wiha gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


3. Omvang van de levering

1. Voor de omvang van de levering is de schriftelijke opdrachtbevestiging van Wiha maatgevend. Wijzigingen van de omvang van de levering door de besteller dienen schriftelijk te worden bevestigd door Wiha om effectief te zijn. Constructie- en vormwijzigingen van de producten blijven voorbehouden, voor zover het in de branche gebruikelijke afwijkingen betreft of voor zover de afwijkingen binnen de DIN-toleranties liggen of voor zover de wijzigingen niet aanmerkelijk zijn en in redelijkheid van de besteller gevergd kunnen worden. Overeenkomstig geldt dit voor de keuze van het materiaal, de specificatie en de constructie.

2. Deelleveringen zijn toegestaan.

3. Wiha behoudt zich om productietechnische redenen meer- of minderleveringen voor van tot 3% van de omvang van de levering. Bij maatwerk behoudt Wiha zich meer- of minderleveringen voor van tot 10% van de omvang van de levering. In zoverre zijn aanspraken op garantie uitgesloten. De leveringsprijs blijft hierdoor onaangetast.

4. Wiha behoudt zich voor, bij bestellingen die niet overeenkomen met de verpakkingseenheden van Wiha, de bestellingen uit te leveren conform de Wiha verpakkingseenheden of veelvouden daarvan, zoals deze in de catalogus van Wiha staan vermeld, of de bestelling vanwege het niet aanhouden van verpakkingseenheden af te wijzen.


4. Levertijd

1. De leveringstermijn vangt aan met het sluiten van de overeenkomst, echter niet voor het volledig beschikbaar zijn van alle door de besteller aan te leveren documentatie, vergunningen en vrijgaven, voor alle technische vragen zijn opgehelderd en voor ontvangst van de overeengekomen aanbetaling of, in het geval van een buitenlandse levering, voor ontvangst van de volledige betaling. Bij een leveringstermijn verschuift deze leveringstermijn op redelijke wijze, wanneer de besteller de door hem aan te leveren documentatie en vergunningen niet tijdig aanlevert, vrijgaven niet tijdig verleent, niet alle technische vragen tijdig volledig zijn opgehelderd of de overeengekomen aanbetaling of, in het geval van een buitenlandse levering, de volledige betaling niet volledig door Wiha is ontvangen. Voorwaarde voor het aanhouden van de levertijd is het tijdig en correct voldoen aan alle overige verplichtingen van de besteller.

2. De levertijd geldt als aangehouden, wanneer bij het verstrijken ervan de producten de fabriek hebben verlaten of Wiha heeft medegedeeld, dat zij gereed liggen om af te halen of te verzenden. Het aanhouden van de levertijd is onder voorbehoud van een correcte, in het bijzonder tijdige, levering door de toeleveranciers van Wiha, tenzij Wiha zelf verantwoordelijk is voor de niet correcte toelevering. In het geval van een niet correcte toelevering heeft Wiha het recht de overeenkomst op te zeggen. Wiha informeert de besteller onmiddellijk, wanneer Wiha van haar recht tot opzegging gebruik maakt en retourneert eventuele aangeleverde halffabricaten aan de besteller.

3. Bij een leveringsachterstand heeft de besteller, na het vruchteloos verstrijken van een redelijke termijn tot nakoming, die hij Wiha na het intreden van de leveringsachterstand heeft verleend, het recht de overeenkomst op te zeggen.


5. Grensoverschrijdende leveringen

1. Bij grensoverschrijdende leveringen dient de besteller aan de verantwoordelijke autoriteiten tijdig alle voor uitvoer uit Duitsland en invoer in het land van bestemming vereiste verklaringen te overhandigen en handelingen uit te voeren, in het bijzonder de voor de heffing van invoerrechten vereiste documentatie te verzorgen en te voldoen aan de eisen voor eventuele exportcontroles en andere beperkingen voor het in de handel brengen.

2. De leveringen staan onder het voorbehoud, dat deze niet strijdig zijn met nationale of internationale voorschriften, in het bijzonder exportcontrolebepalingen en embargo's of andere sancties.

3. Vertragingen vanwege exportcontroles schorten de levertijden op.


6 Cancellation of orders, return of goods.
1. If there is a valid agreement with Wiha to cancel an order, we shall take back the goods delivered by us for reasons for which we are not responsible. For this procedure of restocking the goods a fee of 25% of the value of the goods will be charged. Goods will only be taken back with an appropriate proof of delivery, current and original packaging and resalable condition. We reserve the right, in case of higher damages, to assert these accordingly.
2. Excluded from returns are all torque, promotion, VDE and customized articles or products. This also applies to all articles whose date of sale is more than two years ago.

7. Prijzen en betaling

1. De prijzen gelden in euro's. Zij gelden, bij gebrek aan specifieke afspraken, af fabriek en omvatten geen verzend- en verpakkingskosten, eventuele verwerkingskosten, verzekeringen, wettelijke belastingen, invoerrechten of overige heffingen. Voor zover kosten optreden, in het bijzonder de kosten voor verpakking en verzending van de producten, worden deze apart in rekening gebracht. De wettelijke omzetbelasting wordt apart vermeld op de factuur, ter hoogte van het op de factuurdatum geldende wettelijke tarief. Bij leveringen naar het buitenland gelden de prijzen inclusief de kosten voor verpakking; zin 1 en zin 2 blijven voor het overige onaangetast.

2. De verzend- en verwerkingskosten bedragen bij kleine opdrachten, tot een goederenwaarde van EUR 300,00 netto, EUR 8,00 netto, voor zover niets anders schriftelijk is overeengekomen. Voor levering naar de Duitse eilanden rekent Wiha een eilandtoeslag van EUR 3,00 netto per levering.

3. Het invoeren van een op de besteldatum geldende catalogusprijs op een bestelformulier of opdrachtbevestiging geldt niet als een overeengekomen vaste prijs. Bij prijsstijgingen van meer dan 5% is de besteller gerechtigd in zoverre de overeenkomst te ontbinden. Op verzoek van Wiha zal de besteller onmiddellijk verklaren of hij van zijn recht op ontbinding gebruik zal maken.

4. Bij gebrek aan specifieke afspraken, dient de leveringsprijs binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Als dag van betaling geldt de dag waarop Wiha over de leveringsprijs kan beschikken. Bij betalingsachterstand dient de besteller een rente wegens te late betaling te betalen ter hoogte van 9%-punt bovenop de betreffende jaarlijkse basisrente. Verdergaande aanspraken van Wiha blijven onaangetast.

5. Bij buitenlandse leveringen vindt de betaling, afwijkend van punt 3, voor de levering plaats, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.


8. Risico-overgang

1. Het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering gaat over op de besteller zodra de producten zijn overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert of de producten ten behoeve van de verzending het magazijn van Wiha verlaten. Bij afhalen door de besteller gaat het risico over op de besteller met de mededeling, dat zij gereed liggen om af te halen. Zin 1 en zin 2 gelden ook bij deelleveringen of wanneer Wiha andere diensten, zoals de transportkosten of de montage van de producten bij de besteller, is overeengekomen.

2. Wanneer de besteller de aanvaarding van de producten vertraagd, kan Wiha vergoeding verlangen voor de hieruit voortkomende schade inclusief eventuele meerkosten. In het bijzonder is Wiha gerechtigd om de producten, zolang de besteller deze nog niet heeft aanvaardt, op kosten van de besteller op te slaan. De kosten voor opslag van de producten worden standaard berekend op 0,5% van de netto factuurwaarde per aangevangen kalenderweek. Verdergaande aanspraken van Wiha blijven onaangetast. De besteller is gerechtigd aan te tonen, dat Wiha geen of geringere kosten heeft gemaakt. Hetzelfde geldt, wanneer de besteller overige verplichtingen tot medewerking niet nakomt, tenzij het niet nakomen van deze overige verplichtingen tot medewerking de besteller niet is toe te rekenen. Het risico van een toevallige teloorgang of toevallige verslechtering van de producten gaat uiterlijk over op de besteller op het moment waarop hij de aanvaarding vertraagd. Wiha is gerechtigd, na het vruchteloos verstrijken van een redelijke door Wiha gestelde termijn, anderszins over de producten te beschikken en de besteller met een redelijk verlengde termijn te leveren.

3. Wanneer de verzending zich vertraagd door omstandigheden, die Wiha niet zijn toe te rekenen, gaat het risico over op de besteller op het moment waarop deze gereed is gemeld voor verzending.

4. Geleverde producten dienen door de besteller, ongeacht zijn aanspraken op garantie, ook te worden aanvaard, wanneer zijn niet-wezenlijke gebreken vertonen.


9. Aanspraken op garantie

1. De rechten van de besteller betreffende gebreken gelden op voorwaarde, dat hij de geleverde producten bij ontvangst controleert, voor zover dat in redelijkheid gevergd kan worden ook door beproeving, en Wiha klaarblijkelijke gebreken onmiddellijk, uiterlijk twee weken na ontvangst van de producten, schriftelijk heeft medegedeeld. Verborgen gebreken moeten Wiha onmiddellijk na hun ontdekking schriftelijk worden medegedeeld. De besteller dient de gebreken bij zijn mededeling aan Wiha schriftelijk te beschrijven. De aanspraken op garantie van de besteller gelden bovendien op voorwaarde, dat bij ontwerp, bouw, montage, aansluiting, installatie, inbedrijfstelling, gebruik en onderhoud van de producten de voorschriften, aanwijzingen, richtlijnen en voorwaarden in de technische aanwijzingen, montage-, bedienings- en gebruikshandleidingen en overige documentatie van de afzonderlijke producten worden aangehouden, in het bijzonder dat onderhoud aantoonbaar en correct wordt uitgevoerd en aanbevolen componenten worden gebruikt.

2. Bij gebreken van de producten is Wiha naar eigen keuze gerechtigd tot nakoming achteraf door het verhelpen van het gebrek of levering van een product vrij van gebreken. Bij nakoming achteraf is Wiha verplicht alle voor de nakoming achteraf vereiste vereiste kosten , in het bijzonder transport-, tol-, arbeids- en materiaalkosten te dragen, voor zover deze niet hoger uitvallen doordat de producten naar een andere locatie dan het afleveradres zijn overgebracht. Personeels- en materiële kosten, die de besteller in dit verband doet gelden, dienen op kostprijsbasis te worden berekend. Vervangen delen worden eigendom van Wiha en dienen aan Wiha te worden geretourneerd.

3. Voor zover Wiha niet bereid of in staat is tot nakoming achteraf, kan de besteller, ongeacht eventuele aanspraken op schade- of onkostenvergoeding, naar zijn keuze de overeenkomst ontbinden of de leveringsprijs in mindering brengen. Hetzelfde geldt, wanneer de nakoming achteraf mislukt, niet in redelijkheid van de besteller gevergd kan worden of om redenen die Wiha zijn toe te rekenen, een redelijke termijn te boven gaat.

4. Het recht op ontbinding van de besteller is uitgesloten, wanneer hij niet in staat is tot teruggave van de ontvangen prestatie en dat niet berust op het feit dat teruggave naar de aard van de ontvangen prestatie onmogelijk is, Wiha is toe te rekenen of het gebrek pas bij de verwerking of omvorming van de producten aan het licht is gekomen. Het recht op ontbinding is verder uitgesloten, wanneer Wiha het gebrek niet is toe te rekenen en wanneer de besteller in plaats van teruggave een vergoeding dient te betalen.

5. Voor gebreken door natuurlijke slijtage, in het bijzonder bij slijtdelen, onjuiste behandeling, montage, gebruik of opslag of onjuist uitgevoerde wijzigingen of reparaties van de producten door de besteller of derden bestaan geen aanspraken op garantie. Hetzelfde geldt voor gebreken, die de besteller zijn toe te rekenen of die op een andere technische oorzaak dan het oorspronkelijke gebrek zijn terug te voeren.

6. Aanspraken van de besteller op onkostenvergoeding in plaats van schadevergoeding voor de prestatie zijn uitgesloten, voor zover de onkosten niet ook door een redelijk handelende derde zouden zijn gemaakt.

7. Wiha biedt geen garanties, in het bijzonder garanties voor de toestand of levensduur, voor zover in afzonderlijke gevallen niets anders schriftelijk wordt overeengekomen.

8. De verjaringstermijn voor aanspraken op garantie van de besteller bedraagt één jaar. Voor zover de gebrekkige producten overeenkomstig hun gangbare toepassingswijze voor een bouwwerk zijn gebruikt en een gebrek daarvan hebben veroorzaakt of het gaat om een gebrek van een bouwwerk, bedraagt de verjaringstermijn vijf jaar. Verkorting van de verjaringstermijn tot één jaar geldt ook voor aanspraken voortvloeiend uit onrechtmatige daad, die berusten op een gebrek van de producten, . De verjaringstermijn vangt aan met de levering van de producten. Verkorting van de verjaringstermijn tot één jaar geldt niet voor de onbeperkte aansprakelijkheid van Wiha voor schade voortvloeiend uit de schending van een garantie of uit schade aan leven, lichaam of gezondheid, voor opzet en grove nalatigheid of voor productfouten of voor zover Wiha een verkrijgingsrisico heeft aanvaard. Stellingname van Wiha met betrekking tot een door de besteller ingediende aanspraak op garantie dient niet te worden beschouwd als het aangaan van onderhandelingen over de aanspraak of over de omstandigheden die hebben geleid tot de aanspraak, voor zover de aanspraak op garantie door Wiha in volle omvang wordt afgewezen.


10. Aansprakelijkheid van Wiha

1. Wiha is onbeperkt aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de schending van een garantie of uit schade aan leven, lichaam of gezondheid. Hetzelfde geldt voor opzet en grove nalatigheid of voor zover Wiha een verkrijgingsrisico heeft aanvaard. Voor eenvoudige nalatigheid is Wiha slechts aansprakelijk, voor zover wezenlijke verplichtingen worden geschonden, die voortkomen uit de aard van de overeenkomst, en die voor het bereiken van het doel van de overeenkomst van bijzondere betekenis zijn. Bij schending van dergelijke verplichtingen, verzuim en onmogelijkheid is de aansprakelijkheid van Wiha beperkt tot schade, die in het kader van deze overeenkomst typisch voorzienbaar is. Een dwingende wettelijke aansprakelijkheid voor productfouten blijft onaangetast.

2. Voor zover de aansprakelijkheid van Wiha is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van personeel, werknemers, medewerker, vertegenwoordigers en plaatsvervangers van Wiha.


11. Productaansprakelijkheid

1. De besteller zal de producten niet wijzigen, in het bijzonder zal hij aanwezige waarschuwingen voor risico's bij onjuist gebruik van de producten niet wijzigen of verwijderen. Bij schending van deze verplichting ontslaat de besteller Wiha van onderlinge productaansprakelijkheidsaanspraken van derden, tenzij de besteller niet verantwoordelijk is voor de fout die tot de aanspraak leidt.

2. Wanneer Wiha vanwege een productfout van de producten wordt gemaand tot terugroepen van of waarschuwen voor de producten, zal de besteller naar beste vermogen meewerken aan de maatregelen die Wiha noodzakelijk en doelmatig acht en Wiha hierbij ondersteunen, in het bijzonder bij het vaststellen van de vereiste klantgegevens. De besteller is verplicht, de kosten van het terugroepen of de waarschuwing te dragen, tenzij hij conform de principes van het productaansprakelijkheidsrecht niet verantwoordelijk is voor de productfout en de opgetreden schade. Verdergaande aanspraken van Wiha blijven onaangetast.

3. De besteller zal Wiha onmiddellijk schriftelijk informeren over hem bekend geworden risico's bij het gebruik van de producten en over mogelijke productfouten.


12 Reservation of self-delivery & force majeure
1. If, for reasons for which we are not responsible, we do not receive deliveries or services from our sub-suppliers or from subcontractors despite proper congruent coverage, i.e. despite contractual agreement with the subcontractor prior to conclusion of the contract with the customer, with which the customer's performance claim can be fulfilled in accordance with the contract in terms of quantity, quality and performance period, or we do not receive them properly or on time, or if events of force majeure occur, i.e. impediments to performance through no fault of our own with a duration of more than 14 calendar days that is not merely temporary, we shall inform our customer in writing in good time.

2. In this case, we shall be entitled to postpone the delivery or service by the duration of the impediment or to withdraw from the contract in whole or in part due to the part not yet fulfilled, provided that we have complied with our aforementioned duty to inform and have not assumed the procurement risk or manufacturing risk.
Force majeure shall be deemed equivalent to
- pandemics
- strike
- lockout
- official interventions
- shortage of energy and raw materials
- transport bottlenecks through no fault of our own
- impediments to operation through no fault of our own, e.g. due to fire, water and machine damage
- all other hindrances which, viewed objectively, are not culpably caused by us.

3. If a delivery or performance date or a delivery or performance period has been agreed as binding and if the agreed delivery or performance date or the agreed delivery or performance period is exceeded by more than four weeks due to events pursuant to paragraph 1 above, or if, in the case of a non-binding performance date, it is objectively unreasonable for the customer to adhere to the contract, the customer shall be entitled to withdraw from the contract due to the part not yet performed. Further rights of the customer, in particular claims for damages, do not exist in this case.


13. Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde producten blijven tot de volledige betaling van de leveringsprijs en alle vorderingen, die Wiha uit de zakelijke relatie toekomen, eigendom van Wiha. De besteller is verplicht, de onder eigendomsvoorbehoud staande producten gedurende het eigendomsvoorbehoud zorgvuldig te behandelen.

2. Doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud staande producten is de besteller slechts toegestaan in het kader van de normale bedrijfsgang. Voor het overige is de besteller niet gerechtigd, de onder eigendomsvoorbehoud staande producten te verpanden, als zekerheid over te dragen of overige beschikkingen te treffen, die het eigendom van Wiha in gevaar brengen. Bij beslaglegging of andere ingrepen door derden dient de besteller Wiha onmiddellijk schriftelijk te informeren en van alle vereiste informatie te voorzien, om deze derden over de eigendomsrechten van Wiha te kunnen informeren en mee te werken aan de maatregelen van Wiha ter bescherming van de onder eigendomsvoorbehoud staande producten. Voor zover de derde niet in staat is, Wiha de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor het handhaven van de eigendomsrechten van Wiha te vergoeden, is de besteller Wiha tot vergoeding van de daaruit resulterende uitval verplicht, tenzij de besteller het plichtsverzuim niet is toe te rekenen.

3. De besteller draagt nu al de vorderingen uit de doorverkoop van de producten met alle nevenrechten aan Wiha over, en wel onafhankelijk daarvan, of de onder eigendomsvoorbehoud staande producten zonder of na verwerking worden doorverkocht. Wiha accepteert nu al deze overdracht. Voor zover overdracht niet zou zijn toegestaan geeft de besteller hiermee de debiteur aanwijzing, eventuele betalingen uitsluitend aan Wiha te doen. De besteller is herroepelijk gemachtigd, die aan Wiha overgedragen vorderingen fiduciair voor Wiha in eigen naam te innen. De geïnde bedragen dienen onmiddellijk aan Wiha te worden overgemaakt. Wiha kan de inningsmachtiging van de besteller en het recht van de besteller op doorverkopen uit gewichtige grond herroepen, in het bijzonder wanneer de besteller zijn betalingsverplichtingen aan Wiha niet correct nakomt, een betalingsachterstand heeft, zijn betalingen stopt of wanneer een aanvraag tot surseance van betaling of vergelijkbare procedure tot schuldsanering over het vermogen van de besteller door de besteller wordt gedaan of het met redenen omkleed verzoek van een derde tot surseance van betaling of vergelijkbare procedure tot schuldsanering over het vermogen van de besteller wegens gebrek aan middelen wordt verworpen. In het geval van een globale overdracht van vorderingen door de besteller dienen de aan Wiha overgedragen aanspraken uitdrukkelijk te worden uitgesloten.

4. Op verzoek van Wiha is de besteller verplicht, de debiteur onmiddellijk van de overdracht in kennis te stellen en Wiha de voor inning vereiste informatie en documentatie te verschaffen.

5. Bij gedrag in strijd met de overeenkomst, in het bijzonder bij betalingsachterstand van de besteller, is Wiha ongeacht haar overige rechten gerechtigd, na het verstrijken van een door Wiha gestelde redelijke termijn, de overeenkomst te ontbinden. De besteller dient Wiha of haar vertegenwoordigers onmiddellijk toegang te verlenen tot de onder eigendomsvoorbehoud staande producten en deze te overhandigen. Na een passend tijdige aankondiging kan Wiha de onder eigendomsvoorbehoud staande producten ter bevrediging van haar vorderingen op de besteller anderszins benutten.

6. De verwerking of omvoming van de onder eigendomsvoorbehoud staande producten door de besteller wordt altijd voor Wiha uitgevoerd. Het recht in wording van de besteller op de onder eigendomsvoorbehoud staande producten wordt voortgezet op de verwerkte of omgevormde zaak. Wanneer de producten met andere, Wiha niet toebehorende zaken wordt verwerkt of omgevormd, verkrijgt Wiha het mede-eigendom van de nieuwe zaak naar rato van de waarde van de geleverde producten tot de andere verwerkte zaken op het moment van verwerking of omvorming. Hetzelfde geldt, wanneer de producten met andere, Wiha niet toebehorende zaken zo worden verbonden of vermengd, dat Wiha haar volledige eigendom verliest. De besteller beheert de nieuwe zaken voor Wiha. Voor de door verwerking of omvorming, verbinding of vermenging ontstane zaak gelden voor het overige dezelfde bepalingen als voor de onder eigendomsvoorbehoud staande producten.

7. Wiha is op verzoek van de besteller verplicht, de hem toekomende zekerheden in zoverre vrij te geven, als de realiseerbare waarde van de zekerheden, met inachtneming van de in bankkringen gangbare waarderingsgrondslagen, de vorderingen van Wiha uit de zakelijke relatie met de besteller met meer dan 10% overstijgt. Bij de waardering dient van de factuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud staande producten en van de nominale waarde bij vorderingen te worden uitgegaan. De keuze van de vrij te geven voorwerpen ligt bij Wiha.

8. Bij leveringen in andere rechtsorden, waarin deze regeling tot eigendomsvoorbehoud niet dezelfde tot zekerheid strekkende werking heeft als in de Bondsrepubliek Duitsland, verleent de besteller Wiha hiermee een overeenkomstig zekerheidsrecht. Voor zover hiervoor aanvullende maatregelen zijn vereist, zal de besteller alles doen, om Wiha onmiddellijk een dergelijk zekerheidsrecht te verlenen. De besteller zal meewerken aan alle maatregelen, die voor de effectiviteit en uitvoerbaarheid van dergelijke zekerheidsrechten noodzakelijk en bevorderlijk zijn.


14. Gegevensbescherming

1. Wiha verwerkt persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend in overeenstemming met de van toepassing zijnde bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Voor afwikkeling van de met de klant gesloten overeenkomst moeten persoonsgerelateerde gegevens van de klant worden verwerkt. Wiha [oder Tochterunternehmen] verwerkt daarbij de contact-, bestel- en betalingsinformatie van de klant. Grondslag voor de verwerking is de tussen de partijen gesloten overeenkomst (AVG, art. 6, lid 1, sub b). Vanwege handelsrechtelijke en fiscale registratieverplichtingen worden de gegevens van de klant met betrekking tot de overeenkomst gedurende maximaal 10 jaar bewaard. Verdergaande verwerking van persoonsgerelateerde gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van wettelijke grondslagen, andere tussen de klant en Wiha [oder Tochterunternehmen] gesloten overeenkomsten of een door de klant verleende toestemming.

3. Ongeacht bovenstaande regelingen wisselen de bedrijven van de Wiha-groep in het kader van ondernemingsbreed gebruikte shared-servicediensten de persoonsgerelateerde gegevens van de klant uit met Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, D-78136 Schonach op grond van het rechtmatige belang van de Wiha-groep om IT-diensten centraal te beheren (AVG, art. 6, lid 1, sub f).

4. Details over de omvang van de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens van de koper vindt u in de algemene informatie over gegevensbescherming (AVG, art. 12-14) op onze homepage.

 

15. Slotbepalingen

1. De overdracht van rechten en plichten van de besteller op derden is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Wiha.

2. Tegenvorderingen van de besteller verlenen hem slechts dan het recht op vereffening, wanneer zij rechtsgeldig zijn vastgesteld of onomstreden zijn. Een recht op inhouding kan de besteller uitsluitend doen gelden, wanneer zijn tegenvordering berust op dezelfde contractverhouding.

3. Voor de rechtsverhoudingen die de besteller onderhoudt met Wiha is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, onder uitsluiting van het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

4. Het bevoegd gerecht voor alle geschillen voortkomend uit de zakelijke relatie tussen Wiha en de besteller is uitsluitend de vestigingslocatie van Wiha. Wiha is tevens gerechtigd tot het instellen van een klacht bij de vestigingslocatie van de besteller en elk ander toegestaan gerecht. Arbitragebedingen worden verworpen.

5. Plaats van handeling voor alle prestaties van de besteller en van Wiha is de vestigingslocatie van Wiha, voor zover niets anders is overeengekomen.

6. De taal van de overeenkomst is Duits.