Algemene verkoopvoorwaarden

01.01.2023

1. Toepassingsgebied

1. Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor bedrijven bij de uitoefening van hun zakelijke of zelfstandige activiteiten en voor rechtspersonen naar openbaar recht. Ze gelden voor het volledige zakelijke verkeer tussen Wiha Werkzeuge GmbH (verder "Wiha" genoemd) en de besteller, ook wanneer ze bij latere overeenkomsten niet worden vermeld. Ze gelden overeenkomstig voor werkzaamheden en diensten. In de plaats van aanvaarding van geleverde producten treedt bij fabriekswerkzaamheden de afname en bij diensten de inontvangstneming van de dienst.

2. In tegenspraak zijnde, aanvullende of van deze algemene verkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de besteller worden geen inhoud van de overeenkomst, tenzij Wiha schriftelijk met de geldigheid daarvan heeft ingestemd. Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden ook dan, wanneer Wiha een levering aan de besteller, kennis hebbende van zijn in tegenspraak zijnde, aanvullende of afwijkende voorwaarden, zonder voorbehoud uitvoert.

3. In tegenspraak zijnde, aanvullende of afwijkende afspraken ten opzichte van deze algemene verkoopvoorwaarden, die tussen Wiha en de besteller voor uitvoering van een overeenkomst worden overeengekomen, dienen schriftelijk in de overeenkomst te worden vastgelegd. Dat geldt ook voor het opheffen van deze eis tot schriftelijke vastlegging.

4. Rechten, die Wiha conform wettelijke voorschriften of conform overige afspraken boven deze algemene verkoopvoorwaarden toekomen, blijven onaangetast.


2. Sluiten van de overeenkomst

1. Offertes van Wiha zijn vrijblijvend en niet bindend.

2. Alle maten gelden in mm en alle gewichten in g.

3. Wiha behoud zich voor alle documentatie, in het bijzonder de offertedocumentatie, alle eigendoms-, auteurs- en overige rechten voor. Offertedocumentatie mag niet aan derden beschikbaar worden gesteld. De besteller retourneert, op verzoek van Wiha, onmiddellijk alle offertedocumentatie aan Wiha, wanneer deze voor de normale bedrijfsgang niet meer nodig zijn. Overeenkomstig geldt dit in het bijzonder ook voor alle overige documentatie, ontwerpen, monsters, voorbeelden en modellen.

4. Een bestelling wordt pas bindend, wanneer deze door Wiha door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging binnen twee weken is bevestigd of Wiha de bestelling uitvoert, in het bijzonder wanneer Wiha de bestelling nakomt door toezending van de producten. Een met behulp van automatische voorzieningen aangemaakte opdrachtbevestiging, waarbij de handtekening en naam ontbreken, geldt als schriftelijk. Voor zover de opdrachtbevestiging klaarblijkelijke vergissingen, schrijf- of rekenfouten bevat, is deze voor Wiha niet bindend.

5. Het zwijgen van Wiha op offertes, bestellingen, verzoeken of overige verklaringen van de besteller geldt uitsluitend als instemming, voor zover dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.

6. Wanneer de financiële positie van de besteller wezenlijk verslechtert of een met redenen omklede aanvraag tot surseance van betaling of vergelijkbare procedure over het vermogen van de besteller wegens gebrek aan middelen is verworpen, is Wiha gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


3. Omvang van de levering

1. Voor de omvang van de levering is de schriftelijke opdrachtbevestiging van Wiha maatgevend. Wijzigingen van de omvang van de levering door de besteller dienen schriftelijk te worden bevestigd door Wiha om effectief te zijn. Constructie- en vormwijzigingen van de producten blijven voorbehouden, voor zover het in de branche gebruikelijke afwijkingen betreft of voor zover de afwijkingen binnen de DIN-toleranties liggen of voor zover de wijzigingen niet aanmerkelijk zijn en in redelijkheid van de besteller gevergd kunnen worden. Overeenkomstig geldt dit voor de keuze van het materiaal, de specificatie en de constructie.

2. Deelleveringen zijn toegestaan.

3. Wiha behoudt zich om productietechnische redenen meer- of minderleveringen voor van tot 3% van de omvang van de levering. Bij maatwerk behoudt Wiha zich meer- of minderleveringen voor van tot 10% van de omvang van de levering. In zoverre zijn aanspraken op garantie uitgesloten. De leveringsprijs blijft hierdoor onaangetast.

4. Wiha behoudt zich voor, bij bestellingen die niet overeenkomen met de verpakkingseenheden van Wiha, de bestellingen uit te leveren conform de Wiha verpakkingseenheden of veelvouden daarvan, zoals deze in de catalogus van Wiha staan vermeld, of de bestelling vanwege het niet aanhouden van verpakkingseenheden af te wijzen.


4. Levertijd

1. De leveringstermijn vangt aan met het sluiten van de overeenkomst, echter niet voor het volledig beschikbaar zijn van alle door de besteller aan te leveren documentatie, vergunningen en vrijgaven, voor alle technische vragen zijn opgehelderd en voor ontvangst van de overeengekomen aanbetaling of, in het geval van een buitenlandse levering, voor ontvangst van de volledige betaling. Bij een leveringstermijn verschuift deze leveringstermijn op redelijke wijze, wanneer de besteller de door hem aan te leveren documentatie en vergunningen niet tijdig aanlevert, vrijgaven niet tijdig verleent, niet alle technische vragen tijdig volledig zijn opgehelderd of de overeengekomen aanbetaling of, in het geval van een buitenlandse levering, de volledige betaling niet volledig door Wiha is ontvangen. Voorwaarde voor het aanhouden van de levertijd is het tijdig en correct voldoen aan alle overige verplichtingen van de besteller.

2. De levertijd geldt als aangehouden, wanneer bij het verstrijken ervan de producten de fabriek hebben verlaten of Wiha heeft medegedeeld, dat zij gereed liggen om af te halen of te verzenden. Het aanhouden van de levertijd is onder voorbehoud van een correcte, in het bijzonder tijdige, levering door de toeleveranciers van Wiha, tenzij Wiha zelf verantwoordelijk is voor de niet correcte toelevering. In het geval van een niet correcte toelevering heeft Wiha het recht de overeenkomst op te zeggen. Wiha informeert de besteller onmiddellijk, wanneer Wiha van haar recht tot opzegging gebruik maakt en retourneert eventuele aangeleverde halffabricaten aan de besteller.

3. Bij een leveringsachterstand heeft de besteller, na het vruchteloos verstrijken van een redelijke termijn tot nakoming, die hij Wiha na het intreden van de leveringsachterstand heeft verleend, het recht de overeenkomst op te zeggen.


5. Grensoverschrijdende leveringen

1. Bij grensoverschrijdende leveringen dient de besteller aan de verantwoordelijke autoriteiten tijdig alle voor uitvoer uit Duitsland en invoer in het land van bestemming vereiste verklaringen te overhandigen en handelingen uit te voeren, in het bijzonder de voor de heffing van invoerrechten vereiste documentatie te verzorgen en te voldoen aan de eisen voor eventuele exportcontroles en andere beperkingen voor het in de handel brengen.

2. De leveringen staan onder het voorbehoud, dat deze niet strijdig zijn met nationale of internationale voorschriften, in het bijzonder exportcontrolebepalingen en embargo's of andere sancties.

3. Vertragingen vanwege exportcontroles schorten de levertijden op.

4. Bij een latere export van het geleverde naar het buitenland is de klant verantwoordelijk voor het naleven van de geldende bepalingen (bijvoorbeeld embargo's, naleving naleving, controle sancties en andere maatregelen). Dit omvat de bestaande exportcontroleregels van de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika of andere landen.

 

6. Stornering van opdrachten, terugname van goederen

1. Als er een geldige overeenkomst bestaat met Wiha voor de stornering van een opdracht, nemen wij de door ons geleverde goederen terug om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Voor deze procedure ontstaan kosten voor de opslag van goederen ter hoogte van 25% van de goederenwaarde. De terugname vindt uitsluitend plaats met een bijbehorend leveringsbewijs, actuele, origineel verpakte en opnieuw verkoopbare goederen. Wij behouden ons het recht voor om bij hogere schade, deze dienovereenkomstig op te eisen.

2. In principe zijn alle moment-, actie-, VDE- en klantspecifieke artikelen of producten uitgesloten van de terugname. Dit geldt ook voor alle artikelen waarvan de verkoopdatum meer dan twee jaar terugligt.

 

7 Prijzen en betaling

7.1 De prijzen zijn aangegeven in euro. Zij gelden af fabriek, tenzij anders overeengekomen en zijn exclusief eventuele verzend- of verpakkingskosten, verwerkingskosten, verzekeringen, wettelijke belastingen, heffingen of andere lasten. Eventuele kosten, met name kosten voor verpakking en verzending van producten, worden afzonderlijk in rekening gebracht. Wettelijke omzetbelasting wordt apart aangegeven tegen het geldende, wettelijke tarief op de dag dat de factuur wordt uitgereikt. Bij internationale leveringen zijn de verpakkingskosten in de prijs inbegrepen; de overige kosten in zin 1 en zin 2 hierboven blijven in dat geval van toepassing.

7.2 De verzendkosten voor kleine bestellingen tot een minimale bestelwaarde van EUR 300,00 netto bedragen EUR 8,00 netto, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor leveringen naar Duitse eilanden rekent Wiha een eilandentoeslag van EUR 3,00 netto per levering. Voor leveringen buiten Duitsland, in het bijzonder met grens- of douaneafhandeling, worden afhankelijk van de uitgaven landspecifieke vracht- en verzendkosten in rekening gebracht.

7.3 De minimale orderwaarde van Wiha bedraagt EUR 300,00 netto. Voor kleine orders onder een minimale orderwaarde van EUR 300,00 wordt een minimum ordertoeslag van EUR 40,00 (netto, exclusief BTW) in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4 De vermelding van de catalogusprijs op een bestelbon die geldig is op de dag van bestelling of de ontvangst van een orderbevestiging vormen geen overeenkomst over een vaste prijs. Bij prijsverhogingen van meer dan 5% is de besteller gerechtigd zich uit de overeenkomst terug te trekken. De besteller dient onmiddellijk te verklaren of hij gebruik zal maken van zijn terugtrekkingsrecht indien Wiha hem daarom verzoekt.

7.5 Tenzij anders overeengekomen, dient de netto leveringsprijs binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Als betalingsdatum geldt de dag waarop Wiha daadwerkelijk over de betaling van de leveringsprijs beschikt. In geval van betalingsachterstand is de besteller een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 9% punten boven de geldende basisrente op jaarbasis. Dit laat eventuele verdere vorderingen van Wiha onverlet.

7.6 In afwijking van lid 3 dient de betaling bij bedrijven buiten Duitsland vóór de levering te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 


8. Risico-overgang

1. Het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering gaat over op de besteller zodra de producten zijn overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert of de producten ten behoeve van de verzending het magazijn van Wiha verlaten. Bij afhalen door de besteller gaat het risico over op de besteller met de mededeling, dat zij gereed liggen om af te halen. Zin 1 en zin 2 gelden ook bij deelleveringen of wanneer Wiha andere diensten, zoals de transportkosten of de montage van de producten bij de besteller, is overeengekomen.

2. Wanneer de besteller de aanvaarding van de producten vertraagd, kan Wiha vergoeding verlangen voor de hieruit voortkomende schade inclusief eventuele meerkosten. In het bijzonder is Wiha gerechtigd om de producten, zolang de besteller deze nog niet heeft aanvaardt, op kosten van de besteller op te slaan. De kosten voor opslag van de producten worden standaard berekend op 0,5% van de netto factuurwaarde per aangevangen kalenderweek. Verdergaande aanspraken van Wiha blijven onaangetast. De besteller is gerechtigd aan te tonen, dat Wiha geen of geringere kosten heeft gemaakt. Hetzelfde geldt, wanneer de besteller overige verplichtingen tot medewerking niet nakomt, tenzij het niet nakomen van deze overige verplichtingen tot medewerking de besteller niet is toe te rekenen. Het risico van een toevallige teloorgang of toevallige verslechtering van de producten gaat uiterlijk over op de besteller op het moment waarop hij de aanvaarding vertraagd. Wiha is gerechtigd, na het vruchteloos verstrijken van een redelijke door Wiha gestelde termijn, anderszins over de producten te beschikken en de besteller met een redelijk verlengde termijn te leveren.

3. Wanneer de verzending zich vertraagd door omstandigheden, die Wiha niet zijn toe te rekenen, gaat het risico over op de besteller op het moment waarop deze gereed is gemeld voor verzending.

4. Geleverde producten dienen door de besteller, ongeacht zijn aanspraken op garantie, ook te worden aanvaard, wanneer zijn niet-wezenlijke gebreken vertonen.


9. Aanspraken op garantie

1. De rechten van de besteller betreffende gebreken gelden op voorwaarde, dat hij de geleverde producten bij ontvangst controleert, voor zover dat in redelijkheid gevergd kan worden ook door beproeving, en Wiha klaarblijkelijke gebreken onmiddellijk, uiterlijk twee weken na ontvangst van de producten, schriftelijk heeft medegedeeld. Verborgen gebreken moeten Wiha onmiddellijk na hun ontdekking schriftelijk worden medegedeeld. De besteller dient de gebreken bij zijn mededeling aan Wiha schriftelijk te beschrijven. De aanspraken op garantie van de besteller gelden bovendien op voorwaarde, dat bij ontwerp, bouw, montage, aansluiting, installatie, inbedrijfstelling, gebruik en onderhoud van de producten de voorschriften, aanwijzingen, richtlijnen en voorwaarden in de technische aanwijzingen, montage-, bedienings- en gebruikshandleidingen en overige documentatie van de afzonderlijke producten worden aangehouden, in het bijzonder dat onderhoud aantoonbaar en correct wordt uitgevoerd en aanbevolen componenten worden gebruikt.

2. Bij gebreken van de producten is Wiha naar eigen keuze gerechtigd tot nakoming achteraf door het verhelpen van het gebrek of levering van een product vrij van gebreken. Bij nakoming achteraf is Wiha verplicht alle voor de nakoming achteraf vereiste vereiste kosten , in het bijzonder transport-, tol-, arbeids- en materiaalkosten te dragen, voor zover deze niet hoger uitvallen doordat de producten naar een andere locatie dan het afleveradres zijn overgebracht. Personeels- en materiële kosten, die de besteller in dit verband doet gelden, dienen op kostprijsbasis te worden berekend. Vervangen delen worden eigendom van Wiha en dienen aan Wiha te worden geretourneerd.

3. Voor zover Wiha niet bereid of in staat is tot nakoming achteraf, kan de besteller, ongeacht eventuele aanspraken op schade- of onkostenvergoeding, naar zijn keuze de overeenkomst ontbinden of de leveringsprijs in mindering brengen. Hetzelfde geldt, wanneer de nakoming achteraf mislukt, niet in redelijkheid van de besteller gevergd kan worden of om redenen die Wiha zijn toe te rekenen, een redelijke termijn te boven gaat.

4. Het recht op ontbinding van de besteller is uitgesloten, wanneer hij niet in staat is tot teruggave van de ontvangen prestatie en dat niet berust op het feit dat teruggave naar de aard van de ontvangen prestatie onmogelijk is, Wiha is toe te rekenen of het gebrek pas bij de verwerking of omvorming van de producten aan het licht is gekomen. Het recht op ontbinding is verder uitgesloten, wanneer Wiha het gebrek niet is toe te rekenen en wanneer de besteller in plaats van teruggave een vergoeding dient te betalen.

5. Voor gebreken door natuurlijke slijtage, in het bijzonder bij slijtdelen, onjuiste behandeling, montage, gebruik of opslag of onjuist uitgevoerde wijzigingen of reparaties van de producten door de besteller of derden bestaan geen aanspraken op garantie. Hetzelfde geldt voor gebreken, die de besteller zijn toe te rekenen of die op een andere technische oorzaak dan het oorspronkelijke gebrek zijn terug te voeren.

6. Aanspraken van de besteller op onkostenvergoeding in plaats van schadevergoeding voor de prestatie zijn uitgesloten, voor zover de onkosten niet ook door een redelijk handelende derde zouden zijn gemaakt.

7. Wiha biedt geen garanties, in het bijzonder garanties voor de toestand of levensduur, voor zover in afzonderlijke gevallen niets anders schriftelijk wordt overeengekomen.

8. De verjaringstermijn voor aanspraken op garantie van de besteller bedraagt één jaar. Voor zover de gebrekkige producten overeenkomstig hun gangbare toepassingswijze voor een bouwwerk zijn gebruikt en een gebrek daarvan hebben veroorzaakt of het gaat om een gebrek van een bouwwerk, bedraagt de verjaringstermijn vijf jaar. Verkorting van de verjaringstermijn tot één jaar geldt ook voor aanspraken voortvloeiend uit onrechtmatige daad, die berusten op een gebrek van de producten, . De verjaringstermijn vangt aan met de levering van de producten. Verkorting van de verjaringstermijn tot één jaar geldt niet voor de onbeperkte aansprakelijkheid van Wiha voor schade voortvloeiend uit de schending van een garantie of uit schade aan leven, lichaam of gezondheid, voor opzet en grove nalatigheid of voor productfouten of voor zover Wiha een verkrijgingsrisico heeft aanvaard. Stellingname van Wiha met betrekking tot een door de besteller ingediende aanspraak op garantie dient niet te worden beschouwd als het aangaan van onderhandelingen over de aanspraak of over de omstandigheden die hebben geleid tot de aanspraak, voor zover de aanspraak op garantie door Wiha in volle omvang wordt afgewezen.


10. Aansprakelijkheid van Wiha

1. Wiha is onbeperkt aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de schending van een garantie of uit schade aan leven, lichaam of gezondheid. Hetzelfde geldt voor opzet en grove nalatigheid of voor zover Wiha een verkrijgingsrisico heeft aanvaard. Voor eenvoudige nalatigheid is Wiha slechts aansprakelijk, voor zover wezenlijke verplichtingen worden geschonden, die voortkomen uit de aard van de overeenkomst, en die voor het bereiken van het doel van de overeenkomst van bijzondere betekenis zijn. Bij schending van dergelijke verplichtingen, verzuim en onmogelijkheid is de aansprakelijkheid van Wiha beperkt tot schade, die in het kader van deze overeenkomst typisch voorzienbaar is. Een dwingende wettelijke aansprakelijkheid voor productfouten blijft onaangetast.

2. Voor zover de aansprakelijkheid van Wiha is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van personeel, werknemers, medewerker, vertegenwoordigers en plaatsvervangers van Wiha.


11. Productaansprakelijkheid

1. De besteller zal de producten niet wijzigen, in het bijzonder zal hij aanwezige waarschuwingen voor risico's bij onjuist gebruik van de producten niet wijzigen of verwijderen. Bij schending van deze verplichting ontslaat de besteller Wiha van onderlinge productaansprakelijkheidsaanspraken van derden, tenzij de besteller niet verantwoordelijk is voor de fout die tot de aanspraak leidt.

2. Wanneer Wiha vanwege een productfout van de producten wordt gemaand tot terugroepen van of waarschuwen voor de producten, zal de besteller naar beste vermogen meewerken aan de maatregelen die Wiha noodzakelijk en doelmatig acht en Wiha hierbij ondersteunen, in het bijzonder bij het vaststellen van de vereiste klantgegevens. De besteller is verplicht, de kosten van het terugroepen of de waarschuwing te dragen, tenzij hij conform de principes van het productaansprakelijkheidsrecht niet verantwoordelijk is voor de productfout en de opgetreden schade. Verdergaande aanspraken van Wiha blijven onaangetast.

3. De besteller zal Wiha onmiddellijk schriftelijk informeren over hem bekend geworden risico's bij het gebruik van de producten en over mogelijke productfouten.

 

12. Zelfbevoorradingsvoorbehoud en force majeure

1. Als wij om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn leveringen of prestaties van onze subleveranciers of van onderaannemers niet ontvangen,
- ondanks correcte congruente dekking, d.w.z. ondanks contractuele afspraak met de onderaannemer voor het sluiten van het contract met de klant,
- of niet met de hoeveelheid of kwaliteit (niet juist)
- of niet in de prestatieperiode waarvoor aan de prestatieclaim van de klant conform contract voldaan kan worden (niet tijdig)
- of er gevallen van force majeure optreden, d.w.z. prestatiebelemmeringen zonder schuld met een meer dan tijdelijke duur van meer dan 14 kalenderdagen,
dan informeren wij onze klanten tijdig schriftelijk.

2. In dit geval hebben wij het recht om de levering c.q. prestatie met de duur van de belemmering naar voren te schuiven of vanwege het nog niet nagekomen deel het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien wij onze bovenstaande informatieplicht zijn nagekomen en niet het aankooprisico c.q. productierisico hebben overgenomen.
Force majeure komt overeen met:
- pandemieën
- staking
- uitsluiting
- overheidsinterventies
- schaarste aan energie en grondstoffen
- transportknelpunten zonder schuld
- werkingsbelemmeringen zonder schuld, bijv. door vuur, water en machineschade
- alle overige belemmeringen, die bij objectieve beschouwing niet opzettelijk door ons veroorzaakt zijn.

3. Als een leverings- c.q. prestatietermijn of een leverings- c.q. prestatiedatum bindend overeengekomen is en vanwege gevallen volgens bovenstaande alinea 1 van de overeengekomen leverings- c.q. prestatietermijn of de overeengekomen leverings- c.q. prestatiedatum met meer dan vier weken overschreden is, of als bij niet-bindende prestatietermijn het nakomen van het contract voor de klant objectief gezien onaanvaardbaar is, dan heeft de klant het recht het contract te ontbinden vanwege het nog niet nagekomen deel. Verdere rechten van de klant, met name aanspraken op schadevergoeding, bestaan in dit geval niet.


13. Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde producten blijven tot de volledige betaling van de leveringsprijs en alle vorderingen, die Wiha uit de zakelijke relatie toekomen, eigendom van Wiha. De besteller is verplicht, de onder eigendomsvoorbehoud staande producten gedurende het eigendomsvoorbehoud zorgvuldig te behandelen.

2. Doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud staande producten is de besteller slechts toegestaan in het kader van de normale bedrijfsgang. Voor het overige is de besteller niet gerechtigd, de onder eigendomsvoorbehoud staande producten te verpanden, als zekerheid over te dragen of overige beschikkingen te treffen, die het eigendom van Wiha in gevaar brengen. Bij beslaglegging of andere ingrepen door derden dient de besteller Wiha onmiddellijk schriftelijk te informeren en van alle vereiste informatie te voorzien, om deze derden over de eigendomsrechten van Wiha te kunnen informeren en mee te werken aan de maatregelen van Wiha ter bescherming van de onder eigendomsvoorbehoud staande producten. Voor zover de derde niet in staat is, Wiha de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor het handhaven van de eigendomsrechten van Wiha te vergoeden, is de besteller Wiha tot vergoeding van de daaruit resulterende uitval verplicht, tenzij de besteller het plichtsverzuim niet is toe te rekenen.

3. De besteller draagt nu al de vorderingen uit de doorverkoop van de producten met alle nevenrechten aan Wiha over, en wel onafhankelijk daarvan, of de onder eigendomsvoorbehoud staande producten zonder of na verwerking worden doorverkocht. Wiha accepteert nu al deze overdracht. Voor zover overdracht niet zou zijn toegestaan geeft de besteller hiermee de debiteur aanwijzing, eventuele betalingen uitsluitend aan Wiha te doen. De besteller is herroepelijk gemachtigd, die aan Wiha overgedragen vorderingen fiduciair voor Wiha in eigen naam te innen. De geïnde bedragen dienen onmiddellijk aan Wiha te worden overgemaakt. Wiha kan de inningsmachtiging van de besteller en het recht van de besteller op doorverkopen uit gewichtige grond herroepen, in het bijzonder wanneer de besteller zijn betalingsverplichtingen aan Wiha niet correct nakomt, een betalingsachterstand heeft, zijn betalingen stopt of wanneer een aanvraag tot surseance van betaling of vergelijkbare procedure tot schuldsanering over het vermogen van de besteller door de besteller wordt gedaan of het met redenen omkleed verzoek van een derde tot surseance van betaling of vergelijkbare procedure tot schuldsanering over het vermogen van de besteller wegens gebrek aan middelen wordt verworpen. In het geval van een globale overdracht van vorderingen door de besteller dienen de aan Wiha overgedragen aanspraken uitdrukkelijk te worden uitgesloten.

4. Op verzoek van Wiha is de besteller verplicht, de debiteur onmiddellijk van de overdracht in kennis te stellen en Wiha de voor inning vereiste informatie en documentatie te verschaffen.

5. Bij gedrag in strijd met de overeenkomst, in het bijzonder bij betalingsachterstand van de besteller, is Wiha ongeacht haar overige rechten gerechtigd, na het verstrijken van een door Wiha gestelde redelijke termijn, de overeenkomst te ontbinden. De besteller dient Wiha of haar vertegenwoordigers onmiddellijk toegang te verlenen tot de onder eigendomsvoorbehoud staande producten en deze te overhandigen. Na een passend tijdige aankondiging kan Wiha de onder eigendomsvoorbehoud staande producten ter bevrediging van haar vorderingen op de besteller anderszins benutten.

6. De verwerking of omvoming van de onder eigendomsvoorbehoud staande producten door de besteller wordt altijd voor Wiha uitgevoerd. Het recht in wording van de besteller op de onder eigendomsvoorbehoud staande producten wordt voortgezet op de verwerkte of omgevormde zaak. Wanneer de producten met andere, Wiha niet toebehorende zaken wordt verwerkt of omgevormd, verkrijgt Wiha het mede-eigendom van de nieuwe zaak naar rato van de waarde van de geleverde producten tot de andere verwerkte zaken op het moment van verwerking of omvorming. Hetzelfde geldt, wanneer de producten met andere, Wiha niet toebehorende zaken zo worden verbonden of vermengd, dat Wiha haar volledige eigendom verliest. De besteller beheert de nieuwe zaken voor Wiha. Voor de door verwerking of omvorming, verbinding of vermenging ontstane zaak gelden voor het overige dezelfde bepalingen als voor de onder eigendomsvoorbehoud staande producten.

7. Wiha is op verzoek van de besteller verplicht, de hem toekomende zekerheden in zoverre vrij te geven, als de realiseerbare waarde van de zekerheden, met inachtneming van de in bankkringen gangbare waarderingsgrondslagen, de vorderingen van Wiha uit de zakelijke relatie met de besteller met meer dan 10% overstijgt. Bij de waardering dient van de factuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud staande producten en van de nominale waarde bij vorderingen te worden uitgegaan. De keuze van de vrij te geven voorwerpen ligt bij Wiha.

8. Bij leveringen in andere rechtsorden, waarin deze regeling tot eigendomsvoorbehoud niet dezelfde tot zekerheid strekkende werking heeft als in de Bondsrepubliek Duitsland, verleent de besteller Wiha hiermee een overeenkomstig zekerheidsrecht. Voor zover hiervoor aanvullende maatregelen zijn vereist, zal de besteller alles doen, om Wiha onmiddellijk een dergelijk zekerheidsrecht te verlenen. De besteller zal meewerken aan alle maatregelen, die voor de effectiviteit en uitvoerbaarheid van dergelijke zekerheidsrechten noodzakelijk en bevorderlijk zijn.


14. Gegevensbescherming

1. Wiha verwerkt persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend in overeenstemming met de van toepassing zijnde bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Voor afwikkeling van de met de klant gesloten overeenkomst moeten persoonsgerelateerde gegevens van de klant worden verwerkt. Wiha [oder Tochterunternehmen] verwerkt daarbij de contact-, bestel- en betalingsinformatie van de klant. Grondslag voor de verwerking is de tussen de partijen gesloten overeenkomst (AVG, art. 6, lid 1, sub b). Vanwege handelsrechtelijke en fiscale registratieverplichtingen worden de gegevens van de klant met betrekking tot de overeenkomst gedurende maximaal 10 jaar bewaard. Verdergaande verwerking van persoonsgerelateerde gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van wettelijke grondslagen, andere tussen de klant en Wiha [oder Tochterunternehmen] gesloten overeenkomsten of een door de klant verleende toestemming.

3. Ongeacht bovenstaande regelingen wisselen de bedrijven van de Wiha-groep in het kader van ondernemingsbreed gebruikte shared-servicediensten de persoonsgerelateerde gegevens van de klant uit met Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, D-78136 Schonach op grond van het rechtmatige belang van de Wiha-groep om IT-diensten centraal te beheren (AVG, art. 6, lid 1, sub f).

4. Details over de omvang van de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens van de koper vindt u in de algemene informatie over gegevensbescherming (AVG, art. 12-14) op onze homepage.

 

15. Slotbepalingen

1. De overdracht van rechten en plichten van de besteller op derden is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Wiha.

2. Tegenvorderingen van de besteller verlenen hem slechts dan het recht op vereffening, wanneer zij rechtsgeldig zijn vastgesteld of onomstreden zijn. Een recht op inhouding kan de besteller uitsluitend doen gelden, wanneer zijn tegenvordering berust op dezelfde contractverhouding.

3. Voor de rechtsverhoudingen die de besteller onderhoudt met Wiha is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, onder uitsluiting van het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

4. Het bevoegd gerecht voor alle geschillen voortkomend uit de zakelijke relatie tussen Wiha en de besteller is uitsluitend de vestigingslocatie van Wiha. Wiha is tevens gerechtigd tot het instellen van een klacht bij de vestigingslocatie van de besteller en elk ander toegestaan gerecht. Arbitragebedingen worden verworpen.

5. Plaats van handeling voor alle prestaties van de besteller en van Wiha is de vestigingslocatie van Wiha, voor zover niets anders is overeengekomen.

6. De taal van de overeenkomst is Duits.