Generelle forretningsvilkår

01.01.2023

1 Virkeområde

1.1 Disse generelle forretningsvilkårene gjelder kun for bedrifter, selvstendig næringsdrivende og juridiske personer underlagt offentlig rett. De generelle forretningsvilkårene gjelder for alle forretninger mellom Wiha Werkzeuge GmbH (heretter «Wiha») og bestilleren, selv om de ikke nevnes i senere avtaler. De gjelder tilsvarende for alle service- og tjenesteytelser. Godkjenning av et levert produkt må i tilfelle arbeidsytelser forstås som overtakelse, og i tilfelle serviceytelser som mottak.

1.2 Eventuelle vilkår fra bestilleren som strider mot, supplerer eller avviker fra disse generelle forretningsvilkårene, er ikke gjenstand for avtalen med mindre Wiha har samtykket skriftlig til deres gyldighet. Disse generelle forretningsvilkårene gjelder også når Wiha leverer til
bestilleren uten motforestillinger med kjennskap til bestillerens motstridende, supplerende og avvikende vilkår.

1.3 Motstridende, supplerende og avvikende avtaler til disse generelle forretningsvilkårene, som treffes mellom Wiha og bestilleren under utførelse av en avtale, må dokumenteres skriftlig i avtalen. Dette gjelder også opphevelse av kravet om skriftlighet.

1.4 Rettigheter som Wiha har ifølge lover, forskrifter og andre avtaler utover disse generelle forretningsvilkårene, påvirkes ikke.


2. Avtaleinngåelse

2.1 Tilbud fra Wiha er uforpliktende.

2.2 Alle dimensjoner er angitt i mm og all vekt i g.

2.3 Wiha forbeholder seg eiendoms-, opphavs- og varemerkerettighetene på alle dokumenter, spesielt tilbudsdokumenter. Tilbudsdokumenter skal ikke gjøres tilgjengelig for tredjepart. På oppfordring fra Wiha leverer bestilleren umiddelbart all tilbudsdokumentasjon tilbake til Wiha når den ikke lenger trenges i ordinær forretningsgang. Det samme gjelder spesielt også for alle andre dokumenter, skisser, prøver og modeller.

2.4 En bestilling er bindende først når Wiha har bekreftet den i en skriftlig oppdragsbekreftelse innen to uker, eller når Wiha utfører bestillingen, spesielt når Wiha oppfyller bestillingen ved å sende produktene. En maskinelt opprettet oppdragsbekreftelse der signatur og navn mangler, gjelder som skriftlig. Såfremt oppdragsbekreftelsen inneholder åpenbare feil, skrive- og regnefeil, er den ikke bindende for Wiha.

2.5 Manglende svar fra Wiha på tilbud, bestillinger, oppfordringer eller andre erklæringer fra bestilleren gjelder som samtykke kun dersom dette ble skriftlig avtalt på forhånd.

2.6 Dersom bestillerens finansielle situasjon forverrer seg vesentlig eller en begrunnet konkursbegjæring eller lignende prosess over bestillerens formue blir avvist fordi boet ikke dekker sakskostnadene, har Wiha rett til å heve avtalen helt eller delvis.


3 Leveringsomfang

3.1 Leveringsomfanget bestemmer seg fra Wihas skriftlige oppdragsbeskrivelse. Bestillerens endringer av leveringsomfanget krever skriftlig bekreftelse fra Wiha for å være gyldige. Konstruksjons- og formendringer på produktene forbeholdes, dersom det dreier seg om bransjetypiske avvik eller dersom avvikene er innenfor DIN-toleransene, eller dersom endringene ikke er vesentlige og kan forventes å være akseptable for bestilleren. Det samme gjelder valg av materiale, spesifikasjon og konstruksjonstype.

3.2 Levering i deler er tillatt.

3.3 Av produksjonstekniske grunner forbeholder Wiha seg mer- eller mindreleveranser av inntil 3 % av leveringsomfanget. Ved spesialutførelser forbeholder Wiha seg mer- eller mindreleveranser av inntil 10 % av leveringsomfanget. Disse forhold er ikke gjenstand for mangelskrav. Leveringsprisene berøres ikke av dette.

3.4 Ved bestillinger som ikke tilsvarer forpakningsenhetene fra Wiha, forbeholder Wiha seg å utføre bestillingen i Wiha-forpakningsenheter eller deres multiplum som står i katalogen fra Wiha, eller å avvise bestillingen fordi forpakningsenhetene ikke er overholdt.

4 Leveringstid

4.1 Leveringstiden starter med avtaleinngåelse, men likevel ikke før bestilleren har skaffet alle nødvendige dokumenter, godkjenninger og tillatelser som han har ansvar for, alle tekniske spørsmål er avklart, og den avtalte første avbetalingen eller, ved utenlandshandel, hele summen er innbetalt. Når det gjelder leveringsdato, forskyves den på rimelig vis dersom bestilleren ikke har klart å skaffe dokumentene og godkjenningene han har ansvar for i rett tid, tillatelsene ikke er gitt i rett tid, ikke alle tekniske spørsmål er fullstendig avklart i rett tid, eller den avtalte første avbetalingen eller, ved utenlandshandel, hele summen ikke er innbetalt til Wiha. Overholdelse av leveringstiden forutsetter at bestilleren oppfyller sine øvrige forpliktelser korrekt og i rett tid.

4.2 Leveringstiden er overholdt når produktene ved dens utløp har forlatt fabrikken, eller Wiha har sendt melding om at leveransen er klar til forsendelse eller til henting. Overholdelse av leveringstiden er avhengig av korrekt og spesielt ikke-forsinket leveranseinngang hos Wiha, med mindre problemene med leveranseinngangen er Wihas egen skyld. Wiha har rett til å heve avtalen i tilfelle problemer med leveranseinngangen. Wiha informerer bestilleren uten opphold, dersom Wiha ønsker å bruke sin rett til heving, og refunderer bestillerens eventuelle forskudd.

4.3 I tilfelle leveringsforsinkelse har bestilleren etter resultatløst utløp av et rimelig antall løpedager som bestilleren har gitt Wiha etter at leveransen begynte å bli forsinket, rett til å heve avtalen.


5 Leveranser over landegrensene

5.1 Ved leveranser over landegrensene må bestilleren i tide oppgi alle erklæringer som er nødvendige til eksport fra Tyskland og import i bestemmelseslandet, og gjøre alt som er nødvendig for å skaffe dokumenter spesielt for tollen og for å overholde eventuelle krav til eksportkontroll og -begrensning.

5.2 Leveransene skjer under forbehold av at de ikke hindres av nasjonale eller internasjonale forskrifter, spesielt eksportkontrollbestemmelser, embargoer eller andre sanksjoner.

5.3 Forsinkelser på grunn av eksportkontroll opphever leveringstidene.

5.4 Ved senere eksport av varen til et fremmed land, er kunden ansvarlig for å overholde gjeldende bestemmelser (f.eks. embargoer, observere overholdelse, kontrollere sanksjoner og andre tiltak). Dette inkluderer eksisterende eksportkontrollforskrifter i Forbundsrepublikken Tyskland, EU, USA eller andre land.


6 Kansellering av oppdrag, retur av varer

6.1 Dersom det foreligger en gyldig avtale med Wiha angående kansellering av oppdrag, tar vi den leverte varen i retur også når grunnen for retur ikke er vårt ansvar. Det påløper et gebyr for varelagring på 25 % av varens verdi. Varer tas i return kun når leveringsdokumentene foreligger, og varen er aktuell, originalemballert og klar for gjensalg. Vi forbeholder oss retten til å reklamere eventuelle større skader.

6.2 Moment-, kampanje, WDE- og kundeindividuelle artikler eller produkter tas av prinsipp ikke i retur. Dette gjelder også artikler med kjøpsdato som ligger to år tilbake i tid

 

7 Priser og betalinger

7.1 Prisene er angitt i euro. De gjelder fra fabrikk med mindre annet er avtalt og inkluderer ikke frakt- eller emballasjekostnader, behandlingsgebyrer, forsikring, lovpålagte skatter, avgifter eller andre avgifter. Eventuelle kostnader som påløper, spesielt kostnader for pakking og frakt av produkter, vil bli fakturert separat. Lovbestemt omsetningsavgift vil bli angitt separat til gjeldende, lovbestemte sats den dagen fakturaen utstedes. Ved internasjonale leveranser inkluderer prisene kostnadene for emballasje; de resterende kostnadene i punkt 1 og punkt 2 ovenfor gjelder fortsatt i slike tilfeller.

7.2 Fraktkostnader for små bestillinger opp til en minimum ordreverdi på EUR 500,00 netto skal utgjøre EUR 8,00 netto, med mindre annet er skriftlig avtalt. For leveranser til tyske øyer skal Wiha belaste et øytillegg på EUR 3,00 netto per levering. For leveranser utenfor Tyskland, spesielt med grense- eller fortolling, skal landsspesifikke frakt- og fraktkostnader belastes individuelt avhengig av utgiftene.

7.3 Wihas minste bestillingsverdi er EUR 500,00 netto. For små bestillinger under en minimumsbestillingsverdi på EUR 500,00, skal et minimumsordretillegg på EUR 60,00 (netto, eksklusive mva) pålegges, med mindre annet er skriftlig avtalt.

7.4 Oppføring av listepris på bestillingsskjema gyldig på bestillingsdagen eller mottak av ordrebekreftelse utgjør ikke en avtale om fastpris. Ved prisstigning på mer enn 5 % har Bestiller rett til å trekke seg fra kontrakten. Bestiller skal umiddelbart erklære om de vil benytte seg av retten til å angre dersom Wiha ber dem om det.

7.5 Med mindre annet er avtalt, skal netto leveringspris betales innen 14 dager fra fakturadato. Betalingsdatoen regnes som den faktiske dagen Wiha har leveringsprisbetalingen til disposisjon. Ved forsinkelse i betalingen skal Bestiller betale forsinkelsesrenter med 9 % poeng over gjeldende årlig grunnrente. Dette skal ikke påvirke eventuelle ytterligere krav som Wiha måtte ønske å fremme.

7.6 Uavhengig av paragraf 3, skal betaling skje før levering for selskaper utenfor Tyskland med mindre annet er skriftlig avtalt.


8 Risikoovergang

8.1 Risikoen for tilfeldig ødeleggelse og tilfeldig forringelse går over på bestilleren idet produktene er gitt til personen som utfører transporten, eller idet de forlater lageret til Wiha for å bli fraktet. I tilfelle bestiller henter selv, går risikoen over på bestilleren når varen er klar til henting. Setning 1 og setning 2 gjelder dersom leveringen skjer i delleveranser, eller dersom Wiha har overtatt flere tjenester så som transportkostnader eller montering av produktene hos bestilleren.

8.2 Ved forsinket overtakelse fra bestillerens side kan Wiha kreve erstatning for skaden som har oppstått og eventuelle merkostnader. Spesielt har Wiha rett til å lagre produkter der overtakelsen er forsinket. på bestillerens kostnad. Kostnadene for lagring av produkter er satt til 0,5 % av netto-fakturaverdien per påbegynt kalenderuke. Andre krav fra Wiha forblir uberørt. Bestilleren har lov til å påvise at Wiha har båret ingen eller lavere kostnader. Det samme gjelder dersom bestilleren ikke oppfyller øvrige medvirkningsplikter, med mindre det ikke var bestillerens ansvar at øvrige medvirkningsplikter ikke ble oppfylt. Risikoen for tilfeldig ødeleggelse eller tilfeldig forringelse av produktene går over på bestilleren senest når hans betaling er forsinket. Etter resultatløst utløp av en rimelig frist satt av Wiha, har Wiha rett til å disponere produktene annerledes samt å forskyve leveringsdato med en rimelig periode.

8.3 Dersom forsendelse forsinkes av grunner som Wiha ikke har ansvar for, går risikoen over på bestilleren idet melding om at leveransen er klar til forsendelse, er sendt.

8.4 Bestilleren må ta imot leverte produkter også når de oppviser ubetydelige mangler. Dette påvirker ikke bestillerens reklamasjonsrett.


9 Mangelskrav

9.1 Bestillerens reklamasjonsrett forutsetter at han ved mottak av produktene kontrollerer dem, prøver dem ut innenfor rimelighetens grenser, og at han informerer Wiha skriftlig om åpenbare mangler uten opphold, senest to uker etter mottak av varene. Skjulte mangler må meldes skriftlig til Wiha uten opphold etter at de blir oppdaget. Bestilleren må beskrive manglene i en skriftlig melding til Wiha. Bestillerens reklamasjonsrett forutsetter også at han ved planlegging, bygging, montering, tilkobling, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold av produktene følger spesifikasjonene, anvisningene, retningslinjene og betingelsene i de tekniske merknadene, monterings-, betjenings- og bruksanvisningene og andre dokumenter for de enkelte produktene, spesielt at han gjennomfører og dokumenterer vedlikeholdet korrekt og bruker anbefalte komponenter.

9.2 Ved produktmangler har Wiha rett til å velge avhjelp selv i form av reparasjon av mangelen eller levering av et mangelfritt produkt. I tilfelle avhjelp er Wiha forpliktet til å bære alle kostnader i forbindelse med avhjelp selv, spesielt transport-, bom-, arbeids- og materialkostnader, såfremt disse ikke øker ved at produktene må kjøres til et annet sted enn til leveringsadressen. Personalkostnader og materialkostnader som bestilleren krever refundert i denne sammenhengen, må beregnes til selvkost. Skiftede deler blir Wihas eiendom og skal gis tilbake til Wiha.

9.3 Dersom Wiha ikke vil eller kan avhjelpe, kan bestilleren etter eget valg heve avtalen eller få avslag på leveringsprisen uten at dette begrenser bestillerens eventuelle skadeserstatnings- eller refusjonskrav. Det samme gjelder når avhjelpen er forgjeves, krever for mye av bestilleren, eller blir forsinket av grunner som Wiha har ansvar for.

9.4 Bestillerens har ikke rett til å heve avtalen dersom han ikke kan tilbakelevere den mottatte ytelsen, unntatt når ytelsen er av en type som ikke kan tilbakeleveres, eller manglene er Wihas ansvar, eller manglene har vist seg først etter at produktene ble bearbeidet eller omdannet. Hevingsretten er også utelukket dersom Wiha ikke har ansvar for manglene, og dersom bestilleren istedenfor tilbakelevering av produktene må refundere deres verdi.

9.5 Det er ikke reklamasjonsrett på mangler som skyldes naturlig slitasje, spesielt på slitedeler, feil behandling, montering, bruk, lagring, eller feil utførte endringer eller reparasjon av produktene gjennom bestilleren eller tredjeparter. Det samme gjelder mangler som er bestillerens skyld eller kan tilskrives en annen teknisk årsak enn den opprinnelige mangelen.

9.6 Krav om erstatning for bortkastede kostnader istedenfor erstatning av nødvendige merkostnader etter uteblitt ytelse er utelukket dersom ikke en fornuftig tredjepart også hadde hatt slike bortkastede kostnader.

9.7 Wiha tar ingen garantier, spesielt ikke for egenskaper og holdbarhet, dersom dette ikke er skriftlig avtalt i det enkelte tilfelle.

9.8 Reklamasjonsfristen for bestilleren er ett år. Dersom de mangelfulle produktene ble brukt som de pleier å brukes i en bygning, og forårsaket mangler på bygningen, eller det dreier seg om en mangel på en bygning, er foreldelsesfristen fem år. Forkortelsen av foreldelsesfristen på ett år gjelder også for krav etter gjeldende produktansvarslov. Foreldelsesfristen begynner med levering av produktene. Forkortelse av foreldelsen gjelder ikke for Wihas ubegrensede ansvar for skader som skyldes brudd på en garanti, for skader på liv, kropp og helse, ved forsett og grov uaktsomhet, ved produktfeil, eller i den grad Wiha har overtatt anskaffelsesrisikoen. En erklæring fra Wiha angående et mangelskrav reist av bestilleren skal ikke anses som start av forhandlinger om kravet eller om grunnlagene for kravet dersom Wiha avviser mangelskravet i sin helhet.


10 Wihas ansvar

10.1 Wiha har ubegrenset ansvar for skader som skyldes brudd på en garanti eller for skader på liv, kropp og helse. Det samme gjelder forsett og grov uaktsomhet, og i den grad Wiha har overtatt anskaffelsesrisikoen. Ved lett uaktsomhet har Wiha ansvar bare dersom vesentlige plikter ble brutt, som ligger i avtalens natur og har avgjørende betydning for å nå avtalens formål. Ved brudd på slike plikter, ved forsett og umulighet er Wihas ansvar begrenset til de skadene som typisk kan oppstå i rammen av denne avtalen. Det lovpålagte ansvar for produktfeil berøres ikke.
10.2 Dersom Wihas ansvar er utelukket eller begrenset, gjelder dette også det personlige ansvaret til ansatte, arbeidstakere, medarbeidere, representanter og underleverandører av Wiha.


11 Produktansvar

11.1 Bestilleren skal ikke endre produktene, spesielt ikke endre eller fjerne eksisterende advarsler om farer ved feil bruk av produktene. Ved brudd av denne plikten holder bestilleren Wiha skadesløs fra produktansvarskrav fra tredjepart, med mindre bestilleren ikke er ansvarlig for feilen som utløser ansvaret.

11.2 Dersom Wiha blir nødt til å tilbakekalle eller advare mot produkter på grunn av en produktfeil, skal bestilleren etter beste evne medvirke ved tiltakene som Wiha anser som nødvendig og formålstjenlig og støtte Wiha med arbeidet spesielt med å finne frem de nødvendige kundedata. Bestilleren er forpliktet til å bære kostnadene for tilbakekalling eller advarsel mot produktene med mindre han ikke er ansvarlig for produktfeilen og påfølgende skader i henhold til produktansvarsprinsippene. Andre krav fra Wiha forblir uberørt.

11.3 Bestilleren skal uten opphold og skriftlig informere Wiha om risikoene ved bruk av produktene som han får kjennskap til, og om mulige produktfeil.


12 Forbehold om leveranseinngang og force majeure

12.1 Dersom vi av grunner utenfor vårt ansvar ikke får leveranser eller ytelser fra våre underleverandører og deres underleverandører,
- til tross for tilfredsstillende dekning i tilsvarende størrelse, dvs. til tross for en avtale med underleverandøren før avtaleinngåelse med kunden,
- eller ikke i riktig kvantitet eller kvalitet («ikke riktig»)
- eller ikke innenfor det tidsrommet som trenges for å oppfylle avtalen med kunden («ikke tidsnok»)
- eller ved force majeure-hendelser, dvs. uforskyldte hindringer i ytelsen av ikke-forbigående varighet på mer enn 14 kalenderdager, så skal vi informere kunden skriftlig og i tide.

12.2 I slike tilfeller har vi rett til å forskyve ytelsen med hindringens varighet eller heve avtalen helt eller delvis på grunn av den ikke-oppfylte delen dersom vi har overholdt ovennevnte informasjonsplikt og ikke har overtatt anskaffelses- eller produksjonsrisikoen.
Force majeure omfatter:
- pandemier
- streik
- lockout
- myndighetenes inngrep
- energi- og råvaremangel
- uforskyldte transportbegrensninger
- uforskyldte driftsbegrensninger f.eks. av brann, vann og maskinskader
- alle andre hindringer som vi, fra et objektivt ståsted, ikke har forårsaket ved vår skyld.

12.3 Dersom en leverings-/ytelsesdato eller en leverings-/ytelsesfrist er bindende avtalt, og den overskrides med mer enn fire uker på grunn av hendelsene nevnt i avsnitt 1 ovenfor, eller dersom ytelsesdatoen ikke er bindende, men det objektivt sett ikke kan kreves av kunden å holde fast ved avtalen, så har kunden rett til å heve den delen av avtalen som ikke er oppfylt ennå. I dette tilfelle har ikke kunden andre rettigheter, spesielt på skadeserstatning.


13 Eiendomsforbehold

13.1 De leverte produktene er Wihas eiendom inntil leveringsprisen og alle Wihas fordringer fra forretningsforbindelsen mot bestilleren, er betalt i sin helhet. Bestilleren er forpliktet til å behandle alle produkter under eiendomsforbehold pent så lenge eiendomsforbeholdet består.

13.2 Bestilleren har lov til å videreselge produkter som står under eiendomsforbehold, i rammen av ordinær forretningsgang. Bestilleren har forøvrig ikke lov til å pantsette eller gi sikkerhet i produkter som står under eiendomsforbehold, eller på annen måte sette Wihas eiendom i fare. Ved pantsetting eller andre inngrep fra tredjepart skal bestilleren informere Wiha umiddelbart skriftlig om dette ved å oppgi alle nødvendige opplysninger, han må informere tredjeparten om Wihas eierskap og medvirke ved Wihas tiltak til sikring av produktene som står under eiendomsforbehold. I den grad tredjeparten ikke er i stand til å dekke Wihas rettslige og utenomrettslige kostnader for å gjøre Wihas eiendomsrettigheter gjeldende, er bestilleren forpliktet til å erstatte Wiha det resulterende bortfall med mindre bestilleren ikke har ansvar for pliktbruddet.

13.3 Bestilleren overdrar allerede nå fordringene fra videresalg av produktene samt tilleggsrettighetene til Wiha, og det uavhengig av om produktene som står under eiendomsforbehold, selges videre uten eller etter prosessering. Wiha overtar denne overdragelsen allerede nå. Dersom overdragelse ikke er tillatt, anviser bestilleren debitoren herved om å gjøre eventuelle betalinger kun til Wiha. Bestilleren er inntil tilbaketrekking bemyndiget til å inndra fordringene overdratt til Wiha, i eget navn som forvalter for Wiha. De inndratte beløpene må overføres umiddelbart til Wiha. Ved viktige grunner kan Wiha trekke tilbake delegasjonen til inndragelse gitt til bestilleren samt bestillerens rett til videresalg, spesielt dersom bestilleren misligholder betalingsforpliktelsene overfor Wiha, innstiller betalingene, selv ber om å åpne konkurs eller en lignende gjeldsslettingsprosess over bestillerens formue, eller en begrunnet konkursbegjæring fra tredjepart eller en lignende gjeldsslettingsprosess over bestillerens formue blir avvist fordi boet ikke dekker sakskostnadene. I tilfelle bestilleren overdrar fordringer, må fordringene fra Wiha unntas.

13.4 Bestilleren er på anmodning fra Wiha forpliktet til å informere tredjedebitorer umiddelbart om overdragelsen og å skaffe Wiha de opplysningene og dokumentene som er nødvendige for inndrivelse.

13.5 Ved avtalestridige handlinger, spesielt bestillers mislighold av betalingsforpliktelsen, har Wiha rett til, uten at dette opphever øvrige rettigheter, å heve avtalen etter utløp av et rimelig antall løpedager satt av Wiha. Bestilleren skal gi Wiha eller dens autoriserte representant umiddelbart tilgang til produktene som står under eiendomsforbehold, og tilbakelevere dem. Etter tilsvarende forhåndsvarsel, gitt i god tid, kan Wiha bruke produktene som står under eiendomsforbehold, på annen måte for å dekke sine fordringer mot bestilleren.

13.6 Viderebehandling av produktene som står under eiendomsforbehold, gjennom bestilleren skjer alltid for Wiha. Bestillerens fortrinnsrett på produktene som står under eiendomsforbehold, overføres til de bearbeidede eller omdannede produktene. Dersom produktene bearbeides aller omdannes med andre ting som Wiha ikke eier, får Wiha medeierskap i den nye tingen i det forholdet de leverte produktene har til de andre bearbeidede tingene på tidspunktet til bearbeidelsen eller omdannelsen. Det samme gjelder når produktene forbindes eller blandes med andre ting som ikke tilhører Wiha, slik at Wiha mister eneeierskapet til tingen. Bestilleren forvarer de nye tingene for Wiha. For ting som har oppstått ved bearbeidelse eller omdannelse, forbindelse eller blanding, gjelder forøvrig de samme bestemmelsene som for produkter som står under eiendomsforbehold.

13.7 På anmodning av bestilleren er Wiha forpliktet til å frigi sine sikkerheter i den grad den realiserbare verdien av sikkerhetene (der det tas hensyn til bankens vanlige verdiavslag) overstiger Wihas fordringer fra forretningsforbindelsen mot bestilleren med mer enn 10 %. Verdivurderingen går ut fra faktureringsverdien til produktene som står under eiendomsforbehold, og den nominelle verdien på fordringene. Hvilke gjenstander som skal frigis, er i detalj Wihas sak.

13.8 Ved levering til andre rettssystemer der disse eiendomsforbeholdsreglene ikke har samme sikkerhetsvirkning som i Tyskland, innrømmer bestilleren Wiha en tilsvarende sikringsrettighet. Dersom dette krever flere tiltak, skal bestilleren gjøre alt for å innrømme Wiha en slik sikringsrettighet. Bestilleren skal medvirke ved alle tiltak som er nødvendige og nyttige for å gjøre gjeldende og gjennomføre slike sikringsrettigheter.


14 Personvern

14.1 Wiha behandler personopplysninger i rammen av gjeldende, personvernrettslige bestemmelser, spesielt EUs personvernforordning («GDPR»).

14.2 For å gjennomføre avtalen med kunden er det nødvendig å behandle kundens personopplysninger. Wiha [eller datterselskaper] behandler her kundenes kontakt-, bestillings- og betalingsinformasjon. Grunnlag for behandlingen er avtalen mellom partene (GDPR art. 6 nr. 1 b)). På grunn av handels- og skatterettslige oppbevaringsplikter lagres alle kundedata i sammenheng med avtalen, i en periode på inntil 10 år. Behandling av personopplysninger utover dette skjer kun med hjemmel i lov, avtaler mellom kunden og Wiha [eller datterselskaper], inngåtte avtaler eller kundens samtykke.

14.3 Uavhengig av de ovennevnte reglene overfører selskapene i Wiha-gruppen i rammen av konsernets felles Shared Service-tjenestene kundens personopplysninger til Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3–7, 78136 Schonach, Tyskland, på grunnlag av Wiha-gruppens berettigede interesse i sentral administrasjon av IT-tjenester (GDPR art. 6 nr. 1 f)).

14.4 Du kan lese mer om omfanget av behandlingen av kjøperens personopplysninger, i personvernerklæringen (iht. GDPR art. 12–14) på våre hjemmesider.


15 Avsluttende bestemmelser

15.1 Overføring av bestillerens rettigheter og plikter, til tredjeparter er kun mulig med skriftlig tillatelse fra Wiha.

15.2 Bestilleren har kun rett til motregning av motkrav når de er rettskraftig fastsatt eller er uomtvistet. Bestilleren kan kun gjøre en tilbakeholdsrettighet gjeldende når motkravet er basert på samme avtaleforhold.

15.3 For rettsforhold mellom bestilleren og Wiha gjelder retten i Tyskland. Anvendelse av konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) er utelukket.

15.4 Eneverneting for alle tvister som oppstår fra forretningsforbindelsen mellom Wiha og bestilleren, er Wihas hovedkontor. Wiha har også lov til å levere klage på det stedet der bestilleren har sitt hovedkontor, og til alle andre godkjente verneting. Meglingsklausuler kommer ikke til anvendelse.

15.5 Oppfyllelsessted for alle ytelser til bestilleren og Wiha er Wihas hovedkontor, dersom ikke annet er avtalt.

15.6 Avtalespråket er tysk.