Innkjøp

De generelle innkjøpsbetingelsene våre finner du i denne PDF-en, som du kan laste ned:

>> Generelle innkjøpsbetingelser

REACH-erklæring

Firmaet Wiha Werkzeuge GmbH produserer og forhandler varer som er produkt i kjemikalierettslig forstand. Produktene og delene produktene består av, skaffer vi hovedsakelig fra europeiske leverandører, og iblant fra leverandører utenfor Europa. I den utstrekning produktene vi leverer, inneholder stoff med svært uønskete egenskaper (SVHC-stoff) i en massekonsentrasjon høyere enn 0,1 prosent, har vi derfor informasjonsplikt overfor kundene våre i henhold til artikkel 33 i REACH-forordningen.

Listen over SVHC-stoff er publisert på nettstedet til Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) og oppdateres kontinuerlig.

I vår egen interesse, og av hensyn til god leverings- og produktsikkerhet, tar vi informasjonsplikten alvorlig. Vi etterlever de rettslige kravene som følger av art. 33 i REACH-forordningen, på denne måten:

  • Uten at vi oppfordrer dem til det, har leverandører i EU plikt til uten opphold å informere oss hvis produktene de leverer, inneholder SVHC-stoff i en massekonsentrasjon høyere enn 0,1 prosent. I den utstrekning vi mottar slik informasjon fra leverandørene våre, videreformidler vi denne informasjonen umiddelbart til deg i tråd med art. 33 i REACH-forordningen.
  • Fordi informasjonsplikt i henhold til REACH ikke automatisk gjelder for leverandørene våre utenfor EU, inngår vi egne avtaler med dem. Derfor sørger vi får at leverandørene våre utenfor EU skriftlig lover at de umiddelbart skal informere oss hvis et av produktene de leverer til oss, inneholder et SVHC-stoff i en massekonsentrasjon som ligger over grensen på 0,1 prosent.

 

Hvis du har andre spørsmål om hvordan vi implementerer REACH-forordningen i virksomheten vår, er du velkommen til å ta kontakt. info@wiha.com