Nákup

Všeobecné nákupní podmínky

Naše všeobecné nákupní podmínky najdete jako PDF ke stažení:

>> Purchasing Terms

 

Prohlášení o REACH

Firma Wiha Werkzeuge GmbH vyrábí a obchoduje s produkty, které jsou výrobky ve smyslu zákona o chemických látkách. Výrobky a součásti výrobků odebíráme převážně od evropských dodavatelů a v ojedinělých případech také od mimoevropských dodavatelů. Vůči našim zákazníkům jsme povinni plnit informační povinnosti podle čl. 33 směrnice REACH v případě, že některý výrobek, který dodáváme, obsahuje látku vzbuzující velmi velké obavy (látka SVHC) v hmotnostní koncentraci vyšší než 0,1 %.

Seznam látek SVHC je zveřejněn na internetových stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) a je průběžně aktualizován.

Ve vlastním zájmu a s ohledem na vysokou bezpečnost dodávek a výrobků bereme tyto informační povinnosti velmi vážně. Zákonné požadavky podle čl. 33 nařízení REACH plníme následujícími postupy:

  • Naši dodavatelé výrobků z EU jsou povinni nás bez vyžádání a neprodleně informovat, pokud výrobky, které dodávají, obsahují látky SVHC v množství vyšším než 0,1 hmotnostních procent. Jakmile od dodavatelů obdržíme příslušnou informaci, ihned vám ji předáme podle čl. 33 nařízení REACH.
  • S dodavateli výrobků mimo EU uzavíráme zvláštní dohody, protože se na ně automaticky nevztahují informační povinnosti podle směrnice REACH. Z toho důvodu si necháváme dodavateli ze zemí mimo EU písemně potvrdit, že budeme okamžitě informováni, jakmile v některém výrobku, který nám dodávají, překročí obsah látky SVHC prahovou hodnotu 0,1 hmot. procent.

 

Pokud byste měli ještě další dotazy týkající se plnění nařízení REACH v našich podnicích, jsme vám kdykoli k dispozici. info@wiha.com