Všeobecné obchodní podmínky

01.01.2023

1. Rozsah platnosti

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pouze pro podniky, které provozují svou obchodní nebo nezávislou profesní činnosti a pro právnické osoby veřejného práva. Vztahují se na všechny obchodní transakce mezi společností Wiha Werkzeuge GmbH (dále jen „Wiha“) a kupujícím, i když to není uvedeno v následných smlouvách. Příslušně také platí pro pracovní výkony a služby. Namísto přijetí dodaných produktů nastává přejímka u pracovních výkonů a u služeb jejich převzetí.

2. Odporující, dodatečné nebo od těchto všeobecných obchodních podmínek se odlišující podmínky kupujícího nejsou součástí smlouvy, pokud se neprokáže, že s nimi společnost Wiha písemně souhlasila. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí také v případě, jestliže společnost Wiha bez výhrad realizuje dodávku kupujícímu se znalostí jeho odporujících, dodatečných nebo odlišujících se podmínek.

3. Odporující, dodatečná nebo odlišující se ujednání k těmto všeobecným obchodním podmínkám, která byla učiněna mezi společností Wiha a kupujícím k realizaci smlouvy, musí být ve smlouvě stanovena písemně. To platí i pro zrušení tohoto požadavku na písemnou formu.

4. Práva, která podle právních předpisů nebo ostatních ujednání k těmto všeobecným obchodním podmínkám příslušejí společnosti Wiha, zůstávají nedotčena.


2. Uzavření smlouvy

1. Nabídky společnosti Wiha jsou otevřené a nezávazné.

2. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm a všechny hmotnosti v g.

3. Společnost Wiha si vyhrazuje právo na veškeré podklady, zejména nabídkové podklady, všechna vlastnická, autorská práva a ostatní práva k duševnímu vlastnictví. Nabídkové podklady nemohou být zpřístupněny třetím stranám. Kupující na požádání neprodleně vydá společnosti Wiha všechny nabídkové podklady, jestliže je již nepotřebuje v rámci řádného průběhu obchodu. Příslušné platí zejména i pro všechny další podklady, návrhy, zkušební kusy, vzorky a modely.

4. Objednávka je závazná až poté, co byla do dvou týdnů písemně potvrzena společností Wiha nebo když společnost Wiha již realizuje objednávku, zejména jestliže společnost Wiha splnila objednávku odesláním produktů. Potvrzení objednávky generované pomocí automatického systému, na kterém chybí podpis a jméno, je považované za písemnou formu potvrzení. Jestliže potvrzení objednávky obsahuje zjevné chyby, překlepy nebo výpočtové chyby, není pro společnost Wiha závazné.

5. Mlčení Wiha, pokud jde o nabídky, objednávky, požadavky nebo jiná prohlášení kupujícího, se chápe jako souhlas, pokud nebylo dříve písemně ujednáno jinak.

6. Pokud se výrazně zhorší majetkové poměry kupujícího nebo je z nedostatku konkurzní podstaty odmítnuta odůvodněná žádost o zahájení konkurzního nebo srovnatelného řízení o majetku kupujícího, je společnost Wiha oprávněna odstoupit zcela nebo částečně od smlouvy.


3. Rozsah dodávky

1. Pro rozsah dodávky je rozhodující písemné potvrzení objednávky společností Wiha. Změny rozsahu dodávky kupujícím vyžadují ke své účinnosti písemný souhlas společnosti Wiha. Konstrukční a tvarové změny produktů zůstávají vyhrazeny, pokud se jedná o odchylky obvyklé v oboru nebo pokud leží odchylky v rámci tolerancí dle DIN nebo nejsou změny podstatné a pro kupujícího jsou přijatelné. Příslušné platí pro výběr materiálu, specifikaci a konstrukci.

2. Je přípustná dodávka po částech.

3. Společnost Wiha si z výrobně technických důvodů vyhrazuje právo na dodání většího či menšího než smluveného množství až do 3 % rozsahu dodávky. U výroby na zakázku si společnost Wiha vyhrazuje dodání většího či menšího než smluveného množství až do 10 % rozsahu dodávky. V tomto ohledu jsou záruční nároky vyloučeny. Dodací cena tím zůstává nedotčena.

4. Společnost Wiha si u objednávek, které nejsou v souladu s jednotkami balení společnosti Wiha, vyhrazuje provádět objednávky v souladu s jednotkami balení společnosti Wiha nebo násobkem jednotek balení, které jsou uvedeny v katalogu společnosti Wiha, nebo objednávku na základě nedodržení jednotek balení odmítnout.


4. Dodací lhůta

1. Dodací lhůta začíná uzavřením smlouvy, ale ne před přiložením všech podkladů, schválení a povolení pořízených kupujícím, před vyjasněním všech technických otázek i přijetím dohodnuté platby nebo v případě zahraničního obchodu po příchodu celé platební částky. V případě dodací lhůty se dodací lhůta přiměřeným způsobem posune, jestliže kupující včas nepředloží jím pořízené podklady, schválení, není-li včas uděleno povolení, jestliže nebyly včas vyjasněny všechny technické otázky nebo nepřišla dohodnutá platba nebo v případě zahraničního obchodu nebyla připsána celá platební částka ve prospěch společnosti Wiha. Dodržování dodací lhůty předpokládá včasné a řádné splnění ostatních povinností kupujícího.

2. Dodací lhůta je dodržena, jestliže výrobky do jejího uplynutí opustily závod nebo společnost Wiha sdělila, že jsou výrobky připravené k odběru nebo odeslání. Dodržení dodací lhůty je podmíněno řádným, zejména včasným vlastním zásobováním společnosti Wiha, pokud se neprokáže, že společnost Wiha nemohla za opožděné vlastní zásobování. Společnost Wiha je v případě nesprávné vlastní dodávky oprávněna odstoupit od smlouvy. Společnost Wiha bude neprodleně informuje kupujícího v případě, jestliže využije svého práva k odstoupení a vrátí kupujícímu poskytnuté předběžné výkony.

3. V případě zpoždění dodávky je kupující po bezvýsledném uplynutí přiměřené dodatečné lhůty, kterou stanovil společnosti Wiha po vzniku prodlení v dodávce, oprávněn k odstoupení od smlouvy.


5. Přeshraniční dodávky

1. U přeshraničních dodávek musí kupující vůči úřadům včas předložit všechna prohlášení potřebná pro vývoz z Německa a dovoz do země určení a uskutečnit nutná jednání, obstarat podklady potřebné zejména pro proclení a vyhovět požadavkům na možné vývozní kontroly nebo jiná omezení obchodovatelnosti.

2. Dodávky jsou podmíněny tím, že nebudou jejich plnění kladeny žádné překážky na základě národních nebo mezinárodních předpisů, zejména předpisů o kontrole vývozu, embarg a jiných sankcí.

3. Zpoždění v důsledku kontroly vývozu znamenají neplatnost dodacích lhůt.

4. V případě následného vývozu dodávky do zahraničí je zákazník odpovědný za dodržování platných ustanovení (např. embarga, dodržování, kontrola sankcí a další opatření). To zahrnuje stávající předpisy o kontrole vývozu Spolkové republiky Německo, Evropské unie, Spojených států amerických nebo jiných zemí.

 

6. Stornování zakázek, vracení zboží

1. Pokud byla se společností Wiha uzavřena dohoda ostornování zakázky, námi dodané zboží vezmeme známi nezapříčiněného důvodu zpět. Za tuto operaci účtujeme poplatek za uskladnění zboží ve výši 25% zhodnoty zboží. Zboží je možné vrátit jen sodpovídajícím dokladem ododání azboží musí být aktuální, zabalené vpůvodním obalu aschopné opětovného prodeje. Vyhrazujeme si právo uplatnit případné vyšší škody.

2. Vrátit zásadně nelze momentové zboží, akční zboží, zboží VDE ani zboží či produkty individuálně vyrobené podle požadavků zákazníka. To platí ipro veškeré zboží zakoupené před déle než dvěma roky.

 

7 Ceny a platby

7.1 Ceny jsou uvedeny v eurech. Platí se ze závodu, pokud není dohodnuto jinak, a nezahrnují žádné náklady na dopravu nebo balení, poplatky za zpracování, pojištění, zákonné daně, cla nebo jiné poplatky. Veškeré vzniklé náklady, zejména náklady na balení a přepravu výrobků, budou fakturovány zvlášť. Zákonná daň z prodeje bude uvedena zvlášť v platné, zákonné sazbě v den vystavení faktury. V případě mezinárodních dodávek ceny zahrnují náklady na balení; ostatní náklady uvedené ve větě 1 a 2 výše platí i v těchto případech.

7.2 Náklady na dopravu u malých objednávek do minimální hodnoty objednávky 300,00 EUR netto činí 8,00 EUR netto, pokud není písemně dohodnuto jinak. V případě dodávek na německé ostrovy účtuje společnost Wiha ostrovní příplatek ve výši 3,00 EUR netto za dodávku. U dodávek mimo Německo, zejména s hraničním nebo celním odbavením, se náklady na dopravu a přepravu pro danou zemi účtují individuálně v závislosti na výdajích.

7.3 Minimální hodnota objednávky společnosti Wiha činí 300,00 EUR netto. U malých objednávek pod minimální hodnotou objednávky 300,00 EUR se účtuje příplatek za minimální objednávku ve výši 40,00 EUR (netto bez DPH), pokud není písemně dohodnuto jinak.

7.4 Uvedení ceníkové ceny v objednávkovém formuláři platném v den objednávky nebo obdržení potvrzení objednávky nepředstavují dohodu o pevné ceně. V případě zvýšení ceny o více než 5 % je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Objednatel je povinen neprodleně oznámit, zda využije svého práva odstoupit od smlouvy, pokud jej o to společnost Wiha požádá.

7.5 Není-li dohodnuto jinak, čistá cena dodávky musí být uhrazena do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Za datum platby se považuje skutečný den, kdy má společnost Wiha platbu ceny dodávky k dispozici. V případě prodlení s platbou je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 9 % bodů nad platnou základní roční úrokovou sazbu. Tím nejsou dotčeny žádné další nároky, které by společnost Wiha chtěla uplatnit.

7.6 Bez ohledu na odstavec 3 musí být platba v případě společností mimo Německo provedena před dodáním, pokud není písemně dohodnuto jinak.


8. Přechod rizika

1. Riziko náhodné ztráty a náhodného poškození přecházejí na kupujícího, jakmile jsou výrobky předány osobě provádějící přepravu nebo když za účelem zaslání opustily sklad společnosti Wiha. V případě odběru ze strany kupujícího přechází riziko na kupujícího po oznámení připravenosti k odběru. Ustanovení 1 a ustanovení 2 platí i tehdy, jestliže bude dodávka probíhat po částech nebo společnost Wiha převezme další výkony, jako jsou přepravní náklady nebo montáž výrobků u kupujícího.

2. Dostane-li se kupující do prodlení s přijetím, tak může společnost Wiha požadovat náhradu vzniklé škody včetně možných dodatečných nákladů. Společnost Wiha je oprávněna skladovat produkty během prodlení s přijetím na náklady kupujícího. Náklady na skladování produktů budou paušalizovány na 0,5 % fakturační částky netto za každý započatý kalendářní týden. Další nároky společnosti Wiha nejsou ovlivněny. Kupující má právo k prokázání, zda společnosti Wiha nevznikly žádné nebo nízké náklady. To také platí, jestliže kupující poruší jiné povinné součinnosti, pokud se neprokáže, že je kupující odpovědný za porušení těchto součinností. Riziko náhodné ztráty nebo náhodného poškození produktů přechází na kupujícího nejpozději v době, ve které se dostal do prodlení s přijetím. Společnost Wiha je po bezvýsledném uplynutí dodatečné lhůty stanovené společností Wiha oprávněna jiným způsobem nakládat s produkty a kupujícímu je dodat s přiměřeně prodlouženou lhůtou.

3. Zpozdí-li se dodávka kvůli okolnostem, za které není odpovědná společnost Wiha, riziko přechází na kupujícího po oznámení o připravenosti k odeslání.

4. Dodané produkty musí být kupujícím bez újmy jeho nároků na odstranění vad převzaty i tehdy, jestliže vykazují drobné vady.


9. Nároky na odstranění vad

1. Práva kupujícího na odstranění vad předpokládají, že kupující při převzetí zkontroluje dodané produkty, to může udělat i za použití vzorku, a společnosti Wiha neprodleně, nejpozději dva týdny po převzetí výrobku, písemně oznámí otevřené nedostatky. Skryté vady musí být společnosti Wiha písemně oznámeny ihned po jejich zjištění. Kupující písemně popíše nedostatky ve svém oznámení společnosti Wiha. Nároky kupujícího na odstranění vad kromě toho předpokládají, že budou při plánování, stavbě, montáži, připojování, instalaci, uvádění do provozu, provozu a údržbě produktů dodržovány pokyny, zadání, směrnice a podmínky uvedené v technických pokynech, návodech k montáži, obsluze a provozu a v ostatních podkladech k jednotlivým produktům, že bude realizována a doložena řádná údržba a používány doporučené komponenty.

2. Po zjištění nedostatků u produktů je společnost Wiha podle vlastního výběru oprávněna k dodatečnému plnění odstraněním nedostatku nebo dodávkou bezchybného produktu. V případě dodatečného plnění je společnost Wiha povinna nést všechny potřebné náklady vzniklé za účelem dodatečného plnění, zejména náklady na dopravu, cestování, práci a materiál za účelem dodatečného plnění, pokud se tyto nezvýší tím, že byly produkty přemístěny na jiné místo než na dodací adresu. Personální a materiálové náklady, které kupující v této souvislosti uplatňuje, musí být vypočítány na základě vlastních nákladů. Vyměněné díly jsou vlastnictvím společnosti Wiha a musí ji být vráceny.

3. Není-li společnost Wiha připravena k dodatečnému plnění nebo toho není schopna, může kupující bez újmy možných nároků na náhradu škody nebo náhradu výdajů podle svého výběru odstoupit od smlouvy nebo snížit dodací cenu. Toto také platí, jestliže dodatečné plnění selže, je-li pro kupujícího nepřijatelné nebo se zpozdilo z důvodů, za které je odpovědná společnost Wiha.

4. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy je vyloučeno, jestliže není schopen vrátit přijatý výkon a není to proto, že by mu vrácení bylo znemožněno povahou přijatého výkonu, zastoupeného společností Wiha nebo se nedostatek projevil teprve při zpracovávání nebo přeměně produktů. Toto právo na odstoupení je dále vyloučeno, jestliže není společnost Wiha zodpovědná za závady a v případě, že musí kupující zaplatit náhradní hodnotu místo vrácení.

5. Nároky na odstranění vad nemohou být vzneseny kvůli nedostatkům způsobeným následkem přirozeného opotřebení, zejména u opotřebitelných dílů, montáže, používání nebo skladování nebo následkem prováděných změn nebo oprav produktů kupujícím nebo třetí stranou. To stejné platí pro nedostatky, které lze přičíst kupujícímu nebo je odvodit z jiné technické příčiny než z původní vady.

6. Nároky kupujícího na úhradu nákladů namísto náhrady škody za výkon jsou vyloučeny, jestliže by náklady neuznala i rozumná třetí strana.

7. Společnost Wiha nepřebírá žádné záruky, zejména záruky za kvalitu nebo trvanlivost, jestliže není v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.

8. Promlčecí lhůta pro reklamaci kupujícího je jeden rok. Pokud byly vadné produkty použity v souladu s jejich obvyklým účelem pro konstrukci, a tak způsobily její závadnost nebo se jedná o závadu u konstrukce, činí promlčecí lhůta pět let. Zkrácení promlčecí lhůty na jeden rok platí i pro nároky vyplývající z nedovolené manipulace, která je založena na vadě produktů. Promlčecí lhůta začíná dnem dodání produktů. Zkrácení promlčecí lhůty neplatí pro neomezenou záruku společnosti Wiha za škody vyplývající z porušení záruky nebo z ublížení na životě, těle nebo zdraví, pro úmysl a hrubou nedbalost a vady výrobku, nebo jestliže společnost Wiha převzala riziko pořízení. Stanovisko společnosti Wiha k nároku na odstranění vady uplatňovanému kupujícím nelze považovat za vstup do jednání o nároku nebo okolnostech zdůvodňujících tento nárok, jestliže nárok na odstranění vady společnost Wiha v plném rozsahu zamítla.


10. Ručení společnosti Wiha

1. Za škody vyplývající z nedodržení záruky nebo z ublížení na životě a zdraví společnost Wiha ručí neomezeně. Totéž platí pro úmysl nebo hrubou nedbalost, nebo v případě, že společnost Wiha převzala riziko pořízení. Za lehkou nedbalost společnost Wiha odpovídá jen tehdy, jestliže byly porušeny základní povinnosti, které vyplývají z povahy smlouvy a mají zvláštní význam pro dosažení účelu smlouvy. Při porušení těchto povinností, zpoždění a nemožnosti je odpovědnost společnosti Wiha omezena jen na takové škody, s jejich vznikem je třeba v rámci této smlouvy obvykle počítat. Závazná právní odpovědnost za vady produktu zůstává nedotčena.

2. Je-li záruka společnosti Wiha vyloučena nebo omezena, platí toto také pro osobní ručení zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, zástupců a pověřenců společnosti Wiha.


11. Ručení za výrobek

1. Kupující nebude provádět změny produktů, zejména nebude měnit ani odstraňovat existující varování o rizicích plynoucích z nesprávného použití těchto produktů. Při porušení této povinnosti kupující v rámci vnitřního vztahu zbavuje společnost Wiha nároků odpovědnosti za výrobek vůči třetím stranám, pokud kupující není odpovědný za vady inicializující záruku.

2. Jestliže je společnost Wiha na základě vady produktu nucena ke stažení produktu nebo k vydání výstrahy k produktu, tak musí kupující všemi svými silami spolupracovat na opatřeních, která společnost Wiha považuje za nutná a účelná, a přitom společnost Wiha podporovat, a to zejména při zjišťování potřebných informací o zákaznících. Kupující je povinen nést náklady na stažení výrobku nebo výstrahy k produktu, pokud se neprokáže, že není odpovědný za vady výrobku a vzniklou škodu podle právních zásad odpovědnosti za výrobek. Další nároky společnosti Wiha nejsou ovlivněny.

3. Kupující bude společnost Wiha neprodleně písemnou formou informovat o jemu známých rizicích spojených s používáním produktů a možnými vadami produktů.

 

12. Výhrada vlastního dodání avyšší moc

1. Pokud známi nezapříčiněných důvodů neobdržíme dodávky či plnění od našich subdodavatelů,
· navzdory řádnému krytí, tj. navzdory smluvnímu ujednání se subdodavatelem před uzavřením smlouvy se zákazníkem,
· nebo ve sjednaném množství či kvalitě (nesprávná dodávka)
· nebo mimo sjednanou dobu plnění, během které lze vsouladu se smlouvou splnit nárok zákazníka na plnění (opožděné plnění)
· nebo pokud nastanou události vyšší moci, tj. nezaviněné překážky vplnění vnejen dočasné délce přes 14kalendářních dnů, našeho zákazníka včas písemně informujeme.

2. Vtakovém případě jsme oprávněni dodávku, resp. plnění odložit odobu trvání překážky nebo od smlouvy ve vztahu kdosud nesplněné části zcela či zčásti odstoupit, pokud jsme splnili výše uvedenou informační povinnost anepřevzali jsme pořizovací, resp. výrobní riziko.
Za vyšší moc se považují tyto události:
· pandemie;
· stávka;
· výluka;
· úřední zásahy;
· nedostatek energií asurovin;
· nezaviněná nedostatečná kapacita dopravy;
· nezaviněná omezení provozu například ohněm, vodou apoškozením strojů;
· všechny ostatní překážky, které při objektivním pohledu nebyly zapříčiněny naším zaviněním.

3. Pokud byl sjednán závazný termín dodání, resp. plnění nebo lhůta dodání, resp. plnění apokud bude sjednaný termín dodání, resp. plnění nebo sjednaná lhůta dodání, resp. plnění vdůsledku událostí podle odstavce1výše překročena ovíc než čtyři týdny nebo pokud bude vpřípadě nezávazného termínu plnění pro zákazníka objektivně nepřiměřené smlouvu zachovat, je zákazník ve vztahu kdosud nesplněné části oprávněn odstoupit od smlouvy. Další práva zákazníka, zejména nároky na náhradu škody, vtomto případě nevznikají.

 

13. Výhrada vlastnictví

1. Dodané produkty zůstávají vlastnictvím společnosti Wiha až do úplného zaplacení ceny dodávky a všech pohledávek, které společnosti Wiha přináleží z obchodního vztahu ze strany objednatele. Kupující je povinen zacházet s produkty ve výhradním vlastnictví po dobu trvání výhrady vlastnictví s péčí řádného hospodáře.

2. Prodej produktů s výhradou vlastnictví je kupujícímu povolen pouze v rámci běžného obchodního styku. Kromě toho není kupující oprávněn zastavovat produkty s výhradou vlastnictví, postupovat je jako jistinu nebo s nimi nakládat tak, že by to ohrozilo vlastnictví společnosti Wiha. V případě exekucí nebo jiných zásahů třetích stran musí kupující společnost Wiha o této skutečnosti ihned písemně informovat a poskytnout jí veškeré potřebné informace, musí třetí stranu informovat o vlastnických právech společnosti Wiha a podílet se na činnosti společnosti Wiha k ochraně produktů s výhradou vlastnictví. V případě, že třetí strana nemůže uhradit společnosti Wiha soudní a mimosoudní náklady na prosazování vlastnických práv společnosti Wiha, je kupující povinen kompenzovat výslednou ztrátu společnosti Wiha, pokud se neprokáže, že je kupující odpovědný za porušení povinností.

3. Kupující tímto postupuje pohledávky z dalšího prodeje produktů se všemi doplňkovými právy společnosti Wiha, bez ohledu na to, zda jsou produkty s výhradou vlastnictví dále prodány bez nebo po dalším zpracování. Společnost Wiha již nyní přijímá toto postoupení. Pokud by nebylo postoupení přípustné, dává tímto kupující dlužníkovi postoupené pohledávky pokyn, aby možné platby provedl jen na společnost Wiha. Kupující je v zastoupení odvolatelně zmocněn vlastním jménem inkasovat postoupené pohledávky pro společnost Wiha. Inkasované částky musí být neprodleně odvedeny společnosti Wiha. Společnost Wiha může ze závažných důvodů odvolat zmocnění kupujícího k inkasu pohledávky i oprávnění kupujícího k dalšímu prodeji, zejména v případě, že kupující řádně neplní své platební povinnosti vůči společnosti Wiha, nebo je v prodlení s platbou, pozastavil své platby nebo kupující požádal o zahájení insolvenčního řízení či jiného obdobného řízení pro vyrovnání dluhů majetkem kupujícího, nebo byl z nedostatku konkurzní podstaty odmítnut odůvodněný návrh třetí strany na zahájení insolvenčního řízení či jiného obdobného řízení pro vyrovnání dluhů majetkem kupujícího. V případě globálního postoupení pohledávek kupujícím jsou výslovně vyloučeny nároky postoupené společnosti Wiha.

4. Na žádost společnosti Wiha je kupující povinen neprodleně informovat třetí osobu o postoupení a společnosti Wiha obstarat informace a dokumenty potřebné k inkasu.

5. U protismluvního jednání, a to zejména v případě prodlení s placením ze strany zákazníka, je společnost Wiha bez újmy svých ostatních práv oprávněna odstoupit od smlouvy po uplynutí určené přiměřené dodatečné lhůty. Kupující musí společnosti Wiha nebo jejím pověřeným osobám neprodleně poskytnout přístup k produktům s výhradou vlastnictví a vydat je. Po příslušném včasném oznámení může společnost Wiha jiným způsobem zhodnotit produkty s výhradou vlastnictví k uspokojení svých splatných pohledávek vůči kupujícímu.

6. Zpracování nebo přeměnu produktů s výhradou vlastnictví provede kupující vždy pro společnost Wiha. Právní nárok kupujícího na produkty s výhradou vlastnictví pokračuje i u zpracované nebo přeměněné věci. Budou-li produkty zpracovány nebo přeměněny s jinými věcmi, které nepatří společnosti Wiha, tak společnost Wiha získává spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty dodaných produktů k jiným zpracovávaným položkám v době zpracování nebo přeměny. Totéž platí v případě, že budou produkty spojeny nebo smíchány s věcmi, které nepatří společnosti Wiha a společnost Wiha ztrácí své plné vlastnictví. Kupující ochraňuje nové věci pro společnost Wiha. Pro věc vzniklou zpracováním nebo přeměnou rovněž i spojením nebo smícháním stávající věci v ostatním platí stejná ustanovení jako pro produkty s výhradou vlastnictví.

7. Společnost Wiha je na přání kupujícího povinna uvolnit jemu přináležející jistoty, pokud realizovatelná hodnota jistot při zohlednění v bance obvyklých odpisů překročí pohledávky Wiha vyplývající z obchodního spojení s kupujícím o více než 10 %. Při posuzování je třeba vycházet z fakturační hodnoty produktů s výhradou vlastnictví a nominální hodnoty u pohledávek. Každý jednotlivý výběr uvolňovaných předmětů přináleží společnosti Wiha.

8. U dodávek do jiných jurisdikcí, ve kterých tato úprava výhrady vlastnictví nemá stejný účinek jištění jako ve Spolkové republice Německo, postupuje kupující společnosti Wiha odpovídající právo zajišťující určitou pohledávku. Jsou-li zapotřebí další opatření, musí kupující učinit vše pro to, aby bylo takové právo zajišťující určitou pohledávku urychleně poskytnuto společnosti Wiha. Kupující musí spolupracovat na všech opatřeních, která jsou nutná a prospěšná pro účinnost a vymahatelnost těchto zajišťujících práv.

 

14. Ochrana údajů

1. Wiha zpracovává osobní údaje pouze v souvislosti s příslušnými nařízeními o ochraně údajů, zejména nařízením EU o obecné ochraně údajů ("GDPR").

2. Pro realizaci smlouvy uzavřené se zákazníkem je potřebné zpracování osobních údajů zákazníka. Wiha [oder Tochterunternehmen] přitom zpracovává informace zákazníka v souvislosti s kontakty, objednávkami a platbami. Podkladem pro zpracovávání je smlouva uzavřená mezi stranami (čl. 6 odst. 1 b) GDPR). Vzhledem k povinnému uchovávání, pokud jde o obchod a daně, jsou údaje zákazníka uloženy v souvislosti se smlouvou po dobu až 10 let. Jakékoli další zpracování osobních údajů probíhá výhradně v rámci právních podkladů, jiných smluv uzavřených mezi zákazníkem a společností Wiha [oder Tochterunternehmen] nebo se souhlasem zákazníka.

3. Bez ohledu na výše uvedená nařízení podnik skupiny Wiha v rámci koncernem využívaných sdílených servisních služeb (Shared Service) poskytuje osobní údaje zákazníka společnosti Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach na základě oprávněného zájmu skupiny Wiha k centrální správě IT výkonů (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

4. Podrobnosti o rozsahu zpracování osobních údajů kupujícího vyplývají z obecných informací k ochraně osobních údajů (čl. 12-14 GDPR) na naší webové stránce.

 

15. Závěrečná ustanovení

1. Převod práv a povinností kupujícího třetím stranám jsou možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Wiha.

2. Protinároky kupujícího ho opravňují ke kompenzaci jen tehdy, jestliže jsou stanoveny zákonem nebo nesporné. Zástavní právo může kupující uplatnit pouze tehdy, je-li jeho protinárok založen na stejném smluvním poměru.

3. Pro právní vztahy mezi kupujícím a společností Wiha platí zákony Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

4. Exkluzivním místem pro případné spory vyplývající z obchodního vztahu mezi společností Wiha a zákazníkem je sídlo společnosti Wiha. Společnost Wiha je rovněž oprávněna podat žalobu v sídle kupujícího nebo u každého jiného příslušného soudu. Je v rozporu s rozhodčími doložkami.

5. Místem plnění pro všechny výkony kupujícího a společnosti Wiha je sídlo společnosti Wiha, není-li dohodnuto jinak.

6. Jazykem smlouvy je němčina.