N yleiset myyntiehdot

01.01.2023

1. Sovellusalue

1. Nämä yleiset myyntiehdot koskevat ainoastaan kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa harjoittavia yrityksiä sekä julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä. Ne koskevat kaikkea Wiha Werkzeuge GmbH: n (jäljempänä ”Wiha”) ja tilaajan välistä liiketoimintaa, vaikka niitä ei mainittaisikaan myöhemmissä sopimuksissa. Niitä sovelletaan vastaavasti myös töihin ja palveluihin. Suoritetut työt hyväksytään ja palvelut vastaanotetaan toimitettujen tuotteiden hyväksymistä vastaavalla tavalla.

2. Tilaajan näistä yleisistä myyntiehdoista poikkeavia, niiden kanssa ristiriitaisia tai ylimääräisiä ehtoja ei oteta osaksi sopimusta, ellei Wiha hyväksy niiden pätevyyttä kirjallisesti. Nämä yleiset myyntiehdot ovat voimassa myös tilanteissa, joissa Wiha toimittaa tilaajalle varauksetta tuotteen tai palvelun, vaikka on tietoinen tämän näistä yleisistä myyntiehdoista poikkeavista, niiden kanssa ristiriitaisista tai ylimääräisistä ehdoista.

3. Näistä yleisistä myyntiehdoista poikkeavat, niiden kanssa ristiriitaiset tai ylimääräiset ehdot, joista sovitaan tilaajan ja Wihan välisesti sopimuksen suorittamiseksi, on määritettävä kirjallisesti sopimukseen. Tämä koskee myös kirjallista muotoa koskevasta vaatimuksesta luopumista.

4. Oikeudet, joita Wihalla on vastaavien lakimääräysten tai muiden sopimusten nojalla näiden yleisten myyntiehtojen lisäksi, säilyvät ennallaan.

 

2. Sopimuksen tekeminen

1. Wihan tarjoukset eivät ole sitovia.

2. Kaikki mittatiedot esitetään mm:nä ja painotiedot g:na.

3. Wiha pidättää kaikki omistusoikeudet, tekijänoikeudet ja muut teollisoikeudet kaikkiin asiakirjoihin, erityisesti tarjousasiakirjoihin. Tarjousasiakirjoja ei saa antaa kolmansien osapuolten saataville. Tilaajan on Wihan pyynnöstä luovutettava kaikki tarjousasiakirjat välittömästi takaisin Wihalle, jos niitä ei enää tarvita vastaavassa liiketoiminnassa. Sama koskee myös kaikki muita asiakirjoja, luonnoksia, mallinäytteitä ja malleja.

4. Tilauksesta tulee sitova vasta Wihan vahvistaessa sen kirjallisella tilausvahvistuksella kahden viikon kuluessa tai Wihan toimittaessa tilauksen, erityisesti Wihan lähettäessä tilauksen sisältämät tuotteet. Automaattisen järjestelmän avulla luotu tilausvahvistus, ilman allekirjoitusta ja nimen selvennystä, katsotaan kirjalliseksi. Jos tilausvahvistus sisältää ilmeisiä virheitä, kirjoitus- tai laskuvirheitä, se ei ole sitova Wihalle.

5. Wihan vastaamatta jättämistä tilaajan tarjouksiin, tilauksiin, vaatimuksiin tai muihin selityksiin voidaan pitää suostumuksena ainoastaan, jos näin on aiemmin sovittu kirjallisesti.

6. Jos tilaajan taloudelliset olosuhteet heikkenevät huomattavasti tai jos perusteltu pyyntö maksukyvyttömyysmenettelyn avaamiseksi tai vastaavan tilaajan varoja koskevan järjestelyn aloittamiseksi hylätään varojen puutteen vuoksi, Wiha voi peruuttaa sopimuksen kokonaan tai osittain.

 

3. Toimituksen laajuus

1. Toimituksen laajuus määräytyy Wihan kirjallisen tilausvahvistuksen mukaan. Jotta tilaajan tekemät toimituksen laajuuteen liittyvät muutokset olisivat päteviä, niihin vaaditaan kirjallinen vahvistus Wihalta. Wiha pidättää oikeuden tuotteiden rakenteessa ja muodossa esiintyviin muutoksiin, jos kyseessä olevat alalle ominaiset poikkeamat tai jos poikkeamat ovat DIN-toleranssien sisäpuolella, niin kauan kuin muutokset eivät ole huomattavia ja katsotaan tilaajan kannalta kohtuullisiksi. Sama koskee myös materiaalin, spesifikaation ja rakenteen valintaa.

2. Osatoimitukset ovat sallittuja.

3. Wiha pidättää tuotantoteknisistä syistä oikeuden yli- tai alitoimituksiin, jotka ovat enintään 3 % toimituksen laajuudesta. Erikoistilauksena valmistettavien mallien kohdalla Wiha pidättää oikeuden yli- tai alitoimituksiin, jotka ovat enintään 10 % toimituksen laajuudesta. Niistä ei voi reklamoida. Tällä ei ole vaikutusta toimitushintaan.

4. Wiha pidättää itsellään oikeuden toimittaa tilaukset, jotka eivät vastaa Wihan pakkausyksiköitä, Wihan tuoteluettelossa määritettyjen pakkausyksiköiden mukaisesti, tarvittaessa moninkertaisina, tai hylätä tilauksen pakkausyksiköiden noudattamatta jättämisestä johtuen.

 

4. Toimitusaika

1. Toimitusaika alkaa kulua sopimuksen solmimishetkestä, mutta ei ennen kuin tilaaja on toimittanut kaikki vaadittavat asiakirjat, luvat ja hyväksynnät, kaikki tekniset kysymykset on selvitetty ja sovittu ennakkomaksu – tai ulkomaisen liiketoimen kyseessä ollessa koko maksu – vastaanotettu. Sovittu toimituspäivämäärä siirtyy vastaavalla tavalla, jos tilaaja ei toimita hyvissä ajoin vaadittavia asiakirjoja ja lupia, huolehdi ajoissa tarvittavien hyväksyntöjen saamisesta, ei selvitä kaikkia teknisiä kysymyksiä hyvissä ajoin tai jos Wiha ei ole vastaanottanut sovittua ennakkomaksua – tai ulkomaisen liiketoimen kyseessä ollessa koko maksua – määräpäivään mennessä. Toimitusajan noudattaminen edellyttää, että tilaaja hoitaa velvoitteensa hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

2. Toimitusaikaa on noudatettu, jos tuotteet lähetetään tehtaalta tai Wiha on ilmoittanut niiden olevan valmiit noudettaviksi tai lähetettäviksi ennen sen päättymistä. Toimitusajan noudattaminen edellyttää sitä, että Wiha itse saa tilaamansa toimitukset asianmukaisesti ja ajoissa, ellei Wiha itse ole syyllinen siihen, että ei ole saanut tilaamiansa toimituksia asianmukaisesti. Wihalla on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli se ei ole saanut asianmukaisesti tilaamiansa toimituksia. Wiha ilmoittaa tilaajalle välittömästi käyttäessään sopimuksen irtisanomisoikeuttaan ja palauttaa tilaajan mahdollisesti suorittamat maksut.

3. Toimituksen viivästyessä tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus sen jälkeen, kun uusi pidennetty määräaika, jonka hän on asettanut Wihalle toimituksen viivästyttyä, on kulunut loppuun.

 

5. Rajat ylittävät toimitukset

1. Rajat ylittävien toimitusten yhteydessä tilaajan on toimitettava vastaaville viranomaisille hyvissä ajoin kaikki Saksasta vientiä ja määrämaahan tuontia varten vaadittavat selvitykset ja suoritettava asiaankuuluvat toimenpiteet, erityisesti hankittava tulliselvitystä varten vaadittavat asiakirjat sekä huolehdittava siitä, että mahdollisia vientitarkastuksia tai muita markkinoille tuomista koskevia vaatimuksia noudatetaan.

2. Tilausten asianmukainen toimittaminen edellyttää, että kansalliset tai kansainväliset asetukset, erityisesti vientivalvontaa koskevat määräykset sekä kauppasulut tai muut pakotteet, eivät ole esteenä niiden täyttämiselle.

3. Vientitarkastuksista johtuvat viivästymiset mitätöivät toimitusajat.

4 Mikäli tuotetta viedään myöhemmin ulkomaille, asiakas on vastuussa sovellettavien määräysten noudattamisesta (esim. kauppasaarto, noudattaminen, sanktioiden ja muiden toimenpiteiden tarkistaminen). Tämä sisältää Saksan liittotasavallan, Euroopan unionin, Amerikan yhdysvaltojen tai muiden maiden voimassa olevat vientivalvontamääräykset.

 

6. Tilausten peruutus, tavaroiden palautus

1. Jos tilauksen peruuttamisesta on voimassa sopimus Wihan kanssa, otamme toimitetut tavarat takaisin syistä, joista emme ole vastuussa. Tässä prosessissa tavaroiden varastoinnista peritään maksu, joka on 25% tavaroiden arvosta. Palautus tapahtuu ainoastaan vastaavan toimitustositteen, nykyisen, alkuperäisen pakkauksen ja jälleenmyytävien tavaroiden kanssa. Pidätämme oikeuden vaatia tarvittaessa vastaavasti suurempaa vahingonkorvausta.

2. Periaatteessa mitään vääntömomentti-, myynninedistämis-, VDE- ja asiakaskohtaisia artikkeleita tai tuotteita ei oteta takaisin. Tämä koskee myös kaikkia tuotteita, joiden myyntipäivä on yli kaksi vuotta vanha

 

7 Hinnat ja maksut

7.1 Hinnat ilmoitetaan euroina. Ne koskevat on ilmoitettu vapaasti tehtaalla, ellei toisin sovita, eivätkä ne sisällä kuljetus- tai pakkauskustannuksia, käsittelymaksuja, vakuutuksia, lakisääteisiä veroja, tulleja tai muita maksuja. Mahdolliset kustannukset, erityisesti tuotteiden pakkaus- ja kuljetuskustannukset, laskutetaan erikseen. Lakisääteinen liikevaihtovero arvonlisävero ilmoitetaan erikseen laskun laatimispäivänä voimassa olevan lakisääteisen verokannan mukaan. Kansainvälisissä toimituksissa hinnat sisältävät pakkauskustannukset; edellä lausekkeissa 1 ja 2 mainitut muut kustannukset ovat edelleen voimassa näissä tapauksissa.

7.2 Toimituskulut ovat pienten tilausten osalta vähintään 300,00 euron nettotilausarvoon asti 8,00 euroa netto, ellei kirjallisesti toisin sovita. Toimituksista Saksan saarille Wiha perii saarilisämaksun, joka on 3,00 euroa netto per toimitus. Toimituksista Saksan ulkopuolelle, erityisesti raja- tai tulliselvityksen yhteydessä, veloitetaan maakohtaiset rahti- ja toimituskulut erikseen kulujen mukaan.

7.3 Wihan vähimmäistilausarvo on 300,00 euroa netto. Pienistä tilauksista, joiden minimitilausarvo on alle 300,00 euroa, peritään minimitilauslisä 40,00 euroa (netto, ilman arvonlisäveroa), ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

7.4 Luettelohinnan merkitseminen tilauspäivänä voimassa olevaan tilauslomakkeeseen tai tilausvahvistuksen vastaanottaminen eivät merkitse sopimusta kiinteästä hinnasta. Jos hinnat nousevat yli 5 prosenttia, tilaajalla on oikeus peruuttaa sopimus. Tilaajan on välittömästi ilmoitettava, aikooko hän käyttää peruuttamisoikeuttaan, jos Wiha sitä pyytää.

7.5 Ellei toisin ole sovittu, toimituksen nettohinta on maksettava 14 päivän kuluessa laskutuspäivästä. Maksupäivänä pidetään sitä tosiasiallista päivää, jolloin Wihalla on käytettävissään toimitushinnan maksu. Maksun viivästyessä tilaajan on maksettava viivästyskorkoa, jonka määrä on 9 %-yksikköä yli sovellettavan vuotuisen peruskoron. Tämä ei vaikuta muihin vaatimuksiin, joita Wiha mahdollisesti haluaa esittää.

7.6 Sen estämättä, mitä kohdassa 3 määrätään, maksu on suoritettava ennen toimitusta, jos kyseessä on Saksan ulkopuolella sijaitseva yritys, ellei kirjallisesti toisin sovita.

 

8. Riskin siirtyminen

1. Odottamattomasta tapahtumasta johtuvan tuhoutumisen ja huonontumisen riski siirtyy tilaajalle heti, kun tuotteet on luovutettu kuljetuksesta vastaavalle henkilölle tai kun ne ovat lähteneet Wihan varastosta postitusta varten. Jos tilaaja käy hakemassa tuotteet, riski siirtyy tilaajalle, kun tilaaja on ilmoittanut tulevansa hakemaan tuotteet. 1 ja 2 kohtaa sovelletaan myös osatoimituksiin tai silloin, kun Wiha vastaa muistakin palveluista, kuten kuljetuskustannuksista tai tuotteiden asennuksesta tilaajan luona.

2. Jos tilatun tuotteen vastaanotto viivästyy tilaajan vuoksi, Wiha voi vaatia korvausta tästä aiheutuneesta vahingosta, mukaan lukien lisäkustannuksista. Wihalla on erityisesti oikeus säilyttää tuotetta tilaajan kustannuksella varastossa niin kauan kunnes tämä on vastaanottanut sen. Tuotteiden säilytyskustannuksina laskutetaan 0,5 % laskun nettoarvosta alkanutta kalenteriviikkoa kohti. Tämä ei estä Wihaa hakemasta muita korvauksia. Tilaajalla on oikeus osoittaa, että Wihalle ei ole koitunut kustannuksia tai että kustannukset ovat olleet pienempiä. Sama pätee, jos tilaaja laiminlyö muita myötävaikutusvelvollisuuksia, paitsi jos myötävaikutusvelvollisuuksien laiminlyönti ei aiheudu tilaajasta. Odottamattomasta tapahtumasta johtuvan tuhoutumisen ja huonontumisen riski siirtyy tilaajalle viimeistään silloin, kun tuotetta ei ole vastaanotettu sovittuna aikana. Wihalla on oikeus käyttää tuotetta kohtuullisen määräajan umpeuduttua oman harkintansa mukaan ja toimittaa tilaajalle kohtuullisesti pidennetyllä määräajalla.

3. Jos postitus viivästyy Wihasta riippumattomista syistä, riski siirtyy postitusvalmiusilmoituksesta tilaajalle.

4. Tilaajan on vastaanotettava toimitetut korvausoikeuksista riippumatta myös, kun niissä esiintyvät virheet ovat vähäisiä.

 

9. Korvausoikeudet

1. Tilaajan korvausoikeuksien edellytyksenä on, että tilaaja tarkastaa niiden toimituksen yhteydessä ja suorittaa siltä osin kuin se on kohtuullisesti mahdollista myös koekäytön ja että Wihalle ilmoitetaan puutteista kirjallisesti välittömästi, viimeistään kaksi viikkoa tuotteiden vastaanotosta. Piilevistä virheistä on ilmoitettava Wihalle heti niiden havaitsemisen jälkeen kirjallisesti. Tilaajan on Wihalle lähettämässään ilmoituksessaan kuvailtava virheet. Tilaajan korvausoikeuksien edellytyksenä on myös, että tuotteen suunnittelussa, rakentamisessa, kokoonpanossa, liittämisessä, asentamisessa, käyttöönotossa, käytössä ja huollossa noudatetaan teknisten ohjeiden, asennus- ja käyttöohjeiden, käyttöoppaiden ja muiden yksittäisiä tuotteita koskevien aineistojen määräyksiä, ohjeita, sääntöjä ja ehtoja ja että erityisesti huoltotyöt on todistettavasti tehty määräysten mukaisesti ja että on käytetty suositeltuja komponentteja.

2. Jos tuotteissa ilmenee puutteita, Wihalla on oikeus täyttää sopimus jälkikäteen oman valintansa mukaan joko poistamalla virhe tai toimittamalla virheetön tuote. Sopimusta jälkikäteen täyttäessään Wihan on vastattava kaikista siihen liittyvistä kustannuksista, erityisesti kuljetus-, tiemaksu-, työ- ja materiaalikustannuksista, siinä määrin kuin ne eivät lisäänny sen vuoksi, että tuotteet on toimitettu toimitusosoitteesta poikkeavaan paikkaan. Tilaajan tässä yhteydessä esittämät henkilö- ja esinekustannukset laskutetaan omakustanneperusteella. Vaihdetut osat siirtyvät Wihan omistukseen, ja ne on palautettava Wihalle.

3. Jos Wiha ei ole valmis tai ei pysty täyttämään sopimusta jälkikäteen, tilaaja voi mahdollisista vahingonkorvaus- tai kulukorvausoikeuksistaan riippumatta oman valintansa mukaan joko purkaa sopimuksen tai vaatia hinnanalennusta. Sama pätee silloin, jos sopimuksen jälkikäteen täyttäminen epäonnistuu tai myöhästyy Wihasta johtuvista syistä kohtuuttomasti tai jos se on tilaajan kannalta kohtuutonta.

4. Tilaajalla ei ole oikeutta purkaa sopimusta, jos hän ei pysty palauttamaan vastaanottamaansa suoritusta ja tämä ei johdu siitä, että vastaanotettu suoritus on luonteeltaan sellainen, että sen palauttaminen on mahdotonta tai että palauttamisen mahdottomuus johtuu Wihasta tai että puute on ilmennyt vasta tuotteita käsiteltäessä tai muokattaessa. Sopimusta ei voida purkaa myöskään silloin, jos puute ei ole Wihan syytä ja jos tilaajan on tavaran palauttamisesta sijasta maksettava siitä käyttökorvaus.

5. Wiha ei vastaa luonnollisesta kulumisesta, erityisesti kulutusosien kohdalla, epäasianmukaisesta käsittelystä, kokoonpanosta, käytöstä tai varastoinnista tai tilaajan tai kolmannen osapuoleen tuotteeseen epäasianmukaisesti tekemistä muutoksista tai korjauksista aiheutuvista puutteista. Tämä koskee myös puutteista, jotka aiheutuvat tilaajasta tai muusta kuin alkuperäisestä virheestä johtuvasta teknisestä syystä.

6. Tilaaja ei voi vaatia vahingonkorvauksen sijasta maksettavaksi suorituksen toteuttamisen laiminlyönnistä koituneita kustannuksia, elleivät kustannukset ole sellaisia, että harkitseva kolmaskin osapuoli olisi päätynyt niihin.

7. Wiha ei anna tuotteelle takuita, varsinkaan tuotteen ominaisuuksia tai kestävyyttä koskevia takuita, ellei yksittäisessä tapauksessa ole kirjallisesti sovittu toisin.

8. Tilaajan korvausoikeusaika ilmenneistä puutteista on yksi vuosi. Jos tuotteet, joissa puute ilmenee, ovat sellaisia, että niitä käytetään tavallisesti rakentamiseen ja jos tällainen käyttö on aiheuttanut virheitä tai jos kyseessä on rakennuksessa ilmenevä virhe, korvausoikeusaika on viisi vuotta. Korvausoikeusaika lyhenee yhteen vuoteen silloin, kun kyseessä on tuotevirheestä johtuva luvattoman menettelyn korvaus. Vanhenemisaika alkaa tuotteiden toimituksesta. Vanhenemisaika ei koske Wihan rajoittamatonta vastuuta vahingoista, jotka johtuvat takuun laiminlyönnistä tai ihmishengen, ruumiin tai terveyden loukkaamisesta, tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta ja tuotevirheistä tai tapauksista, joissa Wiha vastaa hankintariskistä. Wihan antama vastaus tilaajan esittämään korvausvaatimukseen ei tarkoita neuvottelujen aloittamista korvausoikeudesta tai korvausoikeuteen johtaneista olosuhteista, jos Wiha kieltää korvausvaatimuksen kokonaisuudessaan.

 

10. Wihan korvausvastuu

1. Wiha vastaa rajoittamattomasti vahingoista, jotka johtuvat takuun laiminlyönnistä tai ihmishengen, ruumiin tai terveyden loukkaamisesta. Sama koskee tahallista ja törkeän huolimatonta toimintaa tai tapauksia, joissa Wiha vastaa hankintariskistä. Wiha vastaa lievästä huolimattomuudesta vain, jos on laiminlyöty olennaisia velvoitteita, jotka syntyvät sopimuksen laadusta ja jotka ovat sopimuksen tarkoituksen saavuttamisen kannalta erityisen merkityksellisiä Tällaisten velvoitteiden laiminlyönnistä, viivästyksestä ja mahdottomuudesta johtuvissa tapauksissa Wihan vastuu rajoittuu vahinkoihin, joiden syntyminen on tällaisen sopimuksen kohdalla odotettavissa. Tämä ei vaikuta lakisääteiseen pakottavaan tuotevirhevastuuseen.

2. Wihan korvausvastuun poissulkeminen tai rajoittaminen koskee myös Wihan toimihenkilöiden, työntekijöiden, edustajien ja sopimussuhteisten avustajien henkilökohtaista vastuuta.

 

11. Tuotevastuu

1. Tilaaja ei saa muuttaa tuotetta, erityisesti kiellettyä on tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä syntyvistä vaaroista varoittavien varoitusten muuttaminen tai poistaminen. Tämän velvoitteen laiminlyönnistä seuraa, että tilaaja vapauttaa Wihan kolmannen osapuolen tuotevastuusta johtuvista vaateista, paitsi jos tilaaja ei ole syyllinen vastuun aiheuttaneeseen virheeseen.

2. Jos Wihan on tuotteeseen sisältyvän tuotevirheen vuoksi ilmoitettava tuotteen takaisinvedosta tai tuotetta koskevasta varoituksesta, tilaajan on mahdollisuuksiensa mukaan myötävaikutettava Wihan tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina pitämissään toimissa ja avustettava Wihaa erityisesti tarvittavien asiakastietojen selvittämisessä. Tilaaja vastaa tuotteen takaisinvedon tai tuotevaroituksen kustannuksista, paitsi jos se ei tuotevastuuoikeudellisten periaatteiden nojalla vastaa tuotevirheestä ja aiheutuneista vahingoista. Tämä ei estä Wihaa hakemasta muita korvauksia.

3. Tilaaja ilmoittaa Wihalle välittömästi havaitsemistaan tuotteen käyttöön liittyvistä riskeistä ja mahdollisista tuotevirheistä.

 

12. Varaus omatoimitukseen ja ylivoimaisen esteen varalta

1. Jos emme saa toimituksia tai palveluja alihankkijoiltamme tai alihankkijoiltamme syistä, joista emme ole vastuussa,
- huolimatta asianmukaisesta yhdenmukaisesta kattavuudesta, ts. huolimatta alihankkijan kanssa tehdystä sopimuksesta ennen sopimuksen tekemistä asiakkaan kanssa,
- tai ei määrän ja laadun kanssa (ei oikein)
- tai ei ansaintajaksona, jolle asiakkaan vaatimus täyttämisestä voidaan täyttää sopimuksen mukaisesti (ei oikea-aikainen)
- tai esiintyy ylivoimainen este t.s. ei omasta syystämme johtuva suorituskykyhaitta, jonka tilapäinen kesto on enintään 14 kalenteripäivää,
josta ilmoitamme asiakkaallemme kirjallisesti hyvissä ajoin.

2. Tällöin meillä on oikeus lykätä toimitusta tai palvelua esteen ajaksi tai vetäytyä kokonaan tai osittain sopimuksen osasta, jota ei vielä ole täytetty, edellyttäen, että olemme täyttäneet yllä mainitun tiedotusvelvollisuutemme emmekä ole ottaneet hankintariskiä tai valmistusriskiä.
Ylivoimaisia esteitä ovat:
- pandemiat
- lakko
- työsulku
- viralliset toimet
- energia- ja raaka-ainepula
- kuljetuksen pullonkaulat ilman omaa syytä
- käyttö estyy muusta kuin omasta syystä, esimerkiksi tulipalo-, vesi- ja konevahingoista
- kaikki muut esteet, joiden syntymiseen emme objektiivisesta näkökulmasta ole syyllisiä.

3. Jos toimitus- tai palvelupäivä tai toimitus- tai palveluaika on sitovasti sovittu ja 1 kohdan mukaisten tapahtumien vuoksi sovittu toimitus- tai palvelupäivä tai sovittu toimitus- tai palveluaika ylitetään yli neljällä viikolla tai ei-sitovana toteutuspäivänä sopimuksen noudattaminen on asiakkaalle objektiivisesti kohtuutonta, asiakkaalla on oikeus irtisanoutua sopimuksesta vielä täyttämättä olevan osan osalta. Tässä tapauksessa asiakkaalla ei ole muita oikeuksia, etenkään vahingonkorvausvaatimuksia.

 

13. Omistuksenpidätys

1. Toimitettujen tuotteiden omistusoikeus säilyy Wihalla niin kauan, kunnes tilaaja on maksanut kokonaisuudessaan toimitushinnan ja kaikki Wihan ja tilaajan liikesuhteesta johtuvat saatavat. Tilaajan on käsiteltävä omistuksenpidätysehdon alaisia tuotteita huolella niin kauan kuin niihin sovelletaan omistuksenpidätysehtoa.

2. Tilaaja saa myydä omistuksenpidätysehdon alaisia tuotteita ainoastaan tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa. Muilta osin tilaaja ei saa pantata Wihalle kuuluvia tuotteita tai siirtää niihin liittyviä saamisoikeuksia eikä tehdä mitään Wihan omistusta vaarantavia toimia. Tilaajan on ilmoitettava Wihalle välittömästi kirjallisesti kaikista panttauksista tai muista kolmansien osapuolten toimista ja annettava sille kaikki tarvittavat tiedot, ilmoitettava kolmannelle osapuolelle sivullissuojan olemassaolosta ja osallistuttava Wihan toimiin omistusoikeuden alaisten tuotteiden suojaamiseksi. Jos kolmas osapuoli ei pysty korvaamaan Wihalle Wihan omistusoikeuden toteuttamiseen liittyviä oikeudenkäynnin kustannuksia ja oikeuden käynnin ulkopuolisia kustannuksia, tilaajan on korvattava Wihalle niistä johtuvat tappiot, paitsi jos velvoitteiden laiminlyönti ei johdu tilaajasta.

3. Tilaaja siirtää jo tässä vaiheessa Wihalle tuotteiden edelleenmyynnistä syntyvät vaateet ja kaikki niiden liitännäisoikeudet, riippumatta siitä, tapahtuuko omistuksenpidätysehdon alaisten tuotteiden myynti käsittelemättöminä tai käsittelyn jälkeen. Wiha ottaa oikeudet haltuunsa jo tässä vaiheessa. Jos oikeuden siirto ei ole mahdollista, tilaaja ilmoittaa kolmannelle velkojalle, että mahdolliset maksut on osoitettava ainoastaan Wihalle. Tilaajalla on perutettavissa oleva oikeus hallinnoida Wihalle siirrettyjä saatavia Wihan puolesta omissa nimissään. Saadut maksut on toimitettava välittömästi Wihalle. Wiha voi peruuttaa tilaajan suoraveloitusvaltuutuksen ja tilaajan jälleenmyyntioikeuden tärkeästä syystä; tällaisesta on kyse erityisesti silloin, kun tilaaja ei täytä Wihaan kohdistuvaa maksuvelvollisuuttaan asianmukaisesti tai lopettaa maksusuoritukset, kun tilaaja hakee tilaajan omaisuuteen kohdistuvan maksukyvyttömyysmenettelyn tai vastaavan velkojen maksamista koskevan menettelyn aloittamista tai kun kolmannen osapuolen perusteltu hakemus tilaajan omaisuuteen kohdistuvan maksukyvyttömyysmenettelyn tai vastaavan velkojen maksamista koskevan menettelyn aloittamisesta hylätään varojen riittämättömyyden vuoksi. Jos tilaaja siirtää Wihalle kaikki saatavat, niistä on erotettava Wihalle jo siirretyt oikeudet.

4. Tilaajan on Wihan vaatimuksesta ilmoitettava velallisena olevalle kolmannelle välittömästi, että se on siirtänyt oikeutensa Wihalle, ja toimitettava Wihalle maksusuoritusten vastaanottoon vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

5. Jos tilaaja ei täytä sopimusvelvoitteitaan, erityisesti jos maksu myöhästyy, Wihalla on muita oikeuksiaan rajoittamaton oikeus purkaa sopimus Wihan asettaman kohtuullisen jatkoajan jälkeen. Tilaajan on annettava Wihalle tai sen valtuuttamalle taholle välittömästi pääsy omistuksenpidätysehdon alaisiin tuotteisiin ja luovutettava ne. Wiha voi ajoissa ilmoitettuaan hyödyntää omistuksenpidätysehdon alaisia tuotteita kattaakseen tilaajalta erääntyneet saatavansa.

6. Jos tilaaja käsittelee tai muokkaa omistuksenpidätysehdon alaisia tuotteita, tämän katsotaan tapahtuvan Wihan puolesta. Tilaajan oikeuteen käsiteltyyn tai muokattuun tavaraan sovelletaan samaa kuin omistuksenpidätysehdon alaisiin tuotteisiin. Jos tuotetta käsitellään tai muokataan toisilla, Wihalle kuulumattomilla tavaroilla, uuden tavaran omistusoikeus siirtyy Wihalle siinä määrin kuin mikä on toimitetun tuotteen arvo käsittely- tai muokkaushetkellä suhteessa muihin käsiteltyihin tavaroihin. Sama pätee, jos tuote liitetään tai sekoitetaan toisen, Wihalle kuulumattomaan tavaran kanssa siten, että Wiha menettää täyden omistusoikeutensa. Tilaaja säilyttää uuden tavaran Wihan puolesta. Käsittelyn tai muokkauksen ja liittämisen tai sekoittamisen kautta syntyneeseen tavaraan sovelletaan muutoin samoja määräyksiä kuin omistuksenpidätysehdon alaisiin tuotteisiin.

7. Wihan on tilaajan vaatimuksesta luovutettava sille kuuluvat vakuudet niiltä osin kuin vakuuksien realisoitavissa oleva arvo on pankkien normaalisti soveltamalla aliarvostuksella korjattuna yli 10 % suurempi kuin Wihan ja tilaajan välisestä liikesuhteesta syntyneiden Wihan saatavien arvo. Arvoa määritettäessä lähdetään omistuksenpidätysehdon alaisten tuotteiden laskennallisesta arvosta ja saatavien nimellisarvosta. Vapautettavien esineiden valinta on Wihan päätettävissä.

8. Jos toimitus suuntautuu muuhun oikeusjärjestelmään, jossa omistuksenpidätysehdolla ei ole samaa saamisia turvaavia vaikutuksia kuin Saksan liittotasavallassa, tilaaja myöntää Wihalle vastaavan omistusvakuuden. Jos tämä vaatii lisätoimenpiteitä, tilaaja sitoutuu suorittamaan kaikki toimet, joiden avulla Wihalle muodostuu välittömästi saamisen turvaava vakuus. Tilaaja myötävaikuttaa kaikissa toimissa, jotka ovat tällaisten omistusvakuuksien vaikuttavuuden ja toteutettavuuden kannalta tarpeen ja suotuisia.

 

14. Tietosuoja

1. Wiha [oder Tochterunternehmen] käsittelee henkilötietoja ainoastaan sovellettavien tietosuojasäännösten, erityisesti EU:n tietosuoja-asetuksen, suomissa puitteissa.

2. Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpanemiseksi on käsiteltävä asiakkaan henkilötietoja. Wiha [oder Tochterunternehmen] käsittelee tässä yhteydessä asiakkaan yhteys-, tilaus- ja maksutietoja. Käsittelyn perustana on osapuolten välinen sopimus (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta). Asiakkaan sopimukseen liittyvät tiedot säilytetään kauppa- ja vero-oikeudellisista syistä 10 vuoden ajan. Pidemmälle menevä henkilötietojen käsittely tapahtuu ainoastaan perustuen lakiin, muihin asiakkaan ja Wihan [oder Tochterunternehmen] välisiin sopimuksiin tai asiakkaan antamaan lupaan.

3. Edellä sanotun estämättä Wiha-konsernin yritykset välittävät konsernin sisäisten Shared Service -palvelujen yhteydessä asiakkaan henkilötietoja osoitteeseen Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach; tämän perustana on Wiha-konserin oikeutettu intressi hallinnoida tietotekniikkapalveluja keskitetysti (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

4. Ostajan henkilötietojen käsittelyn laajuutta koskevat yksityiskohdat selviävät kotisivuillamme olevasta yleisestä tietosuojaselosteesta (tietosuoja-asetuksen 12-14 artikla).

 

15. Loppumääräykset

1. Tilaajan oikeuksien ja velvollisuuksien siirto kolmannelle osapuolelle on mahdollista vain Wihan etukäteisellä kirjallisella suostumuksella.

2. Tilaajan vastasaatavat oikeuttavat kuittaukseen vain, jos ne on todettu lainvoimaisesti tai jos ne ovat riidattomia. Tilaaja voi käyttää pidätysoikeutta vain, jos vastavaade perustuu samaan sopimussuhteeseen.

3. Tilaajan ja Wihan sopimussuhteeseen sovelletaan Saksan liittotasavallan oikeutta Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimus (CISG) poissulkien.

4. Yksinomainen oikeuspaikka kaikissa Wihan ja tilaajan liikesuhteesta syntyvissä riidoissa on Wihan kotipaikka. Wihalla on lisäksi oikeus nostaa kanne tilaajan kotipaikassa sekä jokaisessa muussa sallitussa oikeuspaikassa. Välityslausekkeita ei hyväksytä.

5. Kaikkien tilaajan ja Wihan suoritusten täyttämispaikkana pidetään Wihan kotipaikkaa, ellei muuta sovita.