Generelle salgsbetingelser

01.01.2023

1. Anvendelsesområde

1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder kun for virksomheders erhvervsmæssige eller selvstændige arbejde samt over for offentligretlige jurister. De gælder for al kontakt mellem Wiha Werkzeuge GmbH (efterfølgende kaldet "Wiha") og ordregiveren, også selv om de ikke nævnes i efterfølgende kontrakter. De gælder både for arbejds- og tjenesteydelse. Ved Arbejdsydelser godkendes og ved tjenesteydelser modtages ydelsen i stedet for en modtagelse af leverede produkter.

2. Kolliderende, supplerende eller afvigende betingelser fra disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser er ikke en del af kontrakten, med mindre Wiha skriftligt har godkendt deres gyldighed. De almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder også, hvis Wiha uden forbehold udfører en levering til ordregiveren med kendskab til dennes kolliderende, supplerende eller afvigende betingelser.

3. Kolliderende, supplerende eller afvigende aftaler til nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som indgås mellem Wiha og ordregiveren i en kontrakt, skal nedskrives i kontrakten. Dette gælder også ved ophævelse af krav om skriftlig aftale.

4. Rettigheder, som tilstår Wiha iht. gældende lov eller andre aftaler ud over disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, forbliver uberørte heraf.


2. Kontraktens indgåelse

1. Tilbud fra Wiha er uden forbindende.

2. Alle mål er i mm og alle vægtoplysninger i gram.

3. Wiha forbeholder sig alle ejendoms-, ophavs- samt andre beskyttelsesrettigheder til samtlige dokumenter, især tilbuddet. Tilbuddets dokumentation må ikke vises til andre. Ordregiveren skal straks give alle tilbudsdokumenter til Wiha på forlangende, når disse ikke længere skal bruges til aftalen. De samme gælder også for alle andre dokumenter, udkast, prøver, mønster og modeller.

4. En bestilling er først bindende, når Wiha har afgivet en skriftlig ordrebekræftelse inden for to uger eller hvis Wiha udfører bestillingen, især hvis Wiha afsender produkterne fra bestillingen. En automatisk oprettet ordrebekræftelse anses som skriftlig, selv om underskrift og navn mangler. Åbenlyse fejl, skrive- eller regnefejl i ordrebekræftelsen er ikke bindende for Wiha.

5. Giver Wiha ingen tilbagemelding på tilbud, bestillinger, opfordringer eller andre erklæringer fra ordregiveren, anses dette kun som accept, hvis det forinden er blevet skriftligt aftalt.

6. Forværres ordregiverens økonomiske forhold væsentligt eller afvises en insolvenserklæring eller lignende over ordregiverens manglende formue, er Wiha berettiget til helt eller delvist at træde tilbage fra kontrakten.


3. Leveringsomfang

1. Leveringens omfang er anført i Wihas skriftlige ordrebekræftelse. Ændringer i de medfølgende dele foretaget af ordregiveren kræver bekræftelse fra Wiha for at blive gyldige. Der tages forbehold for konstruktions- og formændringer i produkterne, for så vidt det drejer sig om normale afvigelser for branchestandarden eller for så vidt afvigelserne ligger inden for DIN-tolerancerne samt for så vidt afvigelserne ikke er betydelige og derfor uvigtige. Det samme gælder for materialevalg, specifikation samt konstruktion.

2. Delleveringer er tilladte.

3. Wiha forbeholder sig retten til at levere med op til 3 % forskel fra de medfølgende dele af produktionstekniske grunde. Wiha forbeholder sig retten til at levere med op til 10 % forskel fra de medfølgende dele ved særbestillinger. Mangelbeføjelser er her udelukkede. Leveringsprisen forbliver uberørt.

4. Wiha forbeholder sig retten til udføre bestillinger, der overholder Wihas standarder, i Wiha-pakker eller flere heraf, som vises i Wihas katalog, eller afvise bestillingen, hvis antallet af pakker ikke kan overholdes.


4. Leveringstid

1. Leveringsfristen begynder ved kontraktens indgåelse, dog ikke før ordregiveren har forelagt de foreskrevne dokumenter, tilladelser og frigivelser, før alle tekniske spørgsmål er afklaret samt før den aftalte betaling er gået ind på kontoen eller i tilfælde af udlandsoverførsler, før hele betalingen er indgået. Et leveringstidspunkt forskubbes inden for et begrænset tidsrum, hvis ordregiveren ikke rettidigt afleverer de dokumenter, der skal bruges, ikke tildeler frigivelser rettidigt, ikke afklarer alle tekniske spørgsmål rettidigt eller hvis den aftalte forudbetaling eller hele beløbet i tilfælde af udlandsoverførsler ikke indgår hos Wiha. Ordregiveren skal opfylde sine forpligtelser rettidigt og korrekt, for at leveringstidspunkt kan overholdes.

2. Leveringstidspunktet er overholdt, hvis produkterne har forladt fabrikken eller Wiha har meddelt, at varerne er klar til afhentning eller forsendelse. Leveringstidpunktets overholdelse er under forbehold for, at Wiha selv leverer korrekt og især rettidigt, med mindre Wiha ikke er årsagen til, at varen ikke kan leveres korrekt. Wiha er berettiget til at træde tilbage fra aftalen, hvis firmaet ikke selv kan levere korrekt. Wiha informerer ordregiveren omgående, hvis Wiha træder tilbage fra aftalen og tilbagebetaler eventuelle forudbetalinger.

3. I tilfælde af en forsinket levering, er ordregiveren berettiget til at træde tilbage fra aftalen efter en rimelig frist, som denne har meddelt Wiha efter leveringsforsinkelsen.


5. Leveringer over grænsen

1. Ved leveringer over grænsen skal ordregiveren aflevere erklæringer til myndigheder, der er foreskrevet til eksport fra Tyskland samt import i bestemmelsesland, samt foretage nødvendige handlinger, især hvad angår dokumenter til brug til fortoldningen, krav til eventuelle eksportkontroller samt øvrige handelsindskrænkninger.

2. Leveringer udføres under forbehold, at der ikke er hindringer pga. nationale eller internationale bestemmelser, især eksportkontrolbestemmelser samt embargoer eller lignende sanktioner.

3. Forsinkelser pga. eksportkontroller er ingen leveringsforsinkelse.

4 I tilfælde af en efterfølgende eksport af leverancen til et fremmed land, er kunden ansvarlig for at overholde de gældende bestemmelser (f.eks. embargoer, overholdelse af overholdelse, kontrol af sanktioner og andre foranstaltninger). Dette omfatter de eksisterende eksportkontrolregler i Forbundsrepublikken Tyskland, EU, USA eller andre lande.

 

6. Annullering af ordrer, returneringsordning for varer

1. Såfremt der findes en gyldig aftale med Wiha om annullering af en ordre, tager vi den af os leverede vare tilbage på baggrund af årsager, som vi ikke er ansvarlige for. I forbindelse med denne proces påløber der et gebyr på 25 % af varens værdi for vareindlagringen. Returneringsordningen udføres kun med en tilhørende leveringsattest, en aktuel og originalt emballeret samt gensælgelig vare. Vi forbeholder os ret til at gøre tilsvarende krav i tilfælde af større skader.

2. Drejningsmomentartikler, kampagneartikler, VDE-artikler og kundeindividuelle artikler eller produkter er grundlæggende undtaget fra returneringsordningen. Dette gælder også for alle artikler, hvis salgsdato er over to år gammel.

 

7 Priser og betaling

7.1 Priserne er angivet i euro. De gælder ab fabrik, medmindre andet er aftalt, og omfatter ikke forsendelses- eller emballageomkostninger, behandlingsgebyrer, forsikringer, lovpligtige skatter, afgifter eller andre gebyrer. Eventuelle omkostninger, især omkostninger til emballage og forsendelse af produkter, faktureres særskilt. Den lovbestemte moms angives særskilt til den gældende, lovbestemte sats på den dag, hvor fakturaen udstedes. Ved internationale leverancer er emballagegebyret inkluderet i prisen; de øvrige omkostninger i punkt 1 og 2 ovenfor gælder også i sådanne tilfælde.

7.2 Forsendelsesomkostningerne for små ordrer op til en mindste ordreværdi på 300,00 EUR netto udgør 8,00 EUR netto, medmindre andet er skriftligt aftalt. For leverancer til tyske øer opkræver Wiha et øtillæg på 3,00 EUR netto pr. levering. Ved leverancer uden for Tyskland, især ved grænse- eller toldbehandling, opkræves landespecifikke fragt- og forsendelsesomkostninger individuelt afhængig af udgifterne.

7.3 Wiha's mindste ordreværdi er EUR 300,00 netto. For små ordrer under en minimumsordreværdi på EUR 300,00 opkræves et minimumsordretillæg på EUR 40,00 (netto, ekskl. moms), medmindre andet er skriftligt aftalt.

7.4. Indtastning af listeprisen på en ordreformular, der er gyldig på bestillingsdagen, eller modtagelse af en ordrebekræftelse udgør ikke en aftale om en fast pris. I tilfælde af prisstigninger på mere end 5 % er ordregiveren berettiget til at hæve kontrakten. Ordregiveren skal straks erklære, om han vil gøre brug af sin fortrydelsesret, hvis Wiha anmoder ham herom.

7.5 Medmindre andet er aftalt, skal nettolivningsprisen betales senest 14 dage efter fakturadatoen. Betalingsdatoen betragtes som den faktiske dag, hvor Wiha råder over betalingen af leveringsprisen. I tilfælde af forsinket betaling skal ordregiveren betale morarenter på 9 %-point over den gældende årlige basisrente. Dette berører ikke eventuelle yderligere krav, som Wiha måtte ønske at gøre gældende.

7.6 Uanset stk. 3 skal betaling ske før levering for virksomheder uden for Tyskland, medmindre andet skriftligt er aftalt.


8. Risikoens overgang

1. Risikoen for at varen går tabt eller bliver beskadiget overgår til ordregiveren, så snart varerne overgives speditøren eller når varen har forladt Wiha-lageret til afsendelse. Afhenter ordregiveren selv varen, overgår risikoen til ordregiveren, når denne adviserer egen afhentning. Punkt 1 og 2 gælder stadig, hvis der foretages delleveringer eller hvis Wiha har påtaget sig yderligere ydelser, såsom transportomkostninger eller produktmontering.

2. Tager ordregiveren ikke imod varen rettidigt, kan Wiha forlange erstatning for den opståede skade samt for påløbne merudgifter. Wiha er berettiget til at lagre produkterne på ordregiverens bekostning, hvis modtagelsen forsinkes. Omkostninger til lagring af produkterne fastsættes til 0,5 % af fakturaens nettoværdi for hver påbegyndt kalenderuge. Yderligere krav fra Wiha forbliver uberørt heraf. Ordregiveren har ret til at dokumentere, der ikke er opstået omkostninger for Wiha eller kun ringe omkostninger. Det samme gælder, hvis ordregiveren tilsidesætter andre forpligtelser inden for rammerne af samarbejdet, med mindre ordregiveren ikke er skyld i tilsidesættelsen heraf. Risikoen for varens forsvinden eller værdiforringelse overgår senest til ordregiveren det tidspunkt, denne ikke modtager varen rettidigt. Wiha er berettiget til at råde over produkterne efter en rimelig frist samt til at levere varen til ordregiveren med en rimelig forlænget frist.

3. Bliver forsendelsen forsinket på grund af omstændigheder, som Wiha ikke har indflydelse på, overgår risikoen til ordregiveren ved meddelelsen om, at varen er klar til afsendelse.

4. Ordregiveren er forpligtet til at modtage de leverede produkter uagtet dennes mangelbeføjelse, også selv om varen har mindre mangler.


9. Mangelbeføjelser

1. Ordregiverens mangelrettigheder forudsætter, at de leverede produkter kontrolleres ved modtagelsen, og at ordregiveren så vidt muligt foretager en test og skriftligt meddeler åbenlyse mangler til Wiha med det samme, dog senest to uger efter produkternes modtagelse. Skjulte mangler skal meldes skriftligt til Wiha med det samme, disse konstateres. Ordregiveren skal beskrive manglerne i meddelelsen til Wiha. Ordregiverens mangelbeføjelser forudsætter også, at specifikationer, anvisninger, direktiver og betingelser i den tekniske dokumentation, monterings-, betjenings-, driftsvejledningerne samt øvrige dokumenter for de enkelte produkter overholdes, især at vedligeholdelse blev udført korrekt og protokolleret samt at der anvendes de anbefalede komponenter under planlægning, konstruktion, montering, tilslutning, installation, indkøring, drift og vedligeholdelse af produkterne.

2. Ved mangler på produkterne er Wiha efter eget skøn berettiget at afhjælpe manglen eller levere et nyt fejlfrit produkt. I dette tilfælde er Wiha forpligtet til at overtage alle omkostninger, herunder omkostninger til transport, vejafgifter, arbejds- og materialeudgifter, for så vidt disse ikke forhøjes, hvis produkterne skal leveres til en anden adresse end leveringsadressen. Personale- og materialeudgifter, som ordregiveren gør gældende, beregnes på basis af kostpriser. Udskiftede dele forbliver Wihas ejendom og skal returneres til Wiha.

3. Vil Wiha ikke opfylde aftalen eller er Wiha ikke i stand til at opfylde aftalen, kan ordregiveren træde tilbage fra aftalen uden at skulle betale skadeserstatning eller evt. arbejdsudgifter. Ordregiveren har også ret til at reducere prisen. Det samme gælder, hvis efterfølgende opfyldelse mislykkes, ikke er tilfredsstillende eller hvis leveringen forsinkes betydeligt af grunde, som Wiha ansvarlige for.

4. Ordregiveren har ikke ret til at træde tilbage, hvis denne ikke kan returnere den modtagne ydelse, hvilket ikke kommer af, at den modtagne ydelse ikke gendannes i sin form, også fra Wihas side, eller hvis manglen først kunne fastslås ved en forarbejdning eller ændring af produkterne. Tilbagetrædelsesretten er også udelukket, hvis Wiha ikke er skyld i manglen og når ordregiveren må erstatte værdien i stedet for en gendannelse.

5. Der gælder ingen mangelbeføjelse for mangler som følge af naturligt slid, især pga. sliddele, ukorrekt behandling, montering, brug eller opbevaring samt ukorrekt udførte ændringer eller reparationer udført af ordregiveren eller andre. Det samme gælder for mangler, som skyldes ordregiveren eller som kan føres tilbage til en anden teknisk årsag end den oprindelige mangel.

6. Ordregiverens krav om erstatning af udgifter i stedet for en skadeserstatning for at erstatte en ydelse udelukkes, hvis disse udgifter ikke ville være påløbet en forsigtig tredjemand.

7. Wiha påtager sig ingen garantier, især ingen garanti for beskaffenhed og holdbarhed, for så vidt intet andet er skriftligt aftalt.

8. Forældelsesfristen for ordregiverens mangelbeføjelser er et år. For så vidt de fejlbehæftede produkter er blevet brugt som tilsigtet til et byggeri, der har forårsaget manglen, eller drejer det sig om mangel ved byggeriet, er forældelsesfristen fem år. Forældelsesfristen forkortes til et år ved krav pga. ulovlig handling, som er baseret på en mangel ved produkterne. Forældelsesfristen begynder ved produkternes levering. Forkortelsen af forældelsesfristen gælder ikke ved Wihas ubegrænsede hæftelse for skader i forbindelse med tilsidesættelse af garanti eller ved skader på liv, levned og sundhed, ved forsæt eller grov uagtsomhed samt for produktfejl eller hvis Wiha har påtaget sig en indkøbsrisiko. Tager Wiha stilling til ordregiverens mangelbeføjelse, kan dette ikke sidestilles med forhandlinger om kravet og eller anses ikke som begrundede omstændigheder ved kravet, for så vidt mangelbeføjelsen afvises helt af Wiha.


10. Wihas hæftelse

1. Wiha hæfter ubegrænset for skader, der er dækket af garantien eller ved skader på liv, levned og sundhed. Det samme gælder for forsæt eller grov uagtsomhed samt hvis Wiha har påtaget sig indkøbsrisikoen. Wiha hæfter kun ved let uagtsomhed, hvis væsentlige pligter blev tilsidesat, hvilket er en del af kontrakten og som har betydning for kontraktens opfyldelse. Tilsidesættelse af disse pligter, ved forsinkelse og kan pligten ikke opfyldes, hæfter Wiha begrænset for de skader, som det må regnes med kan opstå inden for rammerne af kontrakten. En obligatorisk hæftelse for produktfejl forbliver uberørt.

2. For så vidt hæftelse udelukkes eller begrænses, gælder dette også for Wihas ansattes, medarbejderes, repræsentanters og leverandørers personlige hæftelse.


11. Produktansvar

1. Ordregiveren må ikke ændre produkterne, herunder især ikke ændre eller fjerne placerede advarsler om farer ved ukorrekt brug af produkterne. Tilsidesættes disse pligter, fritstiller ordregiveren Wiha internt for krav vedrørende produktansvar fra tredjemand, med mindre ordregiveren ikke er ansvarlig for fejlen.

2. Bliver Wiha nødt til at tilbagetage et produkt eller advare om et produkt som følge af en produktfejl, skal ordregiveren så vidt muligt understøtte Wiha bestræbelser, især ved undersøgelse af de nødvendige kundedata. Ordregiveren er forpligtet til at bære omkostningerne ved tilbagetagelsen eller advarslen, med mindre denne ikke er ansvarlig for produktfejlen eller de opståede skader iht. produktansvaret. Yderligere krav fra Wiha forbliver uberørt heraf.

3. Ordregiveren informerer Wiha skriftligt med det samme om risici under produkternes brug samt om mulige produktfejl.

 

12. Forbehold for egenlevering og force majeure

1. Hvis vi af årsager, som vi ikke er ansvarlige for, ikke modtager leverancer eller tjenesteydelser fra vores underleverandører eller underentreprenører
- på trods af en korrekt kongruent dækning, dvs. på trods af en kontraktlig aftale med underentreprenøren før kontraktindgåelsen med kunden,
- eller ikke i den krævede mængde eller kvalitet (ukorrekt)
- eller ikke i den udførelsesperiode, i hvilken kundens krav på kontraktlig overholdelse kan opfyldes (ikke rettidigt)
- eller hvis der optræder force majeure-hændelser, dvs. uforskyldte hindringer i at kunne udføre tjenesteydelsen med en ikke blot midlertidig varighed på over 14 kalenderdage, vil vi informere vores kunder rettidigt om dette skriftligt.

2. I dette tilfælde er vi berettigede til at udskyde leverancen hhv. tjenesteydelsen, så længe hindringen varer, eller helt eller delvist frafalde den endnu ikke opfyldte del af kontrakten, for så vidt vi er efterkommet vores tidligere nævnte oplysningspligt og ikke har overtaget indkøbsrisikoen hhv. fremstillingsrisikoen.
Force majeure omfatter:
- pandemier
- strejke
- blokade
- indgreb fra myndigheder
- mangel på energi og råstoffer
- uforskyldte transportbegrænsninger
- uforskyldte driftsforhindringer, f.eks. som følge af brand, vand og maskinskader
- alle øvrige hindringer, som vi objektivt betragtet ikke er ansvarlige for.

3. Hvis der kontraktligt er aftalt en dato eller en frist for leverancen eller tjenesteydelsen, og hvis den aftalte dato eller frist for leverancen eller tjenesteydelsen overskrides med mere end fire uger som følge af de årsager, der er angivet i det foregående afsnit 1, eller såfremt det i tilfælde af en uforpligtende dato for leveringen objektivt set ikke kan forventes, at kunden føler bundet til kontrakten, har kunden ret til at frafalde kontrakten for vist angår den del, der endnu ikke er opfyldt. Kunden har i dette tilfælde ingen yderligere rettigheder, især ikke hvad angår krav på skadeserstatning.


13. Ejendomsforbehold

1. De leverede produkter forbliver Wihas ejendom, indtil leveringsprisen samt øvrige krav fra kontrakten, er fuldstændigt betalt og opfyldt. Ordregiveren er forpligtet til at behandle produkterne omhyggeligt i den tid ejendomsforbeholdet opretholdes.

2. Ordregiveren er kun berettiget til at sælge produkter under ejendomsforbehold, når forretningsgangen tillader dette. Ordregiveren er ikke berettiget til at pantsætte eller overgive produkterne under ejendomsforbehold til sikkerhedsstillelse eller lignende, hvilket ændrer Wihas ejendomsret. Ved pantsætninger eller indgreb fra tredjemand skal ordregiveren med det samme give Wiha skriftlig besked herom samt om andre nødvendige oplysninger. Derudover skal tredjemand informeres om Wiha ejendomsret samt ordregiveren skal medvirke i Wihas tiltag for at beskytte de produkter, der er under ejendomsforbehold. For så vidt tredjemand ikke er i stand til at erstatte Wiha retslige og udenretslige omkostninger til håndhævelse af Wihas ejendomsret, er ordregiveren forpligtet til at yde erstatning til Wiha for det tab, der opstår heraf, med mindre ordregiveren ikke er skyld i forsømmeligheden.

3. Ordregiveren overdrager med det samme samtlige krav fra det videre salg af produkterne samt yderligere rettigheder til Wiha, uafhængigt af, om produkter under ejendomsforbehold videresælges med eller uden videre forarbejdning. Wiha tager imod overdragelsen. Er overdragelsen ikke tilladt, henviser ordregiveren tredjemand til at eventuelle betalinger kun skal foretages til Wiha. Ordregiveren autoriseres genkaldeligt til at inddrive fordringer i eget navn for Wiha, der overdrages til Wiha. De indkrævede summer overføres med det samme til Wiha. Wiha kan tilbagekalde ordregiverens automatiske overførsel samt ordregiverens rettighed til at sælge produktet videre, især hvis ordregiveren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser fuldstændigt korrekt over for Wiha, denne betaler forsinket, hvis betalinger indstilles eller hvis konkurs eller lignende proces begæres til afvikling af gæld fra ordregiverens formue eller hvis en begrundet konkursanmodning fra tredjemand eller en proces til afvikling af gæld fra ordregiverens formue afvises som følge af manglende midler. I tilfælde af ordregiverens generelle afståelse skal krav, der er overdraget til Wiha, undtages herfra.

4. Ordregiveren er på Wihas forlangende forpligtet til med det samme at informere andre kreditorer om denne afståelse og give Wiha oplysninger og dokumenter til inddrivelse.

5. Ved adfærd stridende mod kontrakten, især ordregiverens forsinkede betaling, er Wiha berettiget til, uanset andre rettigheder, at træde tilbage fra kontrakten efter en frist, der fastsættes af Wiha. Ordregiveren skal med det samme give Wiha eller dennes repræsentant tilgang til de produkter, der er under ejendomsforbehold. Wiha har efter en rettidig varsel ret til at råde over produkterne, der er under ejendomsforbehold, til anden side for at dække sine krav mod ordregiveren.

6. Ordregiverens forarbejdning eller ændring af produkterne under ejendomsforbehold udføres på vegne af Wiha. Ordregiverens fortrinsret til produkter under ejendomsforbehold fortsættes med det forarbejdede eller ændrede produkt. Forarbejdes eller ændres produkterne sammen med andre produkter, som ikke tilhører Wiha, overdrages ejendomsretten til den nye vare til Wiha i forhold til den forarbejdede vares værdi. Det samme gælder, hvis produkterne monteres eller blandes med andre produkter, der ikke tilhører Wiha, så Wiha mister sin fulde ejendomsret. Ordregiveren lagrer de nye varer for Wiha. For varen, der dannes ved en forarbejdning eller ændring samt montering eller blanding, gælder samme bestemmelser som for produkter under ejendomsforbehold.

7. Wiha er forpligtet til på ordregivers forlangende at fritstille sikkerhedsstillelserne for så vidt værdien af sikkerhedsstillelserne ikke overstiger Wihas krav med mere end 10 % fra kontrakten med ordregiveren under hensyntagen til normale værdiforringelser. Der gås ved en værdiansættelse ud fra fakturaens værdi for produkter under ejendomsforbehold samt fra den nominelle værdi ved krav. Wiha afgører hvilke produkter, der kan frigives.

8. Ved levering til lande med andre retssystemer, hvor ejendomsforbehold ikke har den samme sikkerhed som i Forbundsrepublikken Tyskland, indrømmer ordregiveren en tilsvarende sikkerhedsrettighed til Wiha. Kræver dette yderligere tiltag, skal ordregiveren sørge for, at Wiha indrømmes denne sikkerhedsrettighed med det samme. Ordregiveren medvirker i alle nødvendige tiltag, der kræves omsætning og håndhævelse af sikkerhedsrettighederne.


14. Databeskyttelse

1. Wiha behandler kun personlige data i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesretlige bestemmelser, i særdeleshed EU's persondataforordning ("GDPR").

2. Afviklingen af den med kunden indgåede kontrakt kræver en behandling af kundens personlige data. Wiha [oder Tochterunternehmen] behandler i den forbindelse kundens kontakt-, bestillings- og betalingsoplysninger. Grundlaget for behandlingen er den kontrakt, som er indgået mellem parterne (art. 6, stk. 1 b) GDPR). På grund af handels- og skatteretlige opbevaringspligter gemmes kundens data i relation til kontrakten i op til 10 år. En mere videregående behandling af personlige data sker udelukkende inden for rammerne af lovens bestemmelser, andre kontrakter, som er indgået mellem kunden og Wiha [oder Tochterunternehmen], eller et samtykke fra kunden.

3. Uagtet ovenstående bestemmelser overfører Wiha-koncernens virksomheder inden for rammerne af Shared Service-koncerntjenester kundens personlige data til Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, D-78136 Schonach som følge af Wiha-koncernens berettigede interesse i at varetage it-opgaver centralt (art. 6, stk. 1 f) GDPR).

4. Detaljer vedrørende omfanget af behandlingen af købers personlige data fremgår af de generelle databeskyttelsesoplysninger (art. 12-14 GDPR) på vores hjemmeside.

 

15. Afsluttende bestemmelser

1. Overdragelsen af ordregiverens rettigheder og forpligtelser til tredjemand er kun tilladt efter forudgående skriftlig tilladelse fra Wiha.

2. Ordregiverens modkrav berettiger denne kun til modregning, hvis disse har retskraft eller er ubestridte. Ordregiveren kan kun gøre en tilbageholdelsesret gældende, hvis modkrav stammer fra det samme kontraktforhold.

3. For ordregiverens retsforhold med Wiha gælder Forbundsrepublikken Tysklands lov med undtagelse af De Forenede nationers konvention om aftaler om internationale indkøb (CISG).

4. Gældende værneting for kontraktforholdet mellem Wiha og ordregiveren er Wihas hjemsted. Wiha er også berettiget til at indgive klage ved ordregiverens hjemsted samt ved andre gyldige værneting. Der gøres indsigelse mod voldgiftsklausuler.

5. Opfyldelsesstedet for ordregiverens og Wihas ydelser er Wihas hjemsted, for så vidt intet andet er aftalt.

6. Aftaleteksten er på tysk.