Indkøb

Almindelige indkøbsbestemmelser

Vores almindelige indkøbsbestemmelser findes som pdf til download:

>> Purchasing Terms

 

Erklæring vedrørende REACH

Firmaet Wiha Werkzeuge GmbH fremstiller og handler med produkter, som er frembringelser i henhold til lovgivningen på kemikalieområdet. Frembringelserne og deres bestanddele indkøber vi overvejende fra europæiske leverandører, i enkelte tilfælde også fra leverandører uden for Europa. Dermed har vi i henhold til art. 33 i REACH-forordningen pligt til at informere vores kunder, hvis et af de produkter, som vi leverer, indeholder et særligt problematisk stof (SVHC-stof) i en koncentration på over 0,1 procent.

Listen over SVHC stoffer fremgår af Det Europæiske Kemikalieagenturs hjemmeside (ECHA) og opdateres løbende.

I egen interesse og af hensyn til en høj leverings- og produktsikkerhed tager vi denne informationspligt meget alvorligt. Vi overholder de lovbestemte krav i henhold til art. 33 i REACH-forordningen på følgende måde:

  • Vores EU-leverandører er forpligtet til uopfordret og omgående at informere os, hvis de af dem leverede produkter indeholder et SVHC-stof i en koncentration på over 0,1 procent. Hvis vi modtager en sådan information fra vores leverandører, videregiver vi straks denne information til dig i henhold til art. 33 i REACH-forordningen.
  • Med alle leverandører fra lande uden for EU, som leverer produkter til os, træffer vi separate aftaler, da de ikke automatisk er underlagt informationspligten i henhold til REACH-forordningen. Derfor beder vi leverandører fra lande uden for EU om skriftligt at garantere, at vi bliver informeret omgående, hvis tærskelværdien på 0,1 procent overskrides for et givent SVHC-stof i et af de produkter, vi har fået leveret.

 

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende implementeringen af REACH-forordningen i vores virksomhed, står vi til enhver tid til din disposition. info@wiha.com