Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser for online køb (Tyskland)

Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser for online køb (Tyskland)

1. Gyldighed

1.1 De nedenstående almindelig salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle afta­ler mellem dig som kunde og Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach (efterfølgende kaldet "Wiha"), som indgås og afvikles i vores webshop. Gældende er den udgave af de almindelige salgs- og leveringsbetingelser, der er gyldig på tidspunktet for bestillingen. Andre eller afvigende betingelser bliver ikke accepteret, med mindre vi udtrykkeligt godkender disse skriftligt.

1.2 Varer og ydelser, der tilbydes i vores webshop, henvender sig både til forbrugere og virksomheder. I nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, (i) er en "forbruger" enhver naturlig person, som indgår en aftale med et formål, der primært hverken kan tilregnes et erhvervsmæssigt eller selvstændigt arbejde (§ 13 tysk borgerretslov ”BGB”) og (ii) er en "erhvervsdrivende" en naturlig eller juridisk person eller et personselskab, som handler på vegne af et erhvervsmæssigt eller selvstændigt arbejde ved aftalens indgåelse (§ 14 stk. 1 BGB).

2. Indgåelse af kontrakt, kontraktens sprog

2.1 Varer og ydelser, der tilbydes på vores internetsider, er endnu intet tilbud til indgåelse af en kontrakt, men kun en opfordring til afgivelse af en bestilling.

2.2 For at bestille en artikel, indtastes det ønskede styktal i feltet "antal” ("Anzahl") på produktsiden. Klik derefter på indkøbskurvens symbol. Artiklen lægges derefter i indkøbskurven. Når du har valgt alle artikler, klikkes på "Produkter" > "Min indkøbskurv” ("Produkte" > "Mein Warenkorb”) i hovedmenuen. Her ser du den samlede bestilling. Er alle positioner korrekte, skal der klikkes på "Til kassen” (”Zur Kasse”) for at afslutte bestillingen. Skal et styktal ændres, indtastes det pågældende antal i feltet "Mængde” (”Menge”). Klik derefter på "Opdater” (”Aktualisieren”). Skal en position slettes, indtastes styktallet "0" i den tilhørende linje. 

Herefter kommer registreringen. Som ny kunde bedes du klikke på "Jeg er ny i Wiha-onlineshoppen” (”Ich bin neu im Wiha-Onlineshop”). Udfyld formularen. Er du allerede registreret kunde, kan du anmelde dig direkte i shoppen med din e-mailadresse og dit password.

Derefter kan du bestille produkterne fra din indkøbskurv. Du får vist alle produkter, der skal bestilles, samt leveringsbetingelserne i en bestillingsoversigt. Du kan her også foretage ændringer i dine personlige oplysninger. Bestillingen afgives med en klik på knappen ”Køb” (”Kaufen”).

2.3 Med bestillingen afgiver du et tilbud på indgåelse af en købs- eller tjenesteaftale. Købsaftalen indgås ved varens afsendelse, undtagen bestillinger, der forudbetales eller som betales med Paypal. Bekræftelse på modtagelsen af din bestilling (bestillingsbekræftelse) er ikke en accept af dit tilbud. Bekræftelsen er kun en information om, at vi har modtaget din bestilling.        Vælges betalingsmåden forudbetaling eller Paypal, accepterer vi dit tilbud, når bestillingsbekræftelsen tilsendes.

2.4 Aftaleteksten gemmes hos os efter bestillingens afgivelse. Bestilleren kan så ikke se den længere.

2.5 Aftaleteksten er på tysk. Også selv om teksten bliver oversat til et andet sprog, er den tyske tekst forbindtlig.

3. Priser, betalingsbetingelser

3.1 For så vidt intet andet er aftalt, gælder priserne på internettet for dagen for aftalens ind­gåelse. Mora indtræder 14 dage efter fakturaens udstedelse.

3.2 Betalinger kan ske til wiha med kreditkort, internettjenester (Paypal), faktura eller forudbetaling. Ved overførsler fra udlandet skal påfaldende gebyrer betales af køberen.

4. Mora, modregning, tilbageholdelse

4.1 Indtrædelse af mora samt morarenter afhænger af lovens bestemmelser. Vi henviser til, at mora indtræder, hvis du ikke betaler inden for 30 dage efter forfald samt modtagelse af fakturaen eller lignende betalingsopfordring.

4.2 Eventuelle modkrav kan ikke modregnes, med mindre modkravene er ubestridte eller har retskraft. Du kan kun nægte eller tilbageholde betaling i forbindelse med eventuelle modkrav, hvis dit modkrav hidrører samme aftale.

5. Forbrugers ophævelse af aftale, tilbagetrædelse ikke muligt

5.1 Du har som forbruger ret til at træde tilbage fra en aftale. Forudsætningerne og de ret­lige følger ved tilbagetrædelsen findes i nedenstående vejledning i fortrydelsesret:

Vejledning i fortrydelsesret

Fortrydelsesret:

Du har ret til inden for fjorten dage at træde tilbage fra aftalen uden angivelse af grund.

Fristen for tilbagetrædelsen er fjorten dage fra den dag, du eller en anden i dit navn, som ikke er distributøren, modtager varen.

For at bruge din fortrydelsesret, skal du informere

Wiha Werkzeuge GmbH,

Obertalstraße 3-7,

78136 Schonach

Fax. +49 7722 959-160

E-mail: info.de@wiha.com

om din beslutning om at træde tilbage fra aftalen med en entydig erklæring (f.eks. et brev med posten, telefax eller e-mail). Du kan bruge den vedlagte standardformular, hvilket dog ikke er tvingende.

Det er nok at sende din meddelelse før udløbet af fortrydelsesfristen for at overholde fristen.

Følger ved en fortrydelse:

Fortryder du en aftale, skal vi omgående og senest efter fjorten dage fra den dag, hvor din melding om fortrydelse er indgået hos os, tilbagebetale de pågældende summer, som vi har modtaget, inklusive leveringsomkostninger (undtagen hvis du har valgt en anden leveringsmåde end vores standard- og billige levering). Vi bruger det samme betalingsmiddel, som du har brugt til overførslen, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Der opstår under ingen omstændigheder udgifter for dig.

Vi kan nægte at tilbagebetale pengene, til vi har modtaget varen eller du har givet os dokumentation for at varen er returneret, alt efter hvad der indkommer først.

Varen skal returneres eller overgives til os omgående eller senest fjorten dage fra den dag, hvor du har meldt os om din fortrydelse. Fristen er overholdt, hvis varen afsendes inden udløbet af de fjorten dage.

Du betaler selv omkostningerne for returneringen.

Du skal kun erstatte varens værditab, hvis værditabet sker som følge af en forkert håndtering af varen. Dette fastslås med en kontrol af varens beskaffenhed, egenskaber og funktion.

Afslutning på vejledning i fortrydelsesretten

5.2 Fortrydelsesretten består iht. § 312g ”BGB” blandt andet ikke

a) ved levering af varer, som ikke er præfabrikeret, og som er særligt fremstillet på basis af forbrugerens valg eller beslutning, eller som entydigt er tilpasset personlige ønsker og

b) ved returnering af forseglede varer, som af hensyn til sundheden eller hygiejnen ikke er egnet til returnering, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen til forbrugeren.

6. Omkostninger til forsendelse, leverings- og betalingsbetingelser

6.1 Leveringer bearbejdes først fra en minimums bestillingsværdi på EUR 10,00 netto. Vi leverer varen med den efter vores skøn mest billige forsendelsesmetode. Der beregnes et beløb til forsendelse og bearbejdning for hver bestilling på € 4,95 inkl. moms (4,16 plus moms).

6.2 Vi leverer varen iht. de aftaler, der er truffet med dig. Leveringstiden ses af bestillingsoversigten.

7. Ejendomsforbehold

7.1 Alle leveringer sker under ejendomsforbehold. Leveringens bestanddele (reserveret vare) forbliver vores ejendom, indtil alle krav mod kunden er opfyldte iht. aftalen. For så vidt at værdien for vores rettigheder overstiger summen for alle sikrede krav med mere end 20 %, frigiver vi en tilsvarende del af rettighederne efter kunden skriftlige ønske.

7.2. Så længe ejendomsforbeholdet består, må kunden ikke pantsætte eller underpantsætte varen. Videresalg er kun tilladt for handelsvirksomheder (forhandler) i den normale forretningsgang og kun hvis, virksomheden modtager betaling fra egne kunder eller tager det forbehold, at ejendommen først overgår til kunden, når denne helt har opfyldt sine betalingsforpligtelser. I tilfælde af et videresalg af varer, der er under ejendomsforbehold, afgiver kunden med afgivelse af ordren sine krav mod køber til os med det krav, vi har mod kunden. Bearbejdes de varer, der er under ejendomsforbehold, aftales det, at ejendomsretten for den nye vare overgår til os, indtil vores krav er blevet betalt.

7.3. Kunden skal melde os med det samme om pantsætning, beslaglæggelser eller anden disponering eller indgreb fra tredjemand.

8. Mangelbeføjelse

8.1 Er du forbruger iht. § 13 ”BGB”, gælder lovens bestemmelser om mangelbeføjelse.

8.2 Er du erhvervsdrivende iht. § 14 ”BGB”, gælder følgende bestemmelser for levering af varer:

(a) Vi yder garanti i form af efterfølgende opfyldelse. En efterfølgende opfyldelse sker i form af afhjælpning eller efterlevering.

(b) Kan eller vil vi ikke opfylde en efterfølgende opfyldelse, kan du selv afgøre, om du ønsker at træde tilbage fra aftalen eller få nedsat købsprisen. Det samme gælder, hvis efterfølgende opfyldelse mislykkes, ikke er tilfredsstillende eller hvis leveringen forsinkes meget af grunde, som vi ansvarlige for.

(c) Mangelbeføjelser forælder inden for et år efter varens levering. Dette gælder også for krav pga. ska­der og omkostninger i forbindelse med mangler, undtagen i tilfælde af en forsætlig eller grov uagtsom tilsidesættelse, tilsidesættelse af garantier eller ved evt. (livsfarlige) kvæstelser eller sundhedsskader.

9. Hæftelse, skadeserstatning og tilbagebetaling af omkostninger

9.1 Vi hæfter kun for skadeserstatning i de tilfælde, der er angivet under litra a) til d) som følger:

(a) ubegrænset for (livsfarlige) kvæstelser og/eller sundhedsskader samt for forsætlig eller grov uagtsom tilsidesættelse;

(b) for skader pga. tilsidesættelse af evt. skriftligt afgivne garan­tier i det omfang du som bestiller beskytter din ejendom, hvilket dækkes af garantien eller som forelå under afgivelsen heraf;

(c) i tilfælde af produktansvar iht. den tyske lov om produktansvar;

(d) tilsidesættes pligter fra kontrakten på grund af let uagtsom­hed er hæftelsen for disse skader begrænset til det skades­omfang, som anses for normal med henblik på de omstændigheder, som man skal regne med ved kontraktens indgåelse. Pligter i henhold til kontrakten er de grundlæggende pligter, som gjaldt ved ind­gåelse af kontrakten og som med ret kan forventes overholdt;

9.2 Enhver anden hæftelse udelukkes af os, uanset retsgrundlaget.

9.3 I de tilfælde, der er beskrevet i afs. 1 litra d), forælder krav om skades­- og godtgørelseserstatning efter tolv måneder. Forældelsesfristen begynder iht. § 199 ”BGB”.

9.4 For så vidt vores hæftelse er udelukket iht. disse bestemmelser, gælder dette også for hæftelse fra vores organer samt repræsen­tanter, især medarbejdere.

10. Privatlivspolitik

10.1 Samtlige personrelaterede data registrerer, forbearbejder og gemmer vi udelukkende iht. be­stemmelserne i den tyske lov om privatlivs­politik.

10.2 Vi har brug for dine personlige oplysninger til behandling af en indgået kontrakt. Al anden anvendelse sker kun med din ud­trykkelige tilladelse. Enkeltheder i de registrerede data og anvendelsen ses af vores erklæring om privatlivspolitik.

11. Udbyderens identitet, kontakt

11.1 Udbyderen af denne webshops er

Wiha Werkzeuge GmbH

Handelsregister: Byretten "Amtsgericht Freiburg", HRB 602677

Momsnummer: DE143001812

Direktør:

Wilfried Hahn

Wilhelm Hahn

Ronny Lindskog

11.2 Reklamationer kan indsendes til adressen oven­over.

12. Databeskyttelse

1. Wiha behandler kun personlige data i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesretlige bestemmelser, i særdeleshed EU's persondataforordning ("GDPR"). 

2. Afviklingen af den med kunden indgåede kontrakt kræver en behandling af kundens personlige data. Wiha [oder Tochterunternehmen] behandler i den forbindelse kundens kontakt-, bestillings- og betalingsoplysninger. Grundlaget for behandlingen er den kontrakt, som er indgået mellem parterne (art. 6, stk. 1 b) GDPR). På grund af handels- og skatteretlige opbevaringspligter gemmes kundens data i relation til kontrakten i op til 10 år. En mere videregående behandling af personlige data sker udelukkende inden for rammerne af lovens bestemmelser, andre kontrakter, som er indgået mellem kunden og Wiha [oder Tochterunternehmen], eller et samtykke fra kunden.

3. Uagtet ovenstående bestemmelser overfører Wiha-koncernens virksomheder inden for rammerne af Shared Service-koncerntjenester kundens personlige data til Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, D-78136 Schonach som følge af Wiha-koncernens berettigede interesse i at varetage it-opgaver centralt (art. 6, stk. 1 f) GDPR).

4. Detaljer vedrørende omfanget af behandlingen af købers personlige data fremgår af de generelle databeskyttelsesoplysninger (art. 12-14 GDPR) på vores hjemmeside.

13. Afsluttende bestemmelser

12.1 Tysk ret er gældende med undtagelse af UN-købelov.

12.2 Er den bestillende person en forhandler, er værnetinget for alle tvister wihas hjem­sted. Vi er dog også berettiget til at klage mod en bestiller ved dennes almindelige værneting.

12.3 Er nogle af bestemmelserne i disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser ugyldige, eller bliver de ugyldige, berører dette ikke de øvrige bestemmelsers gyldighed.