Ångerrätt

Ångerrätt:

Du har rätt att säga upp avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Avbokningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsetts som inte är transportören har tagit varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss

Wiha Nordic A/S
Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark

E-mail: info.nordic@wiha.com

med en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta kontrakt. Du kan använda det bifogade uttagsformuläret för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt.

För att uppfylla avbokningsfristen räcker det för dig att skicka din anmälan om att du utnyttjar din annulleringsrätt innan avbokningsperioden har gått ut.

Konsekvenser av avbokning:

Om du säger upp detta avtal kommer vi att ha gett dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av att välja en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss har), som ska betalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick ett meddelande om att du säger upp detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen avtalades med dig; I inget fall kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har gett bevis för att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigare.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du informerade oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjorton dagar har gått ut.

Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du behöver bara betala för värdeförlusten på varorna om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.

Återkallelsens slut