Allmänna villkor om försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor för köp från webbutiken (Tyskland)

1. Gilitghet

1.1 Nedanstående allmänna affärsvillkor gäller för alla affärsrelationer mellan dig som kund och Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach (nedan "Wiha") som leder till köp i vår webbutik. Den tillämpliga versionen av dessa allmänna villkor är den som är giltig vid tidpunkten för beställningen. Andra villkor som strider mot eller avviker från dessa villkor anses ogiltiga om de inte uttryckligen har godkänts av Wiha.

1.2 De varor och tjänster som vi erbjuder till försäljning i vår webbutik riktar sig både till konsumenter och företag. Enligt dessa allmänna affärsvillkor (i) är en "konsument" en fysisk person, som här ingår ett avtal som huvudsakligen inte har med personens kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet som egenföretagare att göra (13 § BGB), medan (ii) en "företagare" är en fysisk eller juridisk person eller en juridisk sammanslutning, som vid avtalets tecknande handlar i utövande av sin kommersiella verksamhet eller som egenföretagare (14 § första stycket BGB).

2. Avtal, avtalsspråk

2.1 Varorna och tjänsterna som erbjuds på vår webbportal utgör inga anbud. Alla erbjudanden och kampanjer ger dig istället rätt att inkomma med en beställning.

2.2 Du kan beställa en artikel genom att ange önskat antal i rutan "Antal" på den aktuella produktsidan och sedan klicka på symbolen varukorg. Artikeln läggs då i varukorgen och sparas där. När du har valt ut alla artiklar du vill ha, klickar du på "Min varukorg" i huvudmenyn. Här ser du nu hela beställningen. När du har kontrollerat att alla artikelposterna stämmer, klickar du på "Till kassan" för att avsluta beställningen. Vill du ändra antalet på en artikel skriver du motsvarande antal i rutan "Mängd" och klickar på "Uppdatera". Vill du ta bort en post skriver du "0" på motsvarande rad.

Nu registreras varorna. Är du ny kund klickar du på "Jag är ny kund i Wihas webbutik" och fyller i det formulär som då kommer upp. Är du redan registrerad som kund kan du logga in med din e-postadress och ditt lösenord.

Därefter kan du beställa produkterna som ligger i varukorgen. Alla produkterna i varukorgen visas då tillsammans med leveransvillkoren i en beställningsöversikt. Här har du också möjlighet att ändra dina personuppgifter. När du klickar på knappen "Köp" skickas din beställning iväg.

2.3 Din beställning utgör ett erbjudande till oss om att ingå ett köp- eller tjänsteavtal med dig. Köpeavtalet kommer till stånd i och med att den beställda varan skickas iväg. Undantag gäller för varor som betalas per postförskott eller via Paypal. Vår bekräftelse på att vi erhållit din beställning (beställningsbekräftelsen) är ingen bekräftelse på att vi godtagit beställningen. Den skickas bara för att informera dig om att din beställning har kommit in till oss. Om du väljer betalningssättet postförskott eller Paypal erkänner vi mottagandet av din beställning genom att skicka en beställningsbekräftelse.

2.4 Din avtalstext sparas hos oss efter att du har skickat iväg beställningen. Som beställare har du dock inte längre tillgång till denna.

2.5 Avtalsspråket är tyska. Avtalsspråket är tyska, även om avtalstexten översätts till ett annat språk.

3. Priser, betalningsvillkor

3.1 Såvida inget annat har avtalats, tillämpas de priser som gäller vid tidpunkten för avtalets tecknande och som står på vår webbsida. Våra fakturor ska betalas inom 14 dagar, räknat från fakturadatum.

3.2 Betalning kan ske med kreditkart, betalningsöverföring via internet (Paypal), per faktura eller postförskott från Wiha. Vid betalning från utlandet tillkommer bankavgifter som debiteras kunden.

4. Dröjsmål, kvittning, innehållande av betalt belopp

4.1 Vilken tid dröjsmålet uppkommer samt hur hög dröjsmålsräntan är rättar sig efter lagstadgade bestämmelser. Observera att du inte hamnar i dröjsmål förrän tidigast 30 dagar efter förfallodagen på inkommen faktura eller liknande betalningspåminnelse.

4.2 Vi accepterar ingen kvittning, såvida inte motkraven är obestridda eller juridiskt fastställda. Du har endast rätt till återbetalning eller att innehålla fakturabeloppet om motkravet baseras på samma avtalsförhållande.

5. Kundens ångerrätt, förverkad ångerrätt

5.1 Som konsument har du ångerrätt. Förutsättningarna och rättsföljderna i samband med ångerrätten framgår av följande information.

Information om ångerrätten

Ångerrätt:

Du har rätt att ångra detta avtal inom fjorton dagar utan att ange några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från och med den dag då du eller av dig utsedd tredje part (ej speditören) tog varan i besittning.

Vill du utöva din ångrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande (t.ex. ett brev med posten, telefax eller e-postbrev) om ditt beslut att frånträda detta avtal till

Wiha Werkzeuge GmbH

Obertalstraße 3-7

78136 Schonach

Fax. +49 7722 959-160

E-postadress: info.de@wiha.com

Du kan i detta fall använda dig av bifogat formulär. Detta är dock inte föreskrivet.

För att ångerrätten ska gälla räcker det att du skickar in meddelandet om att du tänker utöva din ångerrätt innan tiden för ångerrätten är slut.

Ångerrättens följder:

Om du ångrar detta avtal kommer vi omedelbart att skicka tillbaka alla erhållna betalningar, inklusive leveranskostnader (med undantag för extrakostnader som uppkommit därför att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder), dock senast fjorton dagar från det att ditt meddelande om att du ångrar det här avtalet har inkommit till oss. Får återbetalningen använder vi samma betalningssätt som användes vid den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat avtalats. För din del uppkommer i alla fall inga andra kostnader till följd av denna återbetalning.

VI kan vägra att betala ut pengarna tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har bevisat att du skickat tillbaka varan, beroende på vilket som inträffar först.

Varorna ska ofördröjligen, men senast inom fjorton dagar från och med den dag, då du underrättar oss om att du önskar ångra det här avtalet, återsändas eller överlämnas till oss. För att fristen ska gälla måste du ha skickat tillbaka varorna inom den fastställda tiden på fjorton dagar.

Du ansvarar för omedelbara kostnader som uppkommer i samband med varans återsändande.

Du ansvarar endast för varornas eventuella värdeförlust, om denna värdeförlust kan hänföras till icke korrekt hantering av varorna, vilket kontrolleras genom kontroll av varornas beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt.

Slut på informationen om ångerrätten

5.2 Ångerrätten enligt 312 g BGB kan inte tillämpas i följande fall:

a) Vid leverans av varor som inte är förtillverkade och som endast kan tillverkas med hjälp av individuellt utvalda eller bestämda varor eller processer som tillhandahålls av kunden eller som är avsedd att användas enbart för personligt bruk.

b) Vid leverans av plomberade varor, som på grund av hälsorisken eller av hygieniska skäl inte kan returneras oplomberade.

6. Fraktkostnader samt villkor för leverans och distribution (fullföljande)

6.1 Lägsta beställningsvärdet är EUR 10,00 netto. Leverans sker på det fraktsätt som vi anser vara billigast. För varje beställning debiteras frakt- och expeditionskostnader till ett belopp av € 4,95 inkl. moms (4,16 plus moms).

6.2 Varan levereras enligt avtalade villkor. Leveranstiderna framgår av beställningsöversikten.

7. Återtagandeförbehåll

7.1 Alla leveranser sker under återtagandeförbehåll. Levererad vara förblir vår egendom tills samtliga utestående, avtalade krav, som vi har gentemot kunden, är uppfyllda. 9.4 Skulle värdet av alla de säkerhetsintressen som vi har rätt till överstiga våra fordringar gentemot kunden med mer än 20 %, kommer vi på kundens skriftliga begäran att överlämna motsvarande andel av dessa säkerhetsintressen.

7.2 Under tiden för återtagandeförbehållet får kunden inte pantsätta varan eller använda den som säkerhet. Kunden tillåts endast i egenskap av återförsäljare (i fackhandeln) att sälja varor som omfattas av äganderättsförbehåll i den löpande verksamheten och endast på det villkoret att återförsäljaren får betalt för varan av sin kund eller gör förbehåll för att äganderätten inte övergår på hans kund förrän denne har fullgjort sina betalningsförpliktelser. Om varan som är föremål för återtaganderätten säljs vidare, överlåter kunden i och med sin beställning alla sina krav till oss gentemot den som förvärvat varan till ett belopp motsvarande våra utestående fordringar. Om varan som är föremål för återtaganderätten bearbetas, är den nya varan vår egendom fram tills dess att vår fordran är fullständigt betald.

7.3 Kunden ska ofördröjligen underrätta oss om utmätningar, beslagtagande eller andra förelägganden eller ingripanden från tredje mans sida.

8. Garanti

8.1 Är du konsument i enlighet med 13 § BGB gäller lagstiftade garantivillkor.

8.2 Är du däremot företagare i enlighet med 14 § BGB gäller följande garantiregler för avtal om leverans av varor :

(a) Om det är fel på varan lämnar vi efterföljande service inom ramen för tillverkargarantin. Vi har då rätt att välja mellan att avhjälpa felet eller leverera en ny produkt.

(b) Om vi inte är beredda eller i stånd att avhjälpa felet har du rätt att antingen frånträda avtalet eller sänka köpepriset. Detsamma gäller om efterföljande service misslyckas eller utförs på ett sätt som är oacceptabelt för dig eller om en rimlig deadline överskrids pga skäl som vi inte ansvarar för.

(c) Anspråk som gäller fel eller brister gäller endast ett år efter att varan levererats. Detta gäller även för skadeståndsanspråk och anspråk på ersättning för kostnader för fel och brister utom i de fall där de beror på uppsåt eller grov försumlighet, garantiöverträdelser eller leder till dödsfall, kropps- eller hälsoskador.

9. Produktansvar, ersättning för skada och utgifter

9.1 Vi är endast skadeståndsskyldiga i de fall som beskrivs under bokstäverna a) till d):

(a) obegränsat för skada som leder till dödsfall, för kropps- eller hälsoskador samt för uppsåt eller grov försumlighet;

(b) för skada som uppkommit på grund av att eventuella skriftliga garantier inte har införlivats med hänsyn till dina ekonomiska intressen i egenskap av beställare om det täcks av garantin och var identifierbart för oss när beställningen kom in;

(c) i fall som rör vårt produktansvar enligt produktansvarslagen;

(d) för försummelse av åtaganden som är väsentliga för avtalet och som förorsakats genom lätt försumlighet begränsas vår skadeståndsskyldighet i detta fall till den typiska skada som vi borde ha räknat med när avtalet ingicks med hänsyn till de omständigheter som vi då kände till. Med åtaganden som är väsentliga för avtalet menas sådana grundläggande åtaganden som är avgörande för att du ingick avtalet med oss och vars fullgörande du borde ha kunnat lita på.

9.2 För övrigt befrias vi från all annan skadeståndsskyldighet, oavsett rättsgrunden.

9.3 I de fall som beskrivs i första stycket under bokstaven d) preskriberas anspråken på skadestånd och ersättning för utgifter efter tolv månader. Preskriberingstidens början framgår av 199 § BGB.

9.4 Såvida vi enligt dessa bestämmelser är befriade från ansvar gäller detta även för vår organisation, våra medhjälpare, agenter och återförsäljare, i synnerhet då för vår personal.

10. Personuppgifter

10.1 Alla personuppgifter som du lämnar behandlas och sparas uteslutande i enlighet med bestämmelserna i den tyska lagstiftningen om uppgiftsskydd.

10.2 För att vi ska kunna hantera det avtal som vi ingått med dig krävs att vi får använda dina personuppgifter. Vill vi använda dina uppgifter på ett annat sätt utöver detta, så krävs att du lämnar ditt skriftliga medgivande. I vår policy för personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar och använder de uppgifter vi samlar in från våra kunder.

11. Leverantörens identitet, kontakt

11.1 Ägaren till denna webbutik är

Wiha Werkzeuge GmbH

Handelsregister: Amtsgericht Freiburg HRB 602677

Tyskt VAT-nr: DE143001812

Verkställande direktör:

Wilfried Hahn

Wilhelm Hahn

Ronny Lindskog

11.2 Reklamationsanspråk kan göras gällande på ovanstående adress.

12. Dataskydd

1. Wiha bearbetar personuppgifter uteslutande inom ramen för de tillämpliga dataskyddsrättsliga bestämmelserna, framför allt EU-dataskyddsförordningen ("GDPR"). 

2. För att kunna genomföra det avtal vi ingått med kunden krävs en bearbetning av kundens personuppgifter. Wiha [oder Tochterunternehmen] bearbetar då kundens kontakt-, beställ- och betalningsinformation. Avtalet som ingåtts mellan parterna utgör underlaget för bearbetningen (art. 6 avs. 1 b) GDPR). Handels- och skatterättsliga arkiveringsplikter gör att kundens uppgifter sparas i upp till 10 år i samband med avtalet. En mera långtgående bearbetning av personuppgifter sker uteslutande inom ramen för de lagstadgade underlagen, andra avtal som ingåtts mellan kunden och Wiha [oder Tochterunternehmen] eller ett samtycke som kunden lämnat.

3. Trots de ovanstående regelverken förmedlar företagen i Wiha-gruppen kundens personuppgifter till Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach. Detta görs inom ramen för de Shared Service-tjänster som används inom hela koncernen och det sker på grund av Wiha-gruppens berättigade intresse att administrera IT-tjänster centralt (art. 6 avs. 1 f) GDPR).

4. Detaljer beträffande omfattningen av bearbetningen av köparens personuppgifter finns i den allmänna dataskyddsinformationen (art. 12-14 GDPR) på vår webbplats

13. Slutliga bestämmelser

12.1 Tysk lagstiftning ska tillämpas på detta avtal. FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG) är inte tillämplig.

12.2 Om beställaren är egen företagare ska alla tvister lösas i domstol där Wiha har sitt säte. Vi har emellertid också rätt att stämma beställaren i allmän domstol där denne är hemmahörande.

12.3 Skulle enstaka bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor vara eller komma att bli ogiltiga berörs inte giltigheten av övriga avtalsvillkor av detta.