Allmänna försäljningsvillkor

01.01.2023

1. Giltighetsområde

1. Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller enbart för företag som utövar sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet och för juridiska personer inom offentlig rätt. De gäller för all affärsverksamhet mellan Wiha Werkzeuge GmbH (benämns i fortsättningen "Wiha") och beställaren, även om de inte nämns vid senare avtal. De gäller på samma sätt för produktion och tjänster. Mottagningen av de levererade produkterna ersätts vid produktion av slutkontroll och vid tjänster gäller mottagningen av tjänsten.

2. Motstridande, extra villkor, eller villkor från beställarens sida, som avviker från dessa allmänna försäljningsvillkor blir inte till avtalsinnehåll, om inte Wiha skriftligt har godkänt att de gäller. Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller även när Wiha utan förbehåll genomför en leverans till beställaren med kännedom om dennes motstridande, extra eller avvikande villkor.

3. Motstridande, extra eller avvikande överenskommelser som avser dessa allmänna försäljningsvillkor, och som avtalas mellan Wiha och beställaren för genomförande av ett avtal, ska finnas med skriftligt i avtalet. Detta gäller även för upphävningen av kravet på skriftlig form.

4. Rättigheter som Wiha har utöver dessa allmänna försäljningsvillkor, enligt de lagstadgade föreskrifterna eller enligt andra överenskommelser, berörs inte.


2. Ingående av avtal

1. Erbjudanden från Wiha är icke bindande.

2. Alla måttuppgifter är i mm och alla viktuppgifter i g.

3. Wiha förbehåller sig all äganderätt, upphovsrätt och andra skyddsrätter till all dokumentation, i synnerhet anbudsdokumentationen. Anbudsdokumentation får inte göras tillgänglig för tredje part. När Wiha begär detta överlämnar beställaren omgående all anbudsdokumentation till Wiha när den inte längre behövs i den planenliga affärsverksamheten. Motsvarande gäller i synnerhet också för all annan dokumentation liksom alla utkast, provexemplar, prototyper och modeller.

4. En beställning blir inte bindande förrän den godkänts genom en skriftlig orderbekräftelse från Wiha inom två veckor eller Wiha utför beställningen, i synnerhet när Wiha genomför beställningen genom att översända produkterna. En orderbekräftelse som sammanställts med hjälp av automatiska anordningar och där underskrift och namnförtydligande saknas gäller som skriftlig. Om orderbekräftelsen innehåller uppenbara felaktigheter, skriv- eller räknefel är den inte bindande för Wiha.

5. Tystnad från Wiha avseende erbjudanden, beställningar, uppmaningar eller andra förklaringar från beställaren gäller bara som samtycke om detta tidigare har avtalats skriftligt.

6. Om beställarens finansiella situation försämras väsentligt eller om motiverad ansökan om öppnande av insolvens- eller liknande förfarande avseende beställarens tillgångar avvisas så har Wiha rätt att helt eller delvis bryta avtalet.


3. Leveransomfång

1. Den skriftliga orderbekräftelsen från Wiha är avgörande för leveransomfånget. Om beställaren ändrar i leveransomfånget kräver detta skriftlig bekräftelse från Wiha för att vara giltigt. Konstruktions- och formändringar hos produkterna förbehålles, om det rör sig om avvikelser som är vanliga i branschen, eller så länge avvikelserna ligger inom DIN-toleranserna, så länge ändringarna inte är omfattande och om de anses rimliga för beställaren. Motsvarande gäller för val av material, specifikation och konstruktionstyp.

2. Leverans i delar är tillåtet.

3. Av produktionstekniska skäl förbehåller sig Wiha rätten till större eller mindre leveranser på upp till 3 % av leveransomfånget. Vid specialtillverkningar förbehåller sig Wiha rätten till större eller mindre leveranser på upp till 10 % av leveransomfånget. I detta avseende är anspråk som gäller fel eller brister uteslutna. Leveranspriset berörs inte av detta.

4. Vid beställningar som inte motsvarar Wihas förpackningsenheter förbehåller sig Wiha rätten att utföra beställningarna enligt Wiha-förpackningsenheterna eller flera stycken av dem, vilket är angivet i Wiha-katalogen, eller att avböja beställningen på grund av att förpackningsenheterna inte följs.


4. Leveranstid

1. Leveransfristen inleds när avtalet ingås, dock inte före mottagande av fullständig dokumentation, alla tillstånd och godkännanden som beställaren ska skaffa, inte innan alla tekniska frågor är lösta och inte förrän en avtalad dellikvid inkommit, eller vid utlandsaffärer efter mottagen fullständig betalning. Vid en leveranstid förskjuts denna i rimlig omfattning när beställaren inte i tid överlämnar den dokumentation och de tillstånd han ska införskaffa, när godkännanden inte lämnas i tid, när inte alla tekniska frågor är fullständiga lösta i tid eller när den avtalade dellikviden, eller vid utlandsaffärer den fullständiga betalningen, komplett inkommit hos Wiha. Om leveranstiden ska hållas förutsätter detta att beställaren uppfyller sina övriga förpliktelser i rätt tid och på rätt sätt.

2. Leveranstiden är uppfylld när produkterna lämnar fabriken innan leveranstiden löper ut, eller när Wiha meddelat att de är färdiga att hämtas eller skickas. Leveranstidens uppfyllande regleras av förbehållet att Wiha själv får korrekta leveranser, framför allt vid rätt tidpunkt, om det inte är så att Wiha bär ansvaret för att leveranserna inte kommer som planerat. Wiha har rätt att häva avtalet om leverans inte kommer vid rätt tidpunkt. Wiha informerar beställaren omgående om man utnyttjar sin rätt att häva avtalet och ersätter eventuellt arbete som beställaren redan utfört.

3. Vid leveransförsening kan beställaren häva avtalet efter resultatlös utgång av en skälig leveranstid som beställaren givit Wiha vid leveransförseningens början.


5. Gränsöverskridande leveranser

1. Vid gränsöverskridande leveranser åligger det beställaren att överlämna alla deklarationer som behövs för exporten från Tyskland och importen i beställningslandet i tid till ansvariga myndigheter samt utföra de handlingar som behövs, i synnerhet skaffa de dokument som behövs för förtullningen och uppfylla kraven på eventuella exportkontroller eller andra begränsningar i trafikdugligheten.

2. Leveranserna omfattas av förbehållet att uppfyllandet inte möter hinder på grund av nationella eller internationella föreskrifter, framför allt exportkontrollbestämmelser samt embargon eller andra sanktioner.

3. Fördröjningar på grund av exportkontroller upphäver leveranstider.

4. I händelse av en efterföljande export av leveransen till ett främmande land är kunden ansvarig för att följa tillämpliga bestämmelser (t.ex. embargon, iakttagande av efterlevnad, kontroll av sanktioner och andra åtgärder). Detta inkluderar de befintliga exportkontrollbestämmelserna i Förbundsrepubliken Tyskland, Europeiska unionen, USA eller andra länder.

 

6. Annullering av uppdrag, returnering av varor

1. Om det finns ett giltigt avtal med Wiha om att annullera ett uppdrag kommer vi att ta tillbaka de varor som levererats av oss av skäl som vi inte ansvarar för. För denna process debiteras en avgift för varulagring på 25 % av varornas värde. Returneringen sker endast med motsvarande leveransbevis, relevant och återförsäljningsbar vara i originalförpackning. Vi förbehåller oss rätten att utkräva högre skadestånd i enlighet med detta.

2. I princip är alla artiklar eller produkter som rör vridmoment, specialerbjudanden, VDE och kundspecifika artiklar eller produkter undantagna från returnering. Detsamma gäller för alla artiklar som såldes för mer än två år sedan.

 

7 Priser och betalning

7.1 Priserna anges i euro. De gäller fritt fabrik om inget annat avtalats och inkluderar inte frakt- eller förpackningskostnader, bearbetningsavgifter, försäkringar, lagstadgad skatt, tullar eller andra avgifter. Eventuella kostnader, särskilt kostnader för förpackning och frakt av produkter, faktureras separat. Den lagstadgade omsättningsskatten anges separat till den tillämpliga, lagstadgade skattesatsen den dag då fakturan utfärdas. Vid internationella leveranser inkluderar priserna kostnaderna för förpackning; de övriga kostnaderna i punkt 1 och 2 ovan gäller fortfarande i sådana fall.

7.2 Fraktkostnader för små beställningar upp till ett minsta ordervärde på 300,00 euro netto uppgår till 8,00 euro netto, om inte annat skriftligen överenskommits. För leveranser till tyska öar ska Wiha ta ut ett ötillägg på 3,00 euro netto per leverans. För leveranser utanför Tyskland, i synnerhet med gräns- eller tullklarering, ska landsspecifika frakt- och fraktkostnader debiteras individuellt beroende på utgifterna.

7.3 Wihas minsta ordervärde är 300,00 euro netto. För små beställningar under ett minsta ordervärde på 300,00 EUR ska ett tillägg för minsta order på 40,00 EUR (netto, exklusive moms) tas ut, om inte annat skriftligen överenskommits.

7.4 Att ange listpriset på ett beställningsformulär som är giltigt på beställningsdagen eller att ta emot en orderbekräftelse utgör inte ett avtal om ett fast pris. Vid prisökningar på mer än 5 % har beställaren rätt att frånträda avtalet. Beställaren ska omedelbart förklara om han eller hon kommer att använda sig av sin ångerrätt om Wiha ber honom eller henne att göra det.

7.5 Om inget annat avtalats ska nettolivräntan betalas inom 14 dagar från fakturadatum. Betalningsdagen anses vara den faktiska dag som Wiha har leveransprisets betalning till sitt förfogande. Vid försenad betalning ska beställaren betala dröjsmålsränta med 9 procentenheter över den tillämpliga årliga basräntan. Detta ska inte påverka eventuella ytterligare krav som Wiha kan vilja framställa.

7.6 Utan hinder av punkt 3 ska betalning ske före leverans när det gäller företag utanför Tyskland, om inte annat skriftligen överenskommits.

 


8. Riskövergång

1. Risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig skada övergår till köparen så snart produkterna överlämnas till den som har hand om transporten eller när de lämnar Wihas lager för att skickas. Om beställaren ombesörjer hämtning övergår risken till beställaren när hämtningen indikeras. Punkt 1 och punkt 2 gäller även vid delleveranser eller om Wiha har övertagit andra åtaganden, exempelvis transportkostnaderna eller monteringen av produkterna hos beställaren.

2. Om beställaren råkar ut för dröjsmål avseende mottagningen så kan Wiha kräva ersättning för den skada som uppstått, inklusive eventuella merkostnader. Wiha har i synnerhet rätt att lagra produkterna på beställarens bekostnad under dröjsmålsperioden. Kostnaden för lagringen av produkterna uppgår till en klumpsumma på 0,5 % av netto-fakturavärdet per påbörjad kalendervecka. Ytterligare anspråk från Wiha påverkas inte. Beställaren har rätt att få bevis på att inga eller mindre kostnader har uppstått för Wiha. Detsamma gäller när beställaren bryter mot andra medverkansplikter, om det inte är så att det inte är beställaren som bär ansvaret för åsidosättandet av andra medverkansplikter. Risken för en oavsiktlig förlust eller en oavsiktlig skada på produkterna övergår allra senast till beställaren vid tidpunkten när denne råkar i dröjsmål avseende mottagningen. När en skälig frist, fastlagd av Wiha, har löpt ut utan resultat har Wiha rätt att förfoga över produkterna på annat sätt och leverera till beställaren med en rimlig, förlängd frist.

3. Om transporten fördröjs på grund av omständigheter som inte kan lastas Wiha så övergår risken till beställaren när transportberedskap meddelas.

4. Beställaren ska ta emot levererade produkter, utan att det påverkar dennes garantianspråk, även då de uppvisar obetydliga brister.


9. Garantianspråk

1. Beställarens garantianspråk förutsätter att denne kontrollerar de levererade produkterna vid mottagandet, om det kan krävas även genom testkörning, och att synliga fel omgående meddelas Wiha skriftligt, senast två veckor efter produktleveransen. Dolda fel måste meddelas Wiha skriftligt omgående efter att de upptäckts. Beställaren ska beskriva felen skriftligt i meddelandet till Wiha. Beställarens garantianspråk förutsätter dessutom att man följer föreskrifter, instruktioner, riktlinjer och villkor i de tekniska instruktionerna, i monterings-, instruktions- och driftmanualerna samt i övriga dokument till de separata produkterna vid produkternas planering, byggnation, montering, anslutning, installation, drifttagning, drift och underhåll; i synnerhet att underhåll utförs korrekt och kan styrkas och att rekommenderade komponenter används.

2. När produkterna är bristfälliga har Wiha rätt att själv välja hur detta åtgärdas, vilket kan vara att avhjälpa felet eller leverera en felfri produkt. När åtgärdande är aktuellt står Wiha för alla utgifter i samband med detta, i synnerhet transport-, rese-, arbets- och materialkostnader, så länge dessa inte stiger genom att produkterna flyttats till annan ort än leveransadressen. Personal- och materialkostnader som beställaren gör gällande i detta sammanhang ska beräknas på självkostnadspris. Utbytta delar blir Wihas egendom och ska lämnas tillbaka till Wiha.

3. Om Wiha inte vill, eller kan, åtgärda produkterna kan beställaren själv välja att häva avtalet eller att reducera listpriset, utan att detta påverkar eventuella anspråk på ersättning för skador eller utgifter. Detsamma gäller om åtgärdandet misslyckas, är oacceptabelt för beställaren eller om rimliga, utsatta tider överskrids pga skäl som Wiha ansvarar för.

4. Beställarens rätt att häva avtalet gäller inte om denne inte kan gottgöra den mottagna tjänsten och detta inte beror på att det är omöjligt på grund av den mottagna tjänstens natur, att det är Wihas ansvar eller att felet inte visade sig förrän vid bearbetningen eller ombildningen av produkterna. Rätten att häva avtalet gäller inte heller när Wiha inte ansvarar för felet och när beställaren ska betala värdeersättning istället för gottgörelsen.

5. Inga garantianspråk gäller för fel som uppkommer i samband med naturligt slitage, i synnerhet hos slitdelar och vid olämplig behandling, montering, användning eller lagring eller olämpligt utförda ändringar eller reparationer av produkterna genom beställaren eller tredje part. Samma sak gäller för fel som kan lastas beställaren eller som beror på en annan teknisk orsak än det ursprungliga felet.

6. Anspråk från beställaren avseende ersättning för utgifter som alternativ till skadeersättning istället för tjänst är uteslutna, om inte även en förnuftig tredje part hade lämnat ersättningarna.

7. Wiha lämnar inga garantier, i synnerhet inte egenskaps- eller hållbarhetsgaranti, om inget annat avtalas skriftligt i det enskilda fallet.

8. Preskriptionstiden för beställarens garantianspråk är ett år. Om de felbehäftade produkterna har använts på vanligt, avsett sätt till ett byggnadsverk och har orsakat dess bristfällighet, eller om det rör sig om ett fel hos ett byggnadsverk, så är preskriptionstiden fem år. Den förkortade preskriptionstiden på ett år gäller också för anspråk från otillåten handling, som beror på ett fel hos produkterna. Preskriptionstiden startar när produkterna levereras. Den förkortade preskriptionstiden gäller inte Wihas obegränsade ansvar för skador vid brott mot en garanti eller vid skada på liv, kropp eller hälsa, vid uppsåt eller grov vårdslöshet och för produktfel eller när Wiha har övertagit en anskaffningsrisk. Ett ställningstagande från Wiha avseende ett garantianspråk från beställaren ska inte betraktas som påbörjad förhandling om anspråket eller de omständigheter som avser anspråket, om Wiha avvisar garantianspråket i sin helhet.


10. Wihas ansvar

1. Wiha ansvarar obegränsat för skador på grund av brott mot en garanti eller vid skada på liv, kropp eller hälsa. Samma sak gäller vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller när Wiha har övertagit en anskaffningsrisk. Wiha ansvarar bara för lätt vårdslöhet om väsentliga plikter skadas, som härleds från avtalets utformning och har särskild betydelse för att avtalets ändamål ska uppnås. Vid brott mot sådana plikter, dröjsmål och omöjlighet begränsas Wihas ansvar till sådana skador som man i regel måste räkna med inom ramen för detta avtal. Ett tvingande, lagstadgat ansvar för produktfel berörs inte.

2. Om Wihas ansvar är uteslutet eller begränsat gäller detta även personligt ansvar hos Wihas anställda, arbetstagare, medarbetare, representanter och agenter.


11. Produktansvar

1. Beställaren förändrar inte produkterna. I synnerhet kommer beställaren inte att förändra eller ta bort befintliga varningar beträffande risker vid olämplig användning av produkterna. Vid brott mot denna plikt friställer beställaren Wiha internt från produktansvarsanspråk från tredje part, såvida beställaren inte är ansvarig för felet som utlöste ansvaret.

2. Om Wiha måste utfärda en produktåterkallning eller -varning på grund av ett produktfel hos produkterna så kommer beställaren att samarbeta efter bästa förmåga och stödja Wiha när det gäller de åtgärder som Wiha bedömer som nödvändiga och meningsfulla. I synnerhet gäller detta framtagningen av de nödvändiga kunduppgifterna. Det åligger beställaren att stå för kostnaderna för produktåterkallningen eller -varningen, om det inte är så att beställaren inte är ansvarig för produktfelet eller den inträffade skadan enligt produktansvarsrättsliga regler. Ytterligare anspråk från Wiha påverkas inte.

3. Beställaren informerar omgående Wiha skriftligt om risker han upptäcker vid produktanvändningen och om möjliga produktfel.

 

12. Förbehåll för bristfällig leverans från leverantörer och force majeure

1. Om vi inte får leveranser eller tjänster från våra underleverantörer av skäl som vi inte ansvarar för
- trots korrekt kongruent täckning, d.v.s. avtalsbestämmelser med underentreprenörer innan avtal slöts med kund
- eller om vi inte får den kvalitet eller kvalitet (inte korrekt)
- eller om vi inte får varor eller tjänster inom den tid som krävs för att uppfylla kundens avtalsenliga anspråk (inte i rätt tid)
- eller om force majeure inträffar, d.v.s. hinder som inte beror på oss och förhindrar utförandet och som varar i mer än 14 dagar och som inte bara är tillfälliga, så informerar vi våra kunder skriftligen i god tid om detta.

2. I så fall har vi rätt att skjuta upp leveransen eller tjänsten under den tid som hindret kvarstår eller att helt eller delvis gå ifrån avtalet på grund av den del som ännu inte har uppfyllts, förutsatt att vi har uppfyllt den ovan nämnda informationsplikten och att vi inte har övertagit upphandlings- eller tillverkningsrisken.
Force majeure är det samma som:
- pandemier
- strejk
- lockout
- myndighetsingripanden
- Brist på energi och råvaror
- ofrivilliga transportflaskhalsar som inte beror på oss
- driftshinder som inte beror på oss, som orsakats av exempelvis brand, vatten och maskinskador.ete
- alla övriga hinder som ur en objektiv synvinkel inte har orsakats av oss.

3. Om ett leverans- eller utförandedatum eller en leverans- eller utförandeperiod har avtalats som bindande och om det överenskomna leverans- eller utförandedatumet eller den överenskomna leverans- eller utförandeperioden överskrids med mer än fyra veckor till följd av händelser enligt punkt 1 ovan, eller om det i fråga om ett icke-bindande utförandedatum är objektivt orimligt för kunden att hålla sig till avtalet, har kunden rätt att avvika från avtalet med hänsyn till den del av avtalet som ännu inte har utförts. Ytterligare kundrättigheter, i synnerhet krav på skadestånd, finns inte i detta fall.

 

13. Återtagandeförbehåll

1. De levererade produkterna förblir Wihas egendom ända tills leveranspriset, och samtliga fordringar som Wiha har rätt till enligt affärsförbindelsen med beställaren, är fullständigt betalda. Beställaren är förpliktad att sköta produkterna, som omfattas av återtagandeförbehåll, väl under tiden som förbehållet gäller.

2. Beställaren har bara rätt att sälja produkterna som omfattas av återtagandeförbehållet inom ramen för sin normala verksamhet. I övrigt har beställaren inte rätt att använda produkterna som omfattas av återtagandeförbehållet för utmätning eller nyttja dem som säkerhet, eller ingå andra överenskommelser som innebär risk för Wihas egendom. Vid utmätningar eller andra ingrepp från tredje part ska beställaren omgående meddela Wiha skriftligt och lämna all nödvändig information, informera tredje part om Wihas äganderätt och delta i Wihas åtgärder för att skydda produkterna som omfattas av återtagandeförbehållet. Om det inte är möjligt för tredje part att ersätta Wiha för de rättsliga och utomrättsliga kostnaderna för att verkställa Wihas äganderätt är beställaren förpliktad att ersätta Wiha för den uppkomna förlusten, om det inte är så att beställaren inte är ansvarig för försummelsen.

3. Beställaren överlåter redan nu anspråken från återförsäljningen av produkterna med samtliga därtill knutna rättigheter till Wiha, och då oberoende av om produkterna, som omfattas av återtagandeförbehåll, säljs vidare utan eller efter bearbetning. Wiha accepterar denna överlåtelse redan nu. Om en överlåtelse inte skulle vara tillåten instruerar beställaren härmed tredje part som gäldenär att genomföra eventuella betalningar till Wiha. Beställaren har rätt att tills vidare kassera anspråken, som överlåtits till Wiha, i eget namn och då som förvaltare för Wiha. De kasserade summorna ska omgående överföras till Wiha. Wiha kan återkalla beställarens inkassotillstånd samt beställarens rätt till återförsäljning när viktigt skäl finns, i synnerhet om beställaren inte uppfyller sina betalningsskyldigheter till Wiha, hamnar i dröjsmål med betalning, ställer in sina betalningar eller om beställaren ansöker om öppnande av insolvensförfarande eller motsvarande förfarande för skuldreglering som gäller beställarens tillgångar eller om motiverad ansökan från tredje part om öppnande av insolvensförfarande eller motsvarande förfarande angående skuldreglering som avser beställarens tillgångar avvisas på grund av att tillgångar saknas. Om beställaren överlåter samtliga fordringar ska anspråken som överlåtits till Wiha uttryckligen undantas.

4. Om Wiha begär detta är beställaren förpliktad att omgående underrätta tredje part, som gäldenär, om överlåtelsen och att skaffa fram de uppgifter och den dokumentation som Wiha behöver för inkasseringen.

5. Vid bristande avtalsenlighet, i synnerhet om beställaren är i dröjsmål med betalning, har Wiha rätt att häva avtalet när en rimlig tidsfrist som bestämts av Wiha har löpt ut. Detta påverkar inte Wihas övriga rättigheter. Beställaren ska omgående ge Wiha eller Wihas representant tillgång till produkterna som omfattas av återtagandeförbehåll och överlämna dem. Efter tidsmässigt rimligt tillkännagivande kan Wiha tillgodogöra sig produkterna som omfattas av återtagandeförbehåll på annat sätt för att inkassera sina utestående fordringar på beställaren.

6. Beställarens bearbetning eller förändring av produkter som omfattas av återtagandeförbehåll utförs alltid för Wiha. Beställarens framtida rätt till produkterna som omfattas av återtagandeförbehåll fortsätter hos det bearbetade eller förändrade objektet. Om produkterna bearbetas eller förändras med andra objekt som inte tillhör Wiha så förvärvar Wiha en medäganderätt i det nya objektet som är likvärdig med värdet för den levererade produkten i förhållande till de andra, bearbetade objekten vid tidpunkten för bearbetningen eller förändringen. Detsamma gäller när produkterna ansluts till eller blandas med andra objekt som inte tillhör Wiha på sådant sätt att Wiha förlorar sin fullständiga äganderätt. Beställaren förvarar de nya objekten för Wiha. För objektet som skapats genom bearbetning eller förändring samt anslutning eller blandning gäller i övrigt samma bestämmelser som för de produkter som omfattas av ägandeförbehåll.

7. Om beställaren begär detta är Wiha förpliktat att överlämna de säkerheter han har rätt till och då i den omfattning som det realiserbara värdet hos säkerheterna överstiger Wihas fordringar från affärsförbindelsen med beställaren med mer än 10 %, då med hänsyn tagen till bankers vanliga värdeminskning. Vid beräkningen utgår man från fakturabeloppet för produkterna som omfattas av återtagandeförbehåll och från det nominella värdet vid fordringar. Föremålen som ska överlämnas väljs enbart av Wiha.

8. Vid leveranser i andra rättsordningar där detta äganderättsförbehåll inte har samma garantieffekt som i Förbundsrepubliken Tyskland tilldelar beställaren Wiha härmed motsvarande säkerhetsrätt. Om detta förutsätter ytterligare åtgärder gör beställaren allt för att omgående tilldela Wiha en sådan säkerhetsrätt. Beställaren samarbetar vid alla åtgärder som är nödvändiga och främjande för att sådana säkerhetsrätter ska vara verksamma och genomförbara.

 

14. Dataskydd

1. Wiha bearbetar personuppgifter uteslutande inom ramen för de tillämpliga dataskyddsrättsliga bestämmelserna, framför allt EU-dataskyddsförordningen ("GDPR").

2. För att kunna genomföra det avtal vi ingått med kunden krävs en bearbetning av kundens personuppgifter. Wiha [oder Tochterunternehmen] bearbetar då kundens kontakt-, beställ- och betalningsinformation. Avtalet som ingåtts mellan parterna utgör underlaget för bearbetningen (art. 6 avs. 1 b) GDPR). Handels- och skatterättsliga arkiveringsplikter gör att kundens uppgifter sparas i upp till 10 år i samband med avtalet. En mera långtgående bearbetning av personuppgifter sker uteslutande inom ramen för de lagstadgade underlagen, andra avtal som ingåtts mellan kunden och Wiha [oder Tochterunternehmen] eller ett samtycke som kunden lämnat.

3. Trots de ovanstående regelverken förmedlar företagen i Wiha-gruppen kundens personuppgifter till Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach. Detta görs inom ramen för de Shared Service-tjänster som används inom hela koncernen och det sker på grund av Wiha-gruppens berättigade intresse att administrera IT-tjänster centralt (art. 6 avs. 1 f) GDPR).

4. Detaljer beträffande omfattningen av bearbetningen av köparens personuppgifter finns i den allmänna dataskyddsinformationen (art. 12-14 GDPR) på vår webbplats.

 

15. Slutliga bestämmelser

1. Beställaren kan bara överföra rättigheter och plikter till tredje part om Wiha först har godkänt detta skriftligt.

2. Motfordran från beställaren berättigar honom bara till kvittning när fordran är juridiskt fastställd och obestridd. En retentionsrätt kan beställaren bara göra gällande när hans motfordran baseras på samma avtalsförhållande.

3. För beställarens rättsliga förhållande till Wiha gäller lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland. Förenta Nationernas överenskommelse beträffande avtal om internationell varuhandel (CISG) är inte tillämplig.

4. Alla tvister i samband med affärsrelationen mellan Wiha och beställaren ska lösas i domstol där Wiha har sitt säte. Wiha har också rätt att inleda process där beställaren har sitt säte liksom vid alla andra behöriga domstolar. Skiljeklausuler accepteras inte.

5. Ort för fullgörande av samtliga åtaganden från beställarens och från Wihas sida är Wihas säte, om inte annat har avtalats.

6. Avtalsspråket är tyska.