Informacje dla klientów

Zgodnie z obowiązującym prawem chcielibyśmy poinformować Ciebie o prawach i obowiązkach wynikających z podpisania umowy i realizacji zamówienia. 

I. Informacje o providerze

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
D-78136 Schonach

Tel. +49 (0)7722 959-0
Fax. +49 (0)7722 959-160
E-mail: info.pl@wiha.com

Commercial Register: District Court of Freiburg HRB 602 677
VAT ID: DE143001812
Managing Director: Wilhelm Hahn, Mario Sommer, Dr. Manuel Wehrle

2.  Prawo do odstąpienia

Kupujący ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podawania powodów. Termin odstąpienia wynosi 14 dni liczone od momentu otrzymania towaru przez Kupującego lub osobę pośredniczącą (nie obejmuje firm kurierskich ani przewozowych).

Pisemne oświadczenie o decyzji kupującego do odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres:

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
D-78136 Schonach
Faks: +49 (0) 7722 959-160
E-mail: info.pl@wiha.com

w postaci listownej, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. W celu zachowania terminu odstąpienia wystarczy odesłać we właściwym czasie (tzn. przed upływem wyznaczonego okresu) oświadczenie o odstąpieniu. Odesłanie towaru przez Kupującego nie oznacza automatycznie odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy zobowiązujemy się zwrócić wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, włączając w to koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybrania przez kupującego rodzaju dostawy innego niż standardowa przesyłka ekonomiczna) ze skutkiem natychmiastowym i w terminie maksymalnie 14 dni od momentu otrzymania przez nas od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot należnych kosztów odbywa się za pomocą tej samej formy płatności, jaka została użyta w transakcji pierwotnej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy inna forma płatności zostanie wyraźnie uzgodniona pomiędzy stronami. Kupujący nie ponosi żadnych opłat manipulacyjnych za transakcję zwrotną.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania/odmowy zwrotu płatności do momentu otrzymania wysyłki zwrotnej lub przedstawienia przez kupującego dowodu zwrotu towaru, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy.

Kupujący powinien zwrócić lub odesłać towar w jak najkrótszym czasie i nie później niż przed upływem 14 dni od momentu przesłania nam oświadczenia o odstąpieniu. W celu zapewnienia zgodności z terminem należy odesłać towar przed upływem okresu odstąpienia wynoszącego 14 dni. Kupujący ponosi koszt bezpośredniej wysyłki zwrotnej.

Kupujący ma obowiązek zapewnienia ekwiwalentu za uszczuplenie wartości towaru tylko w przypadku, jeśli strata wartości nastąpiła z powodu użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zalecanym sposobem użycia.