Ogólne Warunki Sprzedaży

Stan na 01.05.2022 r.

1 Zakres obowiązywania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą wyłącznie firm prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów jednoosobowej działalności gospodarczej i prawa publicznego. Mają one zastosowanie do wszelkich transakcji biznesowych zawieranych pomiędzy firmą Wiha Werkzeuge GmbH (zwaną dalej „Wiha”) a Zamawiającym, nawet jeśli nie są wymieniane w późniejszych umowach. Obejmują one zarówno świadczenie pracy, jak i usług. W miejsce przyjęcia dostarczonych produktów, w przypadku świadczenia pracy występuje odbiór produktów, a w przypadku usług – przyjmowanie usług.

1.2 Jeśli Zamawiający przedstawia warunki sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, dodatkowe bądź odbiegające od nich, nie stanowią one części umowy, o ile firma Wiha nie potwierdzi ich ważności na piśmie. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają również zastosowanie, jeśli firma Wiha realizuje bez zastrzeżeń dostawę do Zamawiającego, mając świadomość istnienia warunków sprzecznych z nimi, dodatkowych lub odbiegających od nich.

1.3 Uzgodnienia sprzeczne, dodatkowe lub odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, zawierane pomiędzy firmą Wiha a Zamawiającym w celu realizacji warunków umowy, muszą być określone w umowie w formie pisemnej. Dotyczy to również zrzeczenia się wymogu formy pisemnej.
1.4 Prawa przysługujące firmie Wiha na podstawie przepisów ustawowych lub innych umów wykraczających poza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży pozostają nienaruszone.


2 Zawarcie umowy

2.1 Oferty firmy Wiha mogą ulec zmianie i nie są wiążące.

2.2 Wszelkie wymiary podawane są w mm, a masa w g.

2.3 Firma Wiha zastrzega sobie wszelkie prawa własności, prawa autorskie i inne prawa majątkowe do wszystkich dokumentów, w szczególności dokumentów ofertowych. Dokumenty ofertowe nie mogą być udostępniane stronom trzecim. Na żądanie firmy Wiha Zamawiający powinien niezwłocznie przekazać firmie Wiha wszelkie dokumenty ofertowe, jeśli nie są one już potrzebne w zwykłym toku działalności. To samo dotyczy w szczególności wszelkich innych dokumentów, projektów, próbek, wzorców i modeli.

2.4 Zamówienie staje się wiążące dopiero po jego pisemnym potwierdzeniu przez firmę Wiha w terminie dwóch tygodni lub jeśli firma Wiha realizuje zamówienie, w szczególności w drodze wysyłki produktów przez firmę Wiha. Potwierdzenie zamówienia utworzone za pomocą automatycznych środków komunikacji, w którym brakuje podpisu i nazwy, uważa się za sporządzone w formie pisemnej. Jeśli potwierdzenie zamówienia zawiera oczywiste błędy, np. ortograficzne lub obliczeniowe, nie jest ono wiążące dla firmy Wiha.

2.5 Brak reakcji firmy Wiha w przypadku ofert, zamówień, wniosków lub innych oświadczeń Zamawiającego należy rozumieć wyłącznie jako zgodę, jeśli zostały one uprzednio uzgodnione na piśmie.

2.6 Jeśli sytuacja finansowa Zamawiającego ulegnie znacznemu pogorszeniu lub jeśli odrzucony zostanie uzasadniony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub podobnego dotyczącego majątku Zamawiającego z powodu braku masy upadłościowej, firma Wiha ma prawo do całkowitego lub częściowego wycofania się z umowy.


3 Zakres dostawy

3.1 Zakres dostawy regulowany jest pisemnym potwierdzeniem zamówienia przez firmę Wiha. Zmiany zakresu dostawy wprowadzane przez Zamawiającego wymagają pisemnego potwierdzenia firmy Wiha pod rygorem nieważności. Zmiany konstrukcji i formy produktów są zastrzeżone, o ile dotyczą zwyczajowych odchyleń w branży lub jeśli odchylenia te mieszczą się w granicach tolerancji określonych przez normy DIN lub jeśli zmiany nie są znaczące i możliwe do zaakceptowania przez Zamawiającego. To samo dotyczy wyboru materiału, specyfikacji i typu konstrukcji produktu.

3.2 Dopuszcza się częściową realizację dostaw.

3.3 Ze względów technicznych firma Wiha zastrzega sobie prawo do odchyleń wolumenu dostaw w zakresie +/- 3%. W przypadku zamówień specjalnych firma Wiha zastrzega sobie prawo do odchyleń wolumenu dostaw w zakresie do 10%. Wszelkie reklamacje w tym zakresie nie będą uwzględniane. Cena dostawy pozostaje w takich przypadkach bez zmian.

3.4 Firma Wiha zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, które nie spełniają standardów opakowań firmy Wiha lub podobnych zamówień i ich wielokrotności wymienionych w katalogu firmy Wiha bądź do odrzucania zamówień z powodu nieprzestrzegania standardów niezgodnych z opakowaniami Wiha.


4 Termin dostawy

4.1 Termin dostawy rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy, lecz nie przed dostarczeniem przez Zamawiającego wszystkich dokumentów, dopuszczeń i zezwoleń, które ma on uzyskać, wyjaśnieniem wszelkich kwestii technicznych i wpłaceniem uzgodnionej zaliczki, a w przypadku transakcji zagranicznej dopiero po wpłynięciu pełnej kwoty płatności. Termin dostawy ulega odpowiedniej zmianie, jeśli Zamawiający nie dostarczy terminowo dokumentów, które mają być przez niego uzyskane, bądź dopuszczeń i zezwoleń, albo nie zostaną wyjaśnione terminowo wszelkie kwestie techniczne lub nie zostanie wpłacona uzgodniona zaliczka, a w przypadku transakcji zagranicznej – pełna kwota płatności na konto firmy Wiha. Warunkiem dotrzymania terminu dostawy jest terminowa i prawidłowa realizacja pozostałych zobowiązań przez Zamawiającego.

4.2 Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeśli produkty przed końcem jego upływu opuściły fabrykę lub firma Wiha powiadomiła o gotowości do ich odebrania lub wysyłki. Dotrzymanie terminu dostawy jest obwarowane zastrzeżeniem właściwej, zwłaszcza terminowej dostawy realizowanej samodzielnie przez firmę Wiha, chyba że firma Wiha ma podstawę do realizacji dostawy w inny niestandardowy sposób. Firma Wiha zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowości w realizacji dostaw. Firma Wiha poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o tym, czy firma Wiha zamierza skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i zwrócić wszelkie kwoty wpłacone dotychczas przez Zamawiającego.
4.3 W razie opóźnienia dostawy, po bezskutecznym upływie uzasadnionego okresu karencji ustalonego przez firmę Wiha, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.


5 Dostawy transgraniczne

5.1 W przypadku dostaw transgranicznych Zamawiający ma obowiązek terminowego dostarczenia właściwym organom wszystkich deklaracji niezbędnych do wywozu produktów z Niemiec i ich przywozu do kraju przeznaczenia, w szczególności uzyskania dokumentów wymaganych przy odprawie celnej oraz spełnienia wszelkich niezbędnych wymogów dotyczących kontroli eksportu lub innych ograniczeń w zakresie zbywalności towarów.

5.2 Dostawy muszą spełniać warunek, że ich realizacja nie stoi w sprzeczności z żadnymi przepisami krajowymi ani międzynarodowymi, w szczególności przepisami dotyczącymi kontroli eksportu, a także embarg lub innych sankcji gospodarczych.

5.3 Opóźnienia spowodowane kontrolą eksportu unieważniają terminy dostaw.

5.4 W przypadku późniejszego eksportu przedmiotu dostawy do obcego kraju, klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów (np. embarga, przestrzeganie zgodności, sprawdzanie sankcji i inne środki). Obejmuje to istniejące przepisy dotyczące kontroli eksportu Republiki Federalnej Niemiec, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub innych krajów.


6 Anulowanie zamówień, odbiór towarów

6.1 W przypadku zawarcia ważnego porozumienia z firmą Wiha dotyczącego anulowania zamówienia z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności, odbierzemy dostarczony przez nas towar. Za ten proces naliczona zostanie opłata z tytułu przechowywania towarów w wysokości 25% wartości towarów. Odbiór zrealizowany zostanie wyłącznie z odpowiednim dokumentem dostawy, a towary muszą być w oryginalnym opakowaniu i nadawać się do ponownej sprzedaży. W przypadku większych szkód zachowujemy sobie prawo do dochodzenia odpowiedniej rekompensaty.

6.2 Zasadniczo z opcji odbioru towarów wykluczone są wszystkie artykuły lub produkty dynamometryczne, promocyjne, VDE oraz opracowane indywidualnie dla klienta. Dotyczy to także artykułów sprzedanych więcej niż dwa lata wcześniej.


7 Ceny i płatności

7.1 Ceny podane są w euro. Obowiązują one w przypadku braku umowy specjalnej na warunkach ex-works i nie obejmują kosztów wysyłki, pakowania, opłat manipulacyjnych, ubezpieczenia, podatków prawnych, opłat celnych i innych. Koszty poniesione w związku z powyższym, w szczególności koszty pakowania i wysyłki produktów, będą fakturowane osobno. Ustawowy podatek VAT jest wykazywany osobno na fakturze w ustawowej wysokości zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu fakturowania. W przypadku realizacji dostaw za granicę ceny obejmują koszty opakowania; w przeciwnym razie zdania 1 i 2 nie mają zastosowania.

7.2 Koszty wysyłki i opłaty manipulacyjne dotyczą niewielkich zamówień o wartości od 8,00 do 300,00 euro netto, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Firma Wiha pobiera dodatkową opłatę w wysokości 3,00 euro netto w przypadku dostaw realizowanych na niemieckie wyspy.

7.3 Wpisanie ceny katalogowej obowiązującej w dniu złożenia zamówienia do formularza lub potwierdzenia zamówienia nie jest traktowane jako uzgodnienie stałej ceny. W przypadku wzrostu ceny o ponad 5% Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z tego powodu. Na żądanie firmy Wiha Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym, czy zamierza skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

7.4 W przypadku braku umowy specjalnej opłata za dostawę musi zostać uiszczona w kwocie netto w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Termin zapłaty to dzień, w którym na konto firmy Wiha wpłynie opłata za dostawę. W razie opóźnienia płatności klient ma obowiązek zapłacić odsetki za zwłokę w wysokości 9 punktów % powyżej podstawowej rocznej stopy procentowej. Pozostałe roszczenia firmy Wiha pozostają bez zmian.

7.5 W przypadku działalności zagranicznej płatność powinna być dokonywana przed dostawą, inaczej niż to ujęto w ust. 3, chyba że wcześniej uzgodniono inaczej na piśmie.


8 Przeniesienie ryzyka

8.1 Ryzyko przypadkowej upadłości lub przypadkowego pogorszenia sytuacji finansowej ponosi Zamawiający bezpośrednio po przekazaniu produktów podmiotowi realizującemu transport lub opuszczeniu przez nie magazynu firmy Wiha w celu wysyłki. W przypadku odbioru towaru przez Zamawiającego ponosi on wszelkie ryzyko w momencie zgłoszenia gotowości do jego odbioru. Zdania 1 i 2 mają również zastosowanie, jeśli dostawa jest realizowana częściowo lub jeśli firma Wiha bierze na siebie pozostałe zobowiązania, m.in. koszty transportu lub montaż produktów u Zamawiającego.

8.2 Jeśli Zamawiający opóźni odbiór towaru, firma Wiha może żądać rekompensaty za poniesione szkody, w tym dodatkowe wydatki. W szczególności w razie opóźnienia odbioru produktów firma Wiha ma prawo do ich przechowywania na koszt Zamawiającego. Koszt przechowywania produktów zostanie naliczony ryczałtem w wysokości 0,5% wartości faktury netto za każdy rozpoczęty tydzień kalendarzowy. Pozostałe roszczenia firmy Wiha pozostają bez zmian. Zamawiający ma prawo do udowodnienia, że firma Wiha nie poniosła żadnych kosztów bądź ich kwota była nieznaczna. To samo dotyczy sytuacji, w której Zamawiający narusza inne zobowiązania dotyczące współpracy, o ile nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie pozostałych zobowiązań z tego tytułu. Ryzyko przypadkowej upadłości lub przypadkowego pogorszenia stanu produktów ponosi Zamawiający najpóźniej w momencie, w którym spóźnia się on z ich odbiorem. Firma Wiha ma prawo do zadysponowania produktami w inny sposób po upływie odpowiedniego terminu ustalonego przez firmę Wiha, oraz dostarczenia Zamawiającemu towaru w innym, odpowiednio przedłużonym terminie.

8.3 Jeśli wysyłka opóźnia się w okolicznościach, za które firma Wiha nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na Zamawiającego wraz z powiadomieniem go o gotowości do wysyłki.
8.4 Dostarczane produkty, nawet jeśli wykazują nieznaczne wady, muszą być odebrane przez Zamawiającego przy zachowaniu jego prawa do reklamacji z tytułu wad.


9 Reklamacje z tytułu wad

9.1 Prawa Zamawiającego do reklamacji zakładają, że skontroluje on dostarczone produkty po ich otrzymaniu, o ile jest to wykonalne również w drodze prób, i niezwłocznie poinformuje na piśmie firmę Wiha o widocznych wadach najpóźniej w terminie dwóch tygodni po otrzymaniu produktów. Ukryte wady należy zgłaszać na piśmie pod adresem firmy Wiha natychmiast po ich wykryciu. Zamawiający powinien przedstawić w formie pisemnej wady w momencie zgłaszania ich firmie Wiha. Reklamacje Zamawiającego z tytułu wad zakładają również, że podczas planowania, konstruowania, montażu, podłączania, instalowania, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji produktów uwzględniane są wytyczne, wskazówki, instrukcje i warunki podane w instrukcjach montażu, obsługi i eksploatacji oraz pozostałej dokumentacji technicznej poszczególnych produktów, w szczególności prawidłowo wykonywane i odpowiednio dokumentowane są prace serwisowe i konserwacyjne i stosowane zalecane części.

9.2 W razie stwierdzenia wad produktu firma Wiha ma prawo według własnego uznania do usunięcia wady
bądź dostarczenia produktu wolnego od wad. W przypadku dostarczenia produktu wolnego od wad firma Wiha jest zobowiązana do pokrycia wszelkich wydatków poniesionych z tytułu wykonania dodatkowych czynności, w szczególności kosztów transportu, podróży, robocizny i materiałów, chyba że zwiększą się one z powodu przeniesienia produktów w inne miejsce niż przewiduje ich adres dostawy. Koszty osobowe i rzeczowe, o zwrot których wnosi Zamawiający w tym kontekście, należy obliczać na bazie kosztów własnych. Części podlegające wymianie są własnością firmy Wiha i powinny być zwracane na adres firmy Wiha.

9.3 Jeśli firma Wiha nie jest gotowa ani w stanie dostarczyć produktu wolnego od wad, Zamawiający może według własnego uznania odstąpić od umowy lub żądać obniżki ceny dostawy z uwzględnieniem wszelkich roszczeń odszkodowawczych lub zwrotu kosztów. To samo dotyczy sytuacji, w której dostarczenie produktu wolnego od wad nie powiedzie się, nie jest możliwe do zaakceptowania przez Zamawiającego bądź opóźnia się z powodów, za które firma Wiha ponosi odpowiedzialność.

9.4 Zamawiający nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeśli nie jest w stanie zwrócić kosztów wyświadczonej mu usługi i nie wynika to z faktu, że dokonanie zwrotu nie jest możliwe ze względu na charakter tej usługi, a firma Wiha ponosi za nie odpowiedzialność bądź wada wystąpiła dopiero podczas przetwarzania lub modyfikacji produktów. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeśli firma Wiha nie ponosi odpowiedzialności za wady oraz jeśli Zamawiający zamiast kosztów zwrotu musi zapłacić odszkodowanie.

9.5 Usterki wynikające z naturalnego zużycia, w szczególności części zużywających się, niewłaściwe obchodzenie się, nieprawidłowy montaż, użytkowanie, przechowywanie lub niewłaściwie wprowadzone modyfikacje lub naprawy produktów przez Zamawiającego lub strony trzecie nie dają prawa do wnoszenia reklamacji z tytułu wad. To samo dotyczy wad spowodowanych przez Zamawiającego lub wynikających z przyczyn natury technicznej odbiegających od pierwotnej wady.

9.6 Roszczenia Zamawiającego z tytułu zwrotu kosztów w miejsce odszkodowania zamiast świadczenia nie są skuteczne, chyba że wydatki poniosłaby w sposób uzasadniony strona trzecia.

9.7 Firma Wiha nie udziela żadnych gwarancji, w szczególności w zakresie jakości lub trwałości produktów, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie w indywidualnych przypadkach.

9.8 Okres przedawnienia roszczeń Zamawiającego z tytułu wad wynosi jeden rok. Jeśli wadliwe produkty zostały użyte w danym obiekcie budowlanym w sposób standardowy i przyczyniły się do powstania w nim wad lub jeśli ten obiekt budowlany posiada wadę, okres przedawnienia wynosi pięć lat. Okres przedawnienia wynoszący jeden rok ma również zastosowanie do działań zabronionych wynikających z wady produktów. Okres przedawnienia rozpoczyna się wraz z dostawą produktów. Skrócenie okresu przedawnienia nie dotyczy nieograniczonej odpowiedzialności firmy Wiha za szkody wynikłe z naruszenia gwarancji lub zagrożenia życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, umyślne i rażące zaniedbanie oraz wady produktu lub jeśli firma Wiha podjęła ryzyko w związku z zaopatrzeniem. Oświadczenie firmy Wiha dotyczące reklamacji z tytułu wad stwierdzonych przez Zamawiającego nie jest uznawane za rozpoczęcie negocjacji w sprawie tej reklamacji lub powodujących ją okoliczności, jeśli reklamacja ta zostanie odrzucona w całości przez firmę Wiha.


10 Odpowiedzialność cywilna firmy Wiha

10.1 Firma Wiha ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia gwarancji lub obrażeń ciała, zdrowia lub życia. To samo dotyczy zamiarów i rażącego zaniedbania lub jeśli firma Wiha podjęła ryzyko związane z zaopatrzeniem. Firma Wiha ponosi odpowiedzialność cywilną za drobne zaniedbanie tylko wtedy, gdy naruszone zostaną istotne zobowiązania, wynikające z charakteru umowy i mające szczególne znaczenie dla celu umowy. W przypadku naruszenia takich zobowiązań, opóźnień i niemożności odpowiedzialność cywilna firmy Wiha ogranicza się do takich szkód, jakie przewiduje niniejsza umowa. Obowiązkowa odpowiedzialność cywilna z tytułu wad produktu pozostaje bez zmian.

10.2 O ile odpowiedzialność cywilna firmy Wiha jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników umysłowych, fizycznych, współpracowników, przedstawicieli i pełnomocników firmy Wiha.


11 Odpowiedzialność za produkt

11.1 Zamawiającemu nie wolno modyfikować produktów, w szczególności modyfikować ani usuwać istniejących ostrzeżeń o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego użytkowania produktów. W razie naruszenia tego zobowiązania firma Wiha jest zwolniona względem Zamawiającego w ramach relacji wewnętrznych z roszczeń stron trzecich z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt, o ile Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wadę.

11.2 Jeśli firma Wiha zostanie zmuszona do wycofania produktu lub podania ostrzeżenia z powodu wady produktu, Zamawiający dołoży wszelkich starań w zakresie działań, które firma Wiha uzna za niezbędne i celowe, i będzie wspierać firmę Wiha, w szczególności przy pozyskiwaniu wymaganych danych klientów. Zamawiający jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z wycofaniem produktu lub podaniem ostrzeżenia, chyba że nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu i szkody wynikające z odpowiedzialności cywilnej za produkt. Pozostałe roszczenia firmy Wiha pozostają bez zmian.

11.3 Zamawiający powinien niezwłocznie poinformować firmę Wiha na piśmie o wszelkich ryzykach wynikających z wykorzystania produktów i ich ewentualnych wad.


12 Zastrzeżenie dotyczące terminowego zaopatrzenia oraz siła wyższa

12.1 W przypadku nieotrzymania dostaw lub usług od naszych poddostawców lub podwykonawców z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności,
- pomimo odpowiedniego zabezpieczenia, tzn. zawarcia porozumienia umownego z podwykonawcą przed zawarciem umowy z Klientem,
- otrzymania niedostatecznej ilości lub jakości (niedostatecznego zaopatrzenia),
- nieotrzymania ich w przedziale czasowym umożliwiającym zrealizowanie postanowień umownych wobec Klienta (nieterminowego zaopatrzenia),
- lub wystąpienia zdarzeń spowodowanych siłą wyższą, tzn. zakłóceń działalności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, które nie mają charakteru tymczasowego i trwają przez co najmniej 14 dni kalendarzowych, powiadomimy o tym Klienta na piśmie bez zbędnej zwłoki.

12.2 W takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odroczenia dostawy lub wyświadczenia usługi o czas trwania zakłócenia lub do całkowitego lub częściowego wycofania się z niezrealizowanego zakresu umowy, o ile wywiązaliśmy się z wymienionego wcześniej obowiązku powiadomienia i nie podjęliśmy ryzyka związanego z zaopatrzeniem lub produkcją.
Z siłą wyższą równoznaczne są:
- pandemie,
- strajki,
- lokauty,
- interwencje administracyjne,
- niedobory w dostawie energii i surowców,
- transportowe wąskie gardła, za które nie ponosimy odpowiedzialności,
- zakłócenia działalności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, np. spowodowane przez ogień, wodę lub uszkodzenia maszyn,
- wszystkie inne przeszkody, które z obiektywnego punktu widzenia nie wynikają z naszej winy.

12.3 Jeżeli w sposób wiążący uzgodniono termin lub okres dostawy albo wyświadczenia usługi, a wskutek zdarzeń z ust. 1 uzgodniony termin lub okres dostawy albo wyświadczenia usługi ulegnie opóźnieniu o co najmniej cztery tygodnie, lub, jeżeli nie uzgodniono daty realizacji, wywiązanie się z umowy jest obiektywnie nieakceptowalne dla Klienta, wówczas Klientowi przysługuje prawo do wycofania się z niezrealizowanego jeszcze zakresu umowy. Dalsze prawa Klienta, w szczególności roszczenia o odszkodowanie, nie przysługują w tym przypadku.


13 Zastrzeżenie prawa własności

13.1 Dostarczone produkty pozostają własnością firmy Wiha do momentu pełnego opłacenia ceny dostawy oraz zaspokojenia wszelkich roszczeń przysługujących firmie Wiha w ramach relacji handlowych z Zamawiającym. Zamawiający jest zobowiązany do szanowania produktów z zastrzeżeniem zachowania własności przez cały czas trwania tego okresu.

13.2 Sprzedaż produktów objętych zastrzeżeniem własności jest dozwolona Zamawiającemu wyłącznie w ramach jego normalnej działalności gospodarczej. Ponadto Zamawiający nie jest uprawniony do zastawiania towaru objętego zastrzeżeniem własności, do przekazywania go w charakterze zabezpieczenia lub w innych celach naruszających prawa własności firmy Wiha. W razie zajęcia lub innej ingerencji stron trzecich Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia firmy Wiha o tym fakcie na piśmie i podania wszelkich niezbędnych informacji, poinformowania stron trzecich o prawach własności firmy Wiha i zaangażowania się w działania podejmowane przez firmę Wiha w celu ochrony produktów objętych zastrzeżeniem praw własności. Jeśli strona trzecia nie jest w stanie zwrócić firmie Wiha kosztów sądowych i pozasądowych z tytułu dochodzenia praw własności firmy Wiha, Zamawiający jest zobowiązany wobec firmy Wiha do zrekompensowania powstałej szkody, chyba że nie ponosi on odpowiedzialności za naruszenie zobowiązań.

13.3 Zamawiający niniejszym ceduje roszczenia z tytułu odsprzedaży produktów wraz ze wszystkimi prawami pobocznymi na firmę Wiha niezależnie od tego, czy produkty objęte zastrzeżeniem własności są odsprzedawane w stanie nieprzetworzonym, czy też przetworzonym. Firma Wiha zakłada tę cesję z góry. Jeśli cesja ta nie jest dozwolona, Zamawiający powinien wskazać osobę trzecią w charakterze dłużnika, która będzie dokonywać wszelkich płatności wyłącznie na rzecz firmy Wiha. Zamawiający aż do odwołania jest uprawniony do ściągania roszczeń scedowanych na firmę Wiha we własnym imieniu na rzecz firmy Wiha w trybie powierniczym. Pobrane z tego tytułu kwoty powinny być niezwłocznie przekazywane na konto firmy Wiha. Firma Wiha może cofnąć Zamawiającemu upoważnienie do pobierania opłat i odsprzedaży jej produktów z istotnych przyczyn, w szczególności jeśli Zamawiający nie będzie się wywiązywał właściwie z zobowiązań płatniczych wobec firmy Wiha, będzie zalegał z płatnościami, zaprzestanie ich dokonywania, bądź w razie wszczęcia postępowania upadłościowego lub podobnych procedur ściągania długów z majątku Zamawiającego lub jeśli uzasadniony wniosek osoby trzeciej o wszczęcie postępowania upadłościowego lub podobnych procedur ściągania długów z majątku Zamawiającego zostanie odrzucony z powodu braku masy upadłościowej. W przypadku ogólnej cesji dokonywanej przez Zamawiającego roszczenia przysługujące firmie Wiha nie będą uwzględniane.

13.4 Na żądanie firmy Wiha Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania dłużnika będącego osobą trzecią o odstąpieniu od umowy i przekazania firmie Wiha niezbędnych informacji i dokumentów.

13.5 W przypadku naruszenia warunków umowy, w szczególności opóźnienia płatności przez Zamawiającego, firma Wiha bez uszczerbku dla swoich pozostałych praw, posiada prawo do odstąpienia od umowy po upływie ustalonego przez firmę Wiha stosownego terminu. Zamawiający musi udzielić firmie Wiha lub jej pełnomocnikowi niezwłocznego dostępu do produktów objętych zastrzeżeniem własności i wydać mu te produkty. Po terminowym wydaniu stosownej zapowiedzi firma Wiha może wykorzystać w inny sposób produkty podlegające zastrzeżeniu własności celem zaspokojenia roszczeń Zamawiającego.

13.6 Przetwarzanie lub modyfikacja przez Zamawiającego produktów objętych zastrzeżeniem własności jest realizowane w każdym wypadku na rzecz firmy Wiha. Prawo Zamawiającego do ubiegania się o produkty objęte zastrzeżeniem własności rozciąga się na przedmiot przetworzony lub zmodyfikowany. Jeśli produkty są przetwarzane lub modyfikowane przy użyciu innych produktów niebędących własnością firmy Wiha, firma Wiha staje się współwłaścicielem nowego produktu z uwzględnieniem stosunku wartości dostarczonych produktów do wartości innych przetwarzanych produktów w momencie ich przetwarzania lub modyfikacji. To samo dotyczy sytuacji, w których produkty są łączone lub mieszane z innymi produktami niebędącymi własnością firmy Wiha w sposób skutkujący utratą przez firmę Wiha prawa pełnej własności. Zamawiający przechowuje nowe produkty celem przekazania ich firmie Wiha. Ponadto produkty przetworzone, zmodyfikowane, łączone lub mieszane objęte są tymi samymi przepisami, które obowiązują w odniesieniu do produktów objętych zastrzeżeniem własności.

13.7 Firma Wiha jest zobowiązana na żądanie Zamawiającego do uruchomienia przysługującego jej zabezpieczenia, jeśli jego możliwa do zrealizowania wartość z uwzględnieniem standardowych prowizji bankowych przekracza wartość roszczeń firmy Wiha wynikających z jej stosunków handlowych z Zamawiającym o ponad 10%. Podczas ustalania jego wysokości należy oprzeć się na wysokości zafakturowanej ceny produktów objętych zastrzeżeniem własności oraz nominalnej wartości roszczeń. Decyzja o wyborze przedmiotów przeznaczonych do wydania leży w gestii firmy Wiha.

13.8 W przypadku dostaw na obszary o innych systemach prawnych, gdzie zastrzeżenie tytułu własności nie ma takiego skutku zabezpieczającego, jak w Republice Federalnej Niemiec, Zamawiający przyznaje firmie Wiha odpowiednie prawo do zabezpieczenia. Jeśli zajdzie konieczność podjęcia dalszych działań, Zamawiający uczyni wszystko, co możliwe, aby niezwłocznie udzielić firmie Wiha takiego zabezpieczenia. Zamawiający uczestniczy we wszystkich niezbędnych działaniach, które sprzyjają skuteczności i wykonalności tego rodzaju praw do zabezpieczenia.


14 Ochrona danych

14.1 Wiha przetwarza dane osobowe tylko w odniesieniu do odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”).

14.2 Celem realizacji warunków umowy zawartej z klientem wymagane jest przetwarzanie danych osobowych. Firma Wiha [lub jej spółki-córki] przetwarza w tym zakresie dane kontaktowe klienta oraz informacje dotyczące zamówienia i płatności. Podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta między stronami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Ze względu na zobowiązania handlowe i podatkowe dane klienta dotyczące umowy są przechowywane przez okres do 10 lat. Ewentualne dodatkowe przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w ramach podstawy prawnej, innych umów zawieranych między klientem a firmą Wiha [lub spółkami-córkami] lub zgody udzielonej przez klienta.

14.3 Niezależnie od powyższych postanowień przedsiębiorstwa należące do Grupy Wiha przekazują dane osobowe klienta w ramach wspólnych usług zależnych do spółki Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach ze względu na uzasadniony interes centralnych usług informatycznych Grupy Wiha (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

14.4 Szczegółowe informacje na temat zakresu przetwarzania danych osobowych Kupującego wynikają z ogólnej informacji o ochronie danych (art. 12–14 RODO) dostępnej na naszej stronie internetowej.


15 Postanowienia końcowe

15.1 Przeniesienie praw i obowiązków Zamawiającego na osoby trzecie jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą firmy Wiha.

15.2 Roszczenia podnoszone przez Zamawiającego uprawniają go do uzyskania rekompensaty tylko wtedy, gdy są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub mają charakter bezsporny. Zamawiający może dochodzić prawa do zatrzymania cudzej rzeczy tylko wtedy, gdy jego roszczenie z tego tytułu opiera się na jednym i tym samym stosunku umownym.

15.3 Relacje prawne między Zamawiającym i firmą Wiha są regulowane przez prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

15.4 Właściwością miejscową sądu rozstrzygającego wszelkie spory wynikające ze stosunków handlowych między firmą Wiha a Zamawiającym jest siedziba firmy Wiha. Firma Wiha posiada również prawo do wnoszenia powództwa na terenie kraju, w którym znajduje się siedziba klienta, a także każdej innej dozwolonej miejscowej właściwości sądu. Nie stosuje się klauzul arbitrażowych.

15.5 Miejscem realizacji wszelkich usług świadczonych przez Zamawiającego i firmę Wiha jest siedziba firmy Wiha, o ile nie uzgodniono inaczej.

15.6 Oryginalnym językiem umowy jest język niemiecki.


Stan na 1.05.2022 r.