Ogólne Warunki Sprzedaży

Stan na 01.01.2023 r.

1. Obszar zastosowania
1.1.Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie dla firm prowadzących działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową oraz dla osób prawnych podlegających prawu publicznemu. Obowiązują one przy wszystkich transakcjach handlowych pomiędzy firmą Wiha Werkzeuge GmbH (zwaną dalej „Wiha”) a Zamawiającym, nawet jeśli w kolejnych umowach nie ma do nich odniesienia. Obowiązują odpowiednio do pracy i usług. W miejscu dostawy produktów wymagane jest przeprowadzenie kontroli i zatwierdzenia wykonanych robót oraz dokonanie odbioru usług.
1.2. Dodatkowe warunki Zamawiającego lub warunki, które są sprzeczne lub odbiegają od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie stanowią części umowy, chyba że firma Wiha wyrazi na nie zgodę na piśmie. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują zatem również w przypadku, gdy Wiha realizuje dostawę do Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń, wiedząc o sprzecznych, dodatkowych lub odmiennych warunkach.
1.3. Wszelkie umowy sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, różniące się od nich lub uzupełniające je, które zostały zawarte między Wiha a Zamawiającym w celu realizacji umowy, muszą zostać spisane. Dotyczy to również uchylenia samego wymogu formy pisemnej.
1.4. Nie narusza to praw, które przysługują Wiha na mocy przepisów ustawowych lub innych umów uzupełniających Ogólne Warunki Sprzedaży.

2. Zawarcie umowy
2.1. Wszelkie oferty Wiha są niezobowiązujące i niewiążące.
2.2. Wszystkie wymiary podano w milimetrach, a wagę w gramach.
2.3. Wiha zastrzega sobie wszelkie prawa własności, prawa intelektualne i inne prawa majątkowe do wszystkich dokumentów, w szczególności do dokumentacji ofertowej. Dokumentacja ofertowa nie może być udostępniana stronom trzecim. Na żądanie firmy Wiha Zamawiający niezwłocznie zwróci całą dokumentację ofertową, jeśli nie jest już ona potrzebna w normalnym toku działalności. Takie samo postanowienie dotyczy w szczególności wszystkich innych dokumentów, projektów, wzorów, próbek i modeli.
2.4. Zamówienie nie jest wiążące, dopóki Wiha nie potwierdzi jego przyjęcia za pomocą pisemnego potwierdzenia w ciągu dwóch tygodni od jego złożenia lub dopóki Wiha nie zrealizuje zamówienia, w szczególności jeśli taka realizacja ma polegać na wysyłce produktów. Potwierdzenie zamówienia wydane za pomocą automatów, które nie zawiera podpisu ani nazwiska, uważa się za potwierdzenie pisemne. Jeżeli potwierdzenie zamówienia zawiera oczywiste błędy, błędy ortograficzne lub rachunkowe, nie jest ono wiążące dla Wiha.
2.5. Brak odpowiedzi ze strony Wiha na oferty, zamówienia, wnioski lub inne oświadczenia Zamawiającego uważa się za zgodę tylko wtedy, gdy zostało to wcześniej uzgodnione na piśmie.
2.6. Jeżeli sytuacja finansowa Zamawiającego ulegnie znacznemu pogorszeniu lub jeśli uzasadniony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub podobnych działań dotyczących majątku Zamawiającego zostanie odrzucony z powodu braku wystarczającego majątku, Wiha ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części.

3. Zakres dostawy
3.1. O zakresie dostawy decyduje pisemne potwierdzenie zamówienia firmy Wiha. Wszelkie zmiany w zakresie dostawy dokonywane przez Zamawiającego wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia Wiha. Wiha zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcji i formy produktów, o ile zmiany te stanowią odchylenia zwyczajowo przyjęte w branży lub jeśli odchylenia te mieszczą się w granicach tolerancji DIN lub też jeśli zmiany te nie są znaczące i można oczekiwać, że Zamawiający je zaakceptuje. Takie samo postanowienie dotyczy również wyboru materiału, specyfikacji i typu konstrukcji.
3.2. Dopuszcza się dostawę w częściach.
3.3. Z przyczyn związanych z produkcją, Wiha zastrzega sobie prawo do nadwyżek lub braków w dostawach w wysokości do 3%. W przypadku produktów wykonanych na zamówienie, Wiha zastrzega sobie prawo do nadwyżek lub braków w dostawach do 10%. W takim przypadku prawo do wnoszenia roszczeń z tytułu wad jest wykluczone. Koszt dostawy pozostaje niezmieniony.
3.4. W przypadku zamówień nieodpowiadających formatom jednostek opakowaniowych Wiha, Wiha zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień przy użyciu jednostki opakowaniowej Wiha (lub jej wielokrotności), która została podana w katalogu Wiha, lub do odrzucenia zamówienia z powodu niezgodności ze specyfikacją jednostek opakowaniowych.

4. Czas dostawy
4.1. Termin dostawy rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy, ale nie wcześniej niż po dostarczeniu przez Zamawiającego wymaganych dokumentów, licencji i zezwoleń, oraz nie wcześniej niż po wyjaśnieniu wszelkich kwestii technicznych i otrzymaniu uzgodnionej płatności częściowej lub pełnej płatności w przypadku transakcji międzynarodowej. Termin dostawy zostanie odpowiednio przesunięty, jeżeli Zamawiający nie dostarczy w terminie wymaganych dokumentów i licencji, zezwolenia nie zostaną wydane w odpowiednim czasie, nie wszystkie kwestie techniczne zostaną w pełni wyjaśnione w terminie, lub jeśli uzgodniona płatność częściowa lub, w przypadku transakcji międzynarodowej, pełna płatność nie wpłynie w całości na rachunek Wiha. Dotrzymanie terminu dostawy uzależnione jest od terminowego i prawidłowego wypełnienia przez Zamawiającego pozostałych zobowiązań.
4.2. Termin dostawy jest dotrzymany, jeśli przed jego upływem produkty opuszczą fabrykę lub jeśli firma Wiha wyśle zawiadomienie o gotowości do odbioru lub wysyłki produktów. Dotrzymanie terminu dostawy jest uzależnione od prawidłowej, w szczególności terminowej dostawy własnych zasobów i surowców przez Wiha, chyba że firma Wiha sama ponosi odpowiedzialność za nieprawidłową dostawę własnych zasobów i surowców. Wiha ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nieprawidłowej dostawy własnych zasobów i surowców. Wiha niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy i zwróci wszelkie przedpłaty dokonane przez Zamawiającego.
4.3. W przypadku opóźnienia w dostawie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeśli Wiha nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w rozsądnym terminie dodatkowym, który Zamawiający wyznaczył firmie Wiha w momencie rozpoczęcia opóźnienia.

5. Dostawy za granicę
5.1. W przypadku dostaw transgranicznych, Zamawiający musi złożyć we właściwych urzędach wszelkie niezbędne oświadczenia wymagane przy eksporcie z Niemiec i imporcie do kraju przeznaczenia. Musi on również zadbać o uzyskanie dokumentów wymaganych do odprawy celnej oraz spełnić wymagania dotyczące wszelkich kontroli eksportu lub innych ograniczeń zbywalności.
5.2.Warunkiem realizacji dostaw jest brak przeszkód wynikających z przepisów krajowych lub międzynarodowych, w szczególności przepisów dotyczących kontroli eksportu, embarga itp.
5.3. Terminy dostaw zostają zawieszone w przypadku opóźnień wynikających z kontroli eksportu.

6. Anulowanie zamówień, zwrot towaru
6.1.W przypadku ważnej umowy z Wiha o anulowaniu zamówienia, odbierzemy dostarczony przez nas towar z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Za tę procedurę pobierana będzie opłata w wysokości 25% wartości towaru. Towar zostanie odebrany tylko z odpowiednim dowodem dostawy, aktualnym i oryginalnym opakowaniem oraz w stanie umożliwiającym dalszą sprzedaż.
6.2. Ze zwrotów wyłączone są wszystkie artykuły lub produkty związane z momentem obrotowym, promocyjne, VDE oraz niestandardowe. Dotyczy to również wszystkich artykułów, których sprzedaż nastąpiła ponad dwa lata temu.

7. Ceny i płatności
7.1 Ceny podane są w euro. Obejmują one dostawę Od zakładu (...określone miejsce), chyba że uzgodniono inaczej, i nie zawierają żadnych kosztów wysyłki lub pakowania, opłat manipulacyjnych, ubezpieczenia, podatków ustawowych, ceł ani innych opłat. Wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty opakowania i wysyłki produktów, zostaną zafakturowane osobno. Ustawowy podatek od sprzedaży zostanie wyodrębniony oddzielnie według ustawowej stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Przy dostawach międzynarodowych, ceny zawierają koszty opakowania; postanowienia zawarte w zdaniu 1 i zdaniu 2 pozostają nienaruszone.
7.2 Koszty wysyłki i opłaty manipulacyjne przy małych zamówieniach do wartości towaru do 300 euro wynoszą 8 euro netto, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. W przypadku dostaw na wyspy niemieckie, firma Wiha pobiera dodatkową opłatę w wysokości 3 euro netto za każdą przesyłkę.
7.3 Minimalne zamówienie wynosi 300 euro netto. W przypadku małych zamówień poniżej wartości zamówienia 300,00 EUR, pobierana jest minimalna dopłata do zamówienia w wysokości 40,00 EUR (netto, bez VAT), chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.
7.4 Podanie ceny katalogowej na formularzu zamówienia, obowiązującej w dniu złożenia zamówienia lub otrzymanie potwierdzenia zamówienia nie oznacza uzgodnienia ceny stałej. W przypadku wzrostu cen o więcej niż 5%, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Na żądanie firmy Wiha, Zamawiający niezwłocznie oświadczy, czy skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy.
7.5 W przypadku braku innych uzgodnień, koszt dostawy netto należy uregulować w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym firma Wiha będzie dysponowała wpłaconą z tytułu dostawy należnością. W przypadku zwłoki w płatności, Zamawiający musi zapłacić odsetki za zwłokę w wysokości 9 punktów procentowych naliczonych do obowiązującej podstawowej rocznej stopy procentowej. Dalsze roszczenia firmy Wiha pozostają nienaruszone.
7.6 Niezależnie od postanowień Ustępu3, w przypadku przedsiębiorstw spoza terytorium Niemiec, płatność dokonywana jest przed dostawą, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.

8. Przeniesienie ryzyka
8.1 Ryzyko przypadkowego pogorszenia stanu lub uszkodzenia produktów przechodzi na Zamawiającego z chwilą przekazania produktów stronie realizującej transport lub w momencie wyjścia produktów z magazynu Wiha w celu ich wysyłki. W przypadku odbioru produktów przez Zamawiającego, ryzyko przechodzi na Zamawiającego w momencie powiadomienia go o gotowości do odbioru. Zdanie 1 i zdanie 2 mają również zastosowanie, jeśli dostawa jest realizowana w częściach lub jeśli firma Wiha przejęła dodatkowe usługi, takie jak koszty transportu, montaż lub instalację produktów u Zamawiającego.
8.2 Jeśli Zamawiający zwleka z odbiorem dostawy, Wiha może zażądać odszkodowania za poniesione szkody, łącznie z ewentualnymi dodatkowymi wydatkami. Wiha jest w szczególności uprawniona do przechowywania produktów na koszt Zamawiającego przez okres takiego opóźnienia w odbiorze. Koszty przechowywania produktów naliczane są ryczałtowo w wysokości 0,5% wartości faktury netto za każdy rozpoczęty tydzień kalendarzowy. Dalsze roszczenia firmy Wiha pozostają nienaruszone. Zamawiający może udowodnić, że firma Wiha nie poniosła żadnych kosztów lub poniosła ich mniej. Takie samo postanowienie obowiązuje w sytuacji, gdy Zamawiający naruszy inne zobowiązania do współpracy, chyba że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenie. Ryzyko przypadkowego pogorszenia stanu lub uszkodzenia towarów przechodzi na Zamawiającego najpóźniej w momencie rozpoczęcia opóźnienia. Jeśli wyznaczony przez Wiha rozsądny termin nie zostanie dotrzymany, firma Wiha będzie mieć prawo do innego wykorzystania produktów i dostarczenia ich Zamawiającemu w odpowiednio przedłużonym terminie.
8.3 Jeśli wysyłka opóźni się z powodu wystąpienia okoliczności, za które firma Wiha nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na Zamawiającego w momencie powiadomienia o gotowości do wysyłki.
8.4 Zamawiający musi przyjąć dostarczone produkty również wtedy, gdy zawierają one nieznaczne wady, bez uszczerbku dla swojego prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wad.

9. Roszczenia z tytułu wad
9.1 Uprawienia Zamawiającego z tytułu wad produktu wymagają, aby Zamawiający sprawdził dostarczone produkty przy odbiorze, a w uzasadnionych przypadkach również przetestował ich działanie. Oczywiste wady należy niezwłocznie zgłosić firmie Wiha na piśmie, nie później niż dwa tygodnie po otrzymaniu produktów. Wiha musi zostać pisemnie powiadomiona o ukrytych wadach natychmiast po ich wykryciu. Zamawiający musi pisemnie opisać wady w swoim powiadomieniu do firmy Wiha. Roszczenia Zamawiającego z tytułu wad wymagają również, aby specyfikacje, instrukcje, wytyczne i warunki zawarte w instrukcjach technicznych, instrukcjach montażu, obsługi i użytkowania oraz innych dokumentach dotyczących produktów były przestrzegane podczas planowania, konstrukcji, montażu, podłączania, instalacji, obsługi i konserwacji produktów. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do prawidłowego przeprowadzania konserwacji, przedstawiania dowodów konserwacji oraz stosowania zalecanych komponentów.
9.2 W przypadku wad produktów, Wiha ma prawo według własnego uznania wybrać między naprawą wady lub a dostarczeniem produktu wolnego od wad w celu zapewnienia dodatkowego wypełnienia świadczeń. W przypadku dodatkowego wypełnienia świadczeń, Wiha jest zobowiązana do pokrycia wszelkich niezbędnych w tym zakresie kosztów, w szczególności kosztów transportu, obsługi, robocizny i materiałów, o ile nie są one powiększone z powodu przesłania produktów w inne miejsce niż adres dostawy. Koszty osobowe i materiałowe, których z tego tytułu domaga się Zamawiający, muszą zostać rozliczone na podstawie cennika. Wymienione części stają się własnością firmy Wiha i należy je zwrócić do firmy Wiha.
9.3 Jeżeli firma Wiha nie jest gotowa lub nie jest w stanie zapewnić dodatkowego świadczenia, Zamawiający może według własnego uznania odstąpić od umowy lub obniżyć cenę dostawy, bez uszczerbku dla jego prawa do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych lub zwrotu kosztów. To samo dotyczy sytuacji, gdy dodatkowe świadczenie nie powiedzie się, jest nieracjonalne dla Zamawiającego lub opóźnia się poza rozsądny termin z przyczyn, za które odpowiada Wiha.
9.4 Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy jest wykluczone, jeśli nie może zwrócić otrzymanej usługi i nie wynika to z faktu, że zwrot jest niemożliwy ze względu na charakter usługi, lub Wiha ponosi odpowiedzialność za takie okoliczności lub wada nie była widoczna do momentu przetworzenia lub zmiany. Prawo do odstąpienia od umowy jest wykluczone również wtedy, gdy firma Wiha nie ponosi odpowiedzialności za wadę, a Zamawiający zamiast zwrotu musi zapłacić odszkodowanie za utraconą wartość.
9.5 W przypadku wad spowodowanych zużyciem, w szczególności w przypadku części zużywających się, nieprawidłowej obsługi, instalacji, użytkowania lub przechowywania, lub jeśli Zamawiający lub strona trzecia dokona nieprawidłowych modyfikacji lub napraw produktów, nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wad. To samo dotyczy wad, które powstały z winy Zamawiającego lub z innego powodu technicznego innego niż wada pierwotna.
9.6 Roszczenia o zwrot kosztów po stronie Zamawiającego w miejsce odszkodowania za szkody w zamian za usługi są wyłączone, jeżeli rozważna strona trzecia nie poniosłaby takich samych kosztów.
9.7 Wiha nie udziela żadnych gwarancji, w szczególności gwarancji w zakresie jakości lub dożywotnich gwarancji, chyba że w indywidualnych przypadkach uzgodniono inaczej na piśmie.
9.8 Termin przedawnienia roszczeń Zamawiającego z tytułu wad wynosi jeden rok. Jeżeli wadliwe produkty zostały użyte w konstrukcji zgodnie z ich normalnym przeznaczeniem i spowodowały wadę tej konstrukcji lub jeśli konstrukcja jest wadliwa z powodu użycia wadliwego produktu, termin przedawnienia wynosi pięć lat. Dla roszczeń związanych z niedopuszczalnym użyciem, które wynika z wady produktów, obowiązuje krótszy, jednoroczny okres przedawnienia. Okres przedawnienia rozpoczyna się wraz z dostawą produktów. Krótszy okres przedawnienia nie dotyczy nieograniczonej odpowiedzialności Wiha za szkody wynikające z naruszenia gwarancji lub uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, z winy umyślnej i rażącego niedbalstwa oraz za wady produktu lub jeśli Wiha przejęła ryzyko związane z zaopatrzeniem. Ustosunkowanie się firmy Wiha do roszczeń z tytułu wad zgłoszonych przez Zamawiającego nie jest równoznaczne z rozpoczęciem negocjacji dotyczących roszczeń lub okoliczności ich powstania, jeśli firma Wiha całkowicie odrzuci roszczenia z tytułu wad.

10. Odpowiedzialność Wiha
10.1 Wiha ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane naruszeniem gwarancji lub powstałe w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub zdrowia. To samo dotyczy szkód spowodowanych umyślnie lub rażącym niedbalstwem lub gdy Wiha przejęła ryzyko związane z zaopatrzeniem. Wiha ponosi odpowiedzialność za niewielkie zaniedbania tylko wtedy, jeżeli naruszyła istotne zobowiązania związane z charakterem umowy, które są niezbędne do osiągnięcia celu umowy. W przypadku opóźnienia, naruszenia takich obowiązków i niemożności spełnienia świadczenia, odpowiedzialność jest ograniczona do szkód, których można zwyczajowo oczekiwać w ramach takiej umowy. Obowiązkowa, ustawowa odpowiedzialność za wady produktu pozostaje nienaruszona.
10.2 Jeśli odpowiedzialność Wiha jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również odpowiedzialności osobistej pracowników, współpracowników, personelu, przedstawicieli i pełnomocników firmy Wiha.

11. Odpowiedzialność cywilna z tytułu wad produktu
11.1 Zamawiający nie będzie dokonywać zmian w produktach, w szczególności nie może on modyfikować ani usuwać ostrzeżeń o niebezpieczeństwach w przypadku niewłaściwego użytkowania produktów. W przypadku naruszenia tego obowiązku przez Zamawiającego, Zamawiający zwolni Wiha wewnętrznie z roszczeń osób trzecich z tytułu odpowiedzialności za produkt, chyba że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błąd, który spowodował powstanie roszczenia z tytułu odpowiedzialności.
11.2 JeślizpowoduwadyproduktówfirmaWihabędziezmuszonadowycofaniaproduktu lub wydania ostrzeżenia dotyczącego produktu, Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby podjąć środki, które firma Wiha uzna za konieczne i celowe. Zamawiający będzie wspierał firmę Wiha w tym procesie, w szczególności przy przekazywaniu niezbędnych danych klienta. Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów wycofania produktu lub wydania ostrzeżenia, o ile nie ponosi odpowiedzialności za wadę produktu i poniesioną szkodę zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt. Dalsze roszczenia firmy Wiha pozostają nienaruszone.
11.3 Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wiha na piśmie o wszelkich znanych mu zagrożeniach związanych z użytkowaniem produktów oraz o ewentualnych wadach produktu.

12. Siła wyższa
12.1 Jeżelizprzyczyn,zaktórenieponosimyodpowiedzialności,nieotrzymujemydostaw lub usług od naszych poddostawców lub od podwykonawców pomimo prawidłowego uzgodnienia kontraktowego z podwykonawcą przed zawarciem umowy z klientem, dzięki której roszczenie klienta może być spełnione zgodnie z umową pod względem ilościowym, jakościowym i terminowym, lub nie otrzymamy ich prawidłowo lub na czas, lub jeśli wystąpią zdarzenia siły wyższej, tj. przeszkody w realizacji bez naszej winy o czasie trwania dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, które nie są jedynie tymczasowe, poinformujemy naszego klienta na piśmie w odpowiednim czasie.
12.2 W takim przypadku mamy prawo odroczyć dostawę lub usługę o czas trwania przeszkody lub wycofać z umowy w całości lub w części ze względu na niezrealizowaną część, pod warunkiem, że spełniliśmy nasz ww. obowiązek informowania i nie przejmowania ryzyka zakupowego lub ryzyka produkcyjnego. Siłę wyższą uważa się za równoznaczną z:
- pandemią
- strajkiem
- blokadą
- oficjalną interwencją
- niedoborem energii i surowców
- wąskim gardłem transportowym nie z naszej winy
- utrudnieniami w działaniu bez naszej winy, m.in. z powodu ognia, powodzi i uszkodzenia maszyny
- wszelkimi innymi przeszkodami, które, patrząc obiektywnie, nie są naszą winą spowodowane.
12.3 Jeżeli termin realizacji dostawy lub wykonania usługi lub okres realizacji dostawy lub wykonania usługi został uzgodniony jako wiążący i jeżeli uzgodniony termin realizacji dostawy lub wykonania usługi lub uzgodniony okres realizacji dostawy lub wykonania usługi zostanie przekroczony o ponad cztery tygodnie z powodu zdarzeń zgodnie z ust. 1 powyżej lub jeżeli w przypadku niewiążącego terminu wykonania usługi dotrzymanie umowy przez klienta jest obiektywnie nieuzasadnione, klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu niewykonanej jeszcze części. Dalsze prawa klienta, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, w tym przypadku nie istnieją.

13. Zastrzeżenie prawa własności
13.1 Dostarczone produkty pozostają własnością Wiha do momentu całkowitej zapłaty ceny dostawy i uregulowania wszelkich należności przysługujących Wiha od Zamawiającego z tytułu stosunków handlowych. Zamawiający zobowiązany jest do ostrożnego obchodzenia się z produktami będącymi przedmiotem zastrzeżenia własności przez cały okres trwania zastrzeżenia własności.
13.2 Zamawiający może sprzedawać produkty objęte zastrzeżeniem własności tylko w ramach zwykłej działalności. Ponadto Zamawiający nie jest uprawniony do zastawiania produktów zastrzeżonych, przewłaszczania ich na zabezpieczenie lub oddawania ich do dyspozycji stron trzecich w inny sposób, który zagraża prawu własności Wiha do tych produktów. W przypadku zajęcia lub innych interwencji stron trzecich, Zamawiający musi niezwłocznie poinformować pisemnie firmę Wiha o zaistniałych okolicznościach i udzielić wszelkich niezbędnych informacji, poinformować stronę trzecią o prawach własności firmy Wiha i współpracować w zakresie działań Wiha mających na celu ochronę produktów objętych zastrzeżeniem własności. Jeżeli strona trzecia nie jest w stanie zwrócić firmie Wiha kosztów sądowych i pozasądowych związanych z egzekwowaniem praw własności Wiha, Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu firmie Wiha powstałej straty finansowej, chyba że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie obowiązku.
13.3 ZamawiającyprzenosinafirmęWihawierzytelnościztytułuodsprzedażyproduktów wraz ze wszystkimi prawami dodatkowymi ze skutkiem natychmiastowym i niezależnie od tego, czy produkty objęte zastrzeżeniem własności są odsprzedawane bez lub po przetworzeniu. Wiha przyjmuje taką cesję wierzytelności ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli cesja nie jest dozwolona, Zamawiający poleci dłużnikowi będącemu osobą trzecią dokonywanie płatności tylko na rzecz firmy Wiha. Zamawiający jest nieodwołalnie upoważniony do ściągania, w imieniu własnym za zasadzie powiernictwa, wierzytelności scedowanych na rzez Wiha. Pobrane kwoty należy niezwłocznie przekazać firmie Wiha. Wiha może z uzasadnionych przyczyn cofnąć upoważnienie Zamawiającego do ściągania należności, jak również prawo Zamawiającego do odsprzedaży z ważnego powodu, w szczególności jeśli Zamawiający nie wywiązuje się z zobowiązań płatniczych wobec firmy Wiha, zalega z płatnością lub zaprzestaje płatności. Dzieje się tak również wtedy, gdy Zamawiający złoży wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania w odniesieniu do majątku Zamawiającego lub uzasadniony wniosek strony trzeciej o wszczęcie postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania w odniesieniu do majątku Zamawiającego w celu zaspokojenia wierzytelności zostanie odrzucony z powodu braku wystarczającego majątku. W przypadku wszczęcia przez Zamawiającego cesji na rzecz wierzycieli, należy wyraźnie wyłączyć z tej cesji wierzytelności odstąpione firmie Wiha.
13.4 Na żądanie Wiha Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania dłużnika będącego osobą trzecią o cesji na rzecz Wiha oraz do dostarczenia Wiha informacji i dokumentów wymaganych do ściągnięcia należności.
13.5 W przypadku naruszenia umowy, w szczególności w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności, Wiha ma prawo, bez uszczerbku dla innych swoich praw, do odstąpienia od umowy po upływie rozsądnego, dodatkowego terminu płatności wyznaczonego przez Wiha. Zamawiający ma obowiązek umożliwić firmie Wiha lub jej przedstawicielom natychmiastowy dostęp do produktów objętych zastrzeżeniem własności i ich wydanie. Po odpowiednim powiadomieniu przesłanym w odpowiednim terminie, Wiha może wykorzystywać zastrzeżone produkty w inny sposób, aby zaspokoić swoje należności wobec Zamawiającego.
13.6 Przetwarzanie lub modyfikacja produktów objętych zastrzeżeniem własności odbywa się zawsze w imieniu Wiha. Oczekiwane prawo Zamawiającego do produktów objętych zastrzeżeniem własności obowiązuje nadal w odniesieniu do produktu przetworzonego lub zmodyfikowanego. Jeśli produkty są przetwarzane lub modyfikowane wraz z artykułami, które nie należą do Wiha, Wiha nabywa współwłasność do nowych artykułów proporcjonalnie do wartości swoich dostarczonych produktów w stosunku do innych przetworzonych artykułów w momencie przetwarzania lub modyfikacji. To samo dotyczy sytuacji, gdy produkty zostaną połączone lub wymieszane z innymi, nienależącymi do Wiha artykułami, w wyniku czego Wiha utraci swoją pełną własność. Zamawiający, w imieniu Wiha, przechowuje nowe artykuły w bezpiecznym miejscu. We wszystkich innych przypadkach do artykułu wyprodukowanego w wyniku przetworzenia, modyfikacji, łączenia lub zmieszania stosuje się te same przepisy, co do produktów objętych zastrzeżeniem własności.
13.7 Wiha zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, zwolnić przysługujące jej zabezpieczenia w zakresie, gdy realna wartość zabezpieczeń przewyższa należności Wiha z tytułu stosunku handlowego z Zamawiającym o ponad 10% po uwzględnieniu zwyczajowo przyjętej w bankowości redukcji wyceny. Wycena oparta jest na wartości fakturowej produktów objętych zastrzeżeniem własności oraz wartości nominalnej dla należności. Za wybór artykułów do wydania odpowiada firma Wiha.
13.8 W przypadku dostaw do innych systemów prawnych, w których postanowienie o zastrzeżeniu własności nie ma takiego samego skutku zastrzeżenia własności jak w Republice Federalnej Niemiec, Zamawiający niniejszym przyznaje firmie Wiha odpowiednie prawo zastawu. Jeśli konieczne będą dalsze działania w tym zakresie, Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie przyznać takie prawo zastawu. Zamawiający jest zobowiązany do współpracy we wszystkich działaniach, które są konieczne i wymagane dla zapewnienia skuteczności i wykonalności takich zastawów.

14. Ochrona danych osobowych
14.1 Wiha przetwarza dane osobowe wyłącznie w ramach obowiązujących ustawowo przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).
14.2 Przetwarzanie danych osobowych klientów jest niezbędne do realizacji umów zawartych z klientami. W tym celu Wiha [lub jej spółka zależna] przetwarza dane kontaktowe klienta, informacje o zamówieniu i płatności. Podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta pomiędzy stronami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Ze względu na ustawowe okresy przechowywania danych wynikające z prawa handlowego i podatkowego, dane klienta związane z umową będą przechowywane przez okres do 10 lat. Każde inne przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w ramach podstawy prawnej, innych umów zawartych między klientem a Wiha [lub jej spółką zależną] lub za zgodą udzieloną przez klienta.
14.3 NiezależnieodpowyższychprzepisówspółkiGrupyWihaprzekazujądaneosobowe klientów do Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstrasse 3-7, 78136 Schonach, Niemcy, ze względu na uzasadniony interes, jakim jest centralne zarządzanie usługami IT grupy Wiha w ramach usług wspólnych realizowanych w całej grupie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
14.4 Informacje szczegółowe dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych nabywcy znajdują się w ogólnych informacjach o ochronie danych osobowych (art. 12-14 RODO) na naszej stronie internetowej.

15. Postanowienia końcowe
15.1 Przeniesienie praw i obowiązków Zamawiającego na strony trzecie jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą firmy Wiha.
15.2 Roszczenia wzajemne zgłoszone przez Zamawiającego uprawniają do potrąceń tylko wtedy, gdy są prawomocne lub bezsporne. Zamawiający może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.
15.3 W stosunkach prawnych między Zamawiającym a firmą Wiha obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
15.4 Wyłącznymmiejscemjurysdykcjidlawszelkichsporówwynikającychzestosunków handlowych pomiędzy firmą Wiha a Zamawiającym jest region, w którym znajduje się siedziba firmy Wiha. Wiha jest również uprawniona do wniesienia powództwa w regionie, w którym znajduje się siedziba Zamawiającego lub w każdym innym dopuszczalnym miejscu jurysdykcji. Wyklucza się klauzule arbitrażowe.
15.5 Miejscem realizacji wszelkich usług świadczonych przez Zamawiającego i Wiha jest siedziba Wiha, chyba że uzgodniono inaczej.
15.6 Językiem umowy jest język niemiecki.


Stan na 1.05.2022 r.