Regulamin sklepu internetowego


§ 1 Definicje
Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży w sklepie internetowym
Wiha (dalej zwanym „OWS Wiha“) jest mowa o:

1. Sklepie internetowym Wiha - należy przez to rozumieć serwis internetowy znajdujący się pod adresem: http://www.wiha.com/, stanowiącym własność Wiha Werkzeuge GmbH z siedzibą w Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Niemcy.

2. Sprzedawcy - należy przez to rozumieć spółkę Wiha Werkzeuge GmbH z siedzibą w Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Niemcy.

3. Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wyposażoną w zdolność prawną, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do oferty produktów Sklepu internetowego Wiha,

4. Czas realizacji zamówienia – należy przez to rozumieć liczbę dni roboczych w jakich Sprzedawca skompletuje i wyśle zamówienie na adres wskazany przez Kupującego;


§ 2 Postanowienia ogólne

1. OWS Wiha określają zasady zawierania, za pośrednictwem Sklepu internetowego Wiha i realizacji umów sprzedaży znajdujących się w ofercie Sprzedającego produktów, których producentem jest Wiha Werkzeuge GmbH z siedzibą w Obertalstraße 3, Niemcy.

2. Zawarte w ofercie Sklepu internetowego Wiha informacje o produktach nie są wiążące i mogą być modyfikowane bez konieczności szczególnych powiadomień.

3. Wszelkie treści zawarte na stronach Sklepu internetowego Wiha, w szczególności ilustracje, zdjęcia, rysunki i opisy produktów stanowią własność Wiha Werkzeuge GmbH z siedzibą w Obertalstraße. Jakiekolwiek wykorzystanie ww. treści jest niedozwolone bez uprzedniej zgody Sprzedawcy udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Korzystanie ze Sklepu internetowego Wiha odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w OWS Wiha.

5. Rejestracja w Sklepie internetowym Wiha jest jednoznaczna z akceptacją przez Kupującego niniejszych OWS Wiha.

6. Wszelkie problemy z wyświetlaniem lub błędy w działaniu strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info.pl@wiha.com


§ 3 Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego Wiha jest uprzednia rejestracja Kupującego zgodnie z ust. 2 – 8 poniżej.

2. W celem rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Wypełnienie formularza stanowi jednocześnie oświadczenie osoby zgłaszającej, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Przez wypełnienie formularza osoba zgłaszająca potwierdza, iż zapoznała się z OWS Wiha i zobowiązuje się je przestrzegać.

3. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, osoba uzyskuje status Kupującego.

4. W procesie rejestracji Kupujący zobowiązany jest podać następujące dane:
adres poczty elektronicznej (adres e-mail), który będzie loginem identyfikującym Kupującego,
hasło,
imię i nazwisko,
adres siedziby/zamieszkania oraz adres, na który ma być dostarczona przesyłka, jeżeli jest inny, niż adres siedziby/zamieszkania przesyłkę;
numer telefonu.

5. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjne wyraża zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie Sklepu internetowego Wiha oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Sprzedawca oświadcza, iż dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu internetowego Wiha nie będą przekazywane osobom trzecim, które nie uczestniczącą w realizacji zamówień.

6. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. 5 powyżej uniemożliwia przyjęcie zamówień Kupującego do realizacji.

7. Kupujący ma prawo dostępu do zgromadzonych w bazie jego danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie składając odpowiedni wniosek na adres: info.pl@wiha.com.

8. Przesyłanie przez Sprzedającego korespondencji handlowej i marketingowej, w tym również w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204), na adres domowy lub e-mail Kupującego, wymaga jego odrębnej zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.


§ 4 Cena oraz koszty realizacji zamówienia

1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu internetowego Wiha wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W szczegółach technicznych podana jest również cena netto istotna dla nabywców wewnątrzwspólnotowych korzystających w regulacji 6 –tej wytycznej Unii Europejskiej art. 28a i 28c dla dostaw bez VAT.

2. Cena produktu podana w ofercie Sklepu internetowego Wiha jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę

3. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów dostawy.

4. Koszty dostawy określane są przy składaniu zamówienia i uzależnione są od formy zapłaty: przedpłata (20 zł brutto), pobranie (30 zł brutto).

5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia.

6. Kupujący uiszcza cenę oraz koszty dostawy formie przedpłaty albo pobrania.


§ 5 Składanie zamówień

1. Przedmiotem zamówień mogą być wyłącznie produkty dostępne w ofercie Sklepu internetowego Wiha w chwili składania zamówienia.

2. Oferta sprzedaży produktów zawarta w katalogu Sklepu internetowego Wiha stanowi ofertę złożoną w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów art. 661 Kodeksu cywilnego.

3. Kupujący składa zamówienie na towar korzystając z „Koszyka zamówień”. Poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj do koszyka” Kupujący akceptuje wybrane produkty zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z OWS Wiha.

4. Wartość zamówienia nie może być niższa niż 40,- zł.

5. Po kliknięciu przez Kupującego ikony „Realizuj zamówienie”, Sprzedawca wysyła wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień.

7. Utrwalanie i zabezpieczanie treści zawartej umowy oraz udostępnienie jej Kupującemu odbywa się poprzez przesłanie treści dokumentu zamówienia wraz z OWS Wiha na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

8. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi, że przesłany dokument zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści złożonego zamówienia, wówczas zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.

9. Kupujący ma prawo zmiany zamówienia do momentu wysłania zamówionego towaru do Kupującego. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 6 Realizacja zamówień

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym Wiha są oryginalnymi produktami Wiha Werkzeuge GmbH i są fabrycznie nowe

2. Sprzedawca przyjmuje do realizacji wyłącznie zamówienia, których wartość wynosi minimum 40,- zł.

3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest dokonanie przedpłaty, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem.

4. Sprzedawca, w uzasadnionych przypadkach ma prawo do anulowania zamówienia, wstrzymania lub przesunięcia terminu jego realizacji. O wszelkich zmianach Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego na podany adres poczty elektronicznej lub telefoniczne. W każdym takim przypadku Kupujący może odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej ceny.

6. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty na podany przez Kupującego w zamówieniu adres, z tym zastrzeżeniem, że przesyłki nie będą dostarczane do miejsc paczkowania albo do skrytek pocztowych.

7. Zamówione produkty Sprzedawca dostarcza Kupującemu w sposób wskazany przez niego w zamówieniu, tj. za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby termin dostawy był jak najkrótszy. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, Sprzedawca wykona umowę najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu zamówienia.

9. Sprzedawca nie będzie ponosił wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych produktów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Zastrzeżenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych z konsumentami.
10. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu zamówień, aż do wyczerpania zapasów.


§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w OWS Wiha oraz na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności jeżeli:
w przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionych produktów, jeżeli Sprzedawca nie dostarczy produktów w dodatkowym zakreślonym przez Kupującego terminie,
w przypadku wad dostarczonych produktów, jeżeli Sprzedawca nie usunął niezwłocznie wad lub nie wymienił produktu wadliwego na wolny od wad.

2. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego ma prawo i do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni liczonych od daty odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem pocztą elektroniczną na adres: info.pl@wiha.com, faksem nr: +48 58 762 39 00.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest na własny koszt do zwrotu otrzymanych produktów niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

4. Zwrot dokonanej przez Kupującego wpłaty za produkt nastąpi pod warunkiem pozytywnej weryfikacji przez Sprzedawcę stanu zwróconego produktu.

5. Zwrot dokonanej przez Kupującego wpłaty nastąpi w terminie 14 dni liczonych od dnia zwrotu Sprzedawcy produktu przekazem pocztowym, chyba że Kupujący wskaże w oświadczeniu o odstąpieniu inny standardowy sposób zwrotu pieniędzy.

6. Wraz z ceną produktu Sprzedawca zwraca poniesione przez Kupującego koszty dostawy produktów jedynie w zakresie ceny standardowej (ekonomicznej) przesyłki.


§ 8 Reklamacje

1. Kupujący może złożyć reklamację stwierdzająca niezgodność dostarczonego produktu z umową pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: info.pl@wiha.com

2. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonych wad produktu oraz wskazać zakres roszczeń wynikających Kodeksu cywilnego, z których Kupujący zamierza skorzystać.

3. Warunkiem uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji jest:
stwierdzenie wady fizycznej produktu lub jego niezgodności z umową.
dostarczenie reklamowanego produktu Sprzedającemu wraz z dokumentem reklamacji i dowodem zakupu.

4. W przypadku umów zawartych z konsumentami, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli Kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj produktu i cel jego nabycia.

§ 9 Ochrona danych

1. Wiha przetwarza dane osobowe tylko w odniesieniu do odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych ("RODO").

2. Celem realizacji warunków umowy zawartej z klientem wymagane jest przetwarzanie danych osobowych. Wiha przetwarza w tym zakresie dane kontaktowe klienta oraz informacje dotyczące zamówienia i płatności. Podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta między stronami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Ze względu na zobowiązania handlowe i podatkowe dane klienta dotyczące umowy są przechowywane przez okres do 10 lat. Ewentualne dodatkowe przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w ramach podstawy prawnej, innych umów zawieranych między klientem a Wiha lub zgody udzielonej przez klienta.

3. Niezależnie od powyższych postanowień przedsiębiorstwa należące do Grupy Wiha przekazują dane osobowe klienta w ramach wspólnych usług zależnych do spółki Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach ze względu na uzasadniony interes centralnych usług informatycznych Grupy Wiha (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Szczegółowe informacje na temat zakresu przetwarzania danych osobowych kupującego wynikają z ogólnej informacji o ochronie danych (art. 12–14 RODO) dostępnej na naszej stronie internetowej.


§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawieranych na podstawie niniejszych OWS Wiha jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego lub innych właściwych ustaw.

3. Niniejsze OWS Wiha dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.wiha.com. Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że akceptuje ich treść.

4. OWS Wiha obowiązują od dnia 02.08.2012 r.